Home

Vitne i sivil sak

Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak - Jusstorge

 1. Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak. Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i sivile saker. Reglene om vitneplikt og vitneførsel i sivile saker fremgår i hovedsak av tvisteloven kap 24 (tvl)
 2. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel. Du er innkalt til å være vitne enten fordi en av partene i saken ønsket det, eller fordi retten selv har funnet det nødvendig
 3. Denne blankett er til bruk ved forkynning av stevning for vitner til domstolen i sivil sak og fungerer som et følgebrev til selve vitnestevningen. Bestemmelser om vitnestevning finnes i Domstolloven kapittel 9, Tvisteloven § 13-3 og lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. Informasjon til lekfolk om å være vitne kan leses i [
 4. Kategori: Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker Skjema, Vitnestevning i sivil sak: Alle har plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett. Retten kan imidlertid på nærmere vilkår frita et vitne for møteplikt dersom det har lang reisevei og fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning

Ja, som hovedregel har du møteplikt i domstolen dersom du blir innkalt som vitne, såfremt du har blitt innkalt på lovlig måte og ikke har gyldig fravær. Reglene for vitners møteplikt og forklaringsplikt står for sivile saker i tvistelovens kapittel 22 og 24, og for straffesaker i straffeprosessloven kapittel 10 Et vitne er en person som avgir forklaring for en domstol uten å være part i saken. Bestemmelser om vitner og plikt til å vitne står i tvisteloven av 17. juni 2005 kapittel 24 for sivile saker og i straffeprosessloven av 22. mai 1981 kapittel 10 for straffesaker. Den som kan gi opplysninger om forhold som vil kunne være av betydning i en sak, er etter innstevning pliktig til å møte for. Selv om man har plikt til å møte som vitne, er det ikke sikkert man har plikt til å forklare seg. Det er mange unntak fra forklaringsplikten. Den som er gift med en som er part i en sivil sak, vedkommendes foreldre og barn og andre nærstående har ikke plikt til å forklare seg om det som er meddelt dem av parten Rettsoppnevnt Før retten oppnevner sakkyndige i en sak, bør de aktuelle kandidater fremlegge sakkyndig en kort, Sakkyndig vitne Et sakkyndig vitne i sivile saker kan rette henvendelse til motparten for å få brakt faktiske forhold på det rene under sitt arbeid

Sivil rettssak og straffesak. Videre er det viktig å skille mellom sivile saker og straffesaker. Prosessen i straffesaker reguleres av straffeprosessloven. Sivile saker reguleres av tvisteloven. For begge sakstyper gjelder domstolloven. I denne artikkelen behandles kun gangen i en sivil sak. Hva er en sivil tvis Deretter er det normalt påtalemyndigheita som avgjer om du seinare skal vitne i domstolen. Påtalemyndigheita betyr politiet, statsadvokaten eller riksadvokaten. På nettsidene til Noregs domstolar finn du informasjon til deg som skal vitne i ei straffesak eller ei sivil sak Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i straffesaker. Reglene om vitneplikt i straffesaker fremgår i hovedsak av straffeprosesslovens kap 10 (strprl). Har et vitne møteplikt? Overfor politiet har man ikke forklaringsplikt, men et vitne [ Et vitne er en person som har sett, hørt eller erfart noe av betydning for saken. Vitner innkalles til å møte i fylkesnemnda av partenes advokater. Vitner har plikt til å møte for fylkesnemnda. Dersom vitner nekter å møte kan de bli hentet av politiet. Vitnene må snakke sant Denne blankett er til bruk ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak. Bestemmelser om vitnestevning finnes i Domstolloven kapittel 9, Tvisteloven § 13-3 og lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. Informasjon til lekfolk om å være vitne kan leses i artikkelen «Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak» på [

Vitnestevning i sivil sak - LawFil

Rettssaker og forholdet til domstolene oppfattes ofte som komplisert og skremmende når man første gang kommer opp i en sivil tvist. I denne guiden får du en grundig gjennomgang av hvordan en typisk sivilrettslig tvist vil behandles i det norske rettssystemet. Vi ser på de ulike stadiene, og hvilke krav og regler som gjelder til parter og saksbehandlingen Denne blankett er til bruk ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak. Bestemmelser om vitnestevning finnes i Domstolloven kapittel 9, Tvisteloven § 13-3 og lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.. Informasjon til lekfolk om å være vitne kan leses i artikkelen Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak på Jusstorget.no Om du er part i en sak og har fått en dato som ikke passer, bør du først finne ut av om du kan flytte på datoen. Har du advokat, kontakter du denne. Hvis ikke kan du ringe domstolen eller forliksrådet direkte. Det samme bør du gjøre hvis datoen er fastsatt, men du er i tvil om du har såkalt gyldig fraværsgrunn Et vitne som påstår at det ikke har rett eller plikt til å gi forklaring, må gjøre grunnen sannsynlig. I mangel av annet bevis er det nok at vitnet bekrefter den med forsikring. (4) Før forklaring gis, skal retten formane vitnet til å forklare seg sannferdig og fullstendig og gjøre klart for vitnet det ansvar som følger med uriktig forklaring og forsikring

Vitne i retten Norges Domstole

Skal du være vitne i en rettssak? En sivil sak? kanskje en barnefordelingssak? Dine rettigheter og plikter som vitne fremgår av tvisteloven av 2005 (erstatter tvistemålsloven av 1915.) Det er advokaten som skal innkalle vitnene for sin klient. Det kan gjøres unntak fra dette og retten kan innkalle vitner Siktede skal ha forsvarer i rettsmøte som holdes for å avgjøre om et vitne skal forklare seg anonymt, jf. § 130 a eller § 234 a. Det samme gjelder når retten før hovedforhandlingen foretar et anonymt avhør av et vitne. § 130 skal lyde: Rettens formann spør vitnet om navn, fødselsdato, stilling, bopel og forhold til siktede og. Sivil sak med hovedforhandling - saksforberedelse En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om arbeidsforhold, familiesaker, eiendomsgrenser, økonomi og saker mot det offentlige. Sakstyper Aktørene i retten Føre min egen sak Sakskostnader

Det er også blitt mer og mer vanlig i sivile saker, hvor staten ikke er motpart. Eksempel er her Røeggen saken, DNB saken etc. Her er det omfattende bruk av sakkyndige. Dersom du har en sak som skal prøves for domstolen må også du vurdere oppnevning av sakkyndig vitne som kan uttale seg om din sak Kategori: Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker Skjemaet Forkynning med mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak benyttes ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak. Bestemmelser om vitnestevning finnes i domstolloven kapittel 9 og lov om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v Vi er alltid forberedt til å stille som sakkyndig vitne for å presentere våre funn. Kvalitetskontroll er viktig både i sivile tvister og i straffesaker. med 43 lokasjoner med våre 1300 ansatte hvis det skulle være behov for internasjonal bistand i en sak Vitne manipulering er juridisk begrep knyttet til kriminalitet for å forsøke å påvirke et vitne. Vitneutsagn blir brukt av både saksøkere og saksøkte som bevis i straffesaker og sivile saker. Forstyrrer et vitne kan derfor forstyrre en straffeforfølgelse eller en sivil sak og er straffbart for å beskytte integriteten til rettssystemet Tag: vitne i sak. Home / Posts tagged vitne i sak Å vitne - to vitner forteller om sine opplevelser. Advokatfirmaet Wulff, Prosess, Sivilprosess, Straffeprosess. Christian Wulff Hansen. april 17, 2018. Å vitne - to vitner forteller om sine opplevelser (en informasjonsvideo fra Domstoladministrasjonen

En sivil rettssak er det samme som en sak om private spørsmål -altså alle andre rettssaker enn straffesaker. Det kan være spørsmål om utkastelse fra bolig, gjennomføringen av en forretningsavtale eller et krav mot staten for å nevne noen Statsadvokat Marit Formo opplyser at rundt 50 personer skal vitne i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i september Det finnes fortsatt mange gode grunner til å fremme eget krav direkte mot gjerningspersonen i stedet for eller i tillegg til en søknad om erstatning til KFV.. Ingen øvre grense - får full erstatning. Lov om voldsoffererstatning angir et tak på hvor mye som kan utbetales i erstatning til skadelidte. I motsetning til skadelidte etter trafikkulykker, feilbehandling fra helsevesenet osv. Lurer du på hvordan du skal gå frem for å få din rett i domstolsystemet? Her får du lenker til diverse oversikter over saksgangen i sivile saker fra forliksrådet til Høyesterett. Sivile saker begynner ofte sin behandling i forliksrådet. Informasjon om forliksrådet finner du ved å klikke på lenken «forliksrådet» i velg fagområde-menyen til venstre [

Norges domstoler | Norges Domstoler

En straffesak i konfliktrådslovens forstand er en sak som er overført til konfliktrådet av påtalemyndigheten med en siktelse. Loven setter ingen klare grenser for hvilke typer straffesaker som kan behandles i konfliktrådet, så lenge det er tatt ut en siktelse og det finnes en skadelidt/fornærmet å vitne i domstolen domstolsvitner hvordan er det å være vitne i domstolen vitne for domstolen vitne i retten vitne i sak vitne i straffesak. Les mer om tjenesten her: (Barnerettstelefonen) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. august 2020 (1) juli 2020 (2 Gjenåpning (tidligere gjenopptakelse) er et ekstraordinært rettsmiddel som benyttes for å angripe rettslige avgjørelser som er rettskraftige.. Regler om gjenåpning finnes i Straffeprosessloven kapittel 27 (for straffesaker) og Tvisteloven kapittel 31 (for sivile saker).Vilkårene for gjenåpning er i begge tilfeller at det foreligger særlige grunner som er uttømmende angitt i de to. Sivile saker Du kan få tilgang til dokumenter i sivile saker (saker som ikke gjelder straff) etter tvisteloven. Fotoforbudet etter domstolloven gjelder ikke sivile saker, dvs. du kan ta bilder. Etter tvisteloven § 14-2 har alle krav på innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver. Stevninger og. Sivile saker for retten. Det er den enkelte domstol som avgjør om en sak skal utsettes eller omberammes. Justismyndighetene og domstoladministrasjonen ønsker imidlertid at saker i størst mulig utstrekning skal avvikles som normalt

Kolleger av Eikrem sier de var vitne til at han brukte den rasistiske profilen På kvelden torsdag 20. februar 2020 publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en hemmelig Facebook-konto der han via ulike navn skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatter» Norsk sivilprosess er de regler som etter norsk lov gjelder for domstolsbehandling i sivile saker. Sivilprosessen skal hjelpe de som har retten på sin side til å få gjennomført sin rett ved hjelp av statens maktapparat. Sivilprosessen gjelder for alle rettslige konflikter med unntak av strafferetten, som reguleres av straffeprosessreglen Fire dager senere skulle Nordstrøm vitne mot Laila Mjeldheim - hans tidligere sjef i Det norske kartselskapet og terapeut i Addictologi Akademiet - i en sivil sak der hun var blitt saksøkt.

1) Vitner er pliktige til å avgi forsikring om at de skal snakke sant, jfr. straffeloven § 131 (straffesaker) og tvisteloven § 24-8 (sivile saker). Et vitne som nekter å avgi forsikring kan straffes med bøter og pålegges å dekke saksomkostninger, jfr. domstolsloven § 206 Når en lege er oppnevnt som vitne, har vedkommende en noe annerledes rolle enn som sakkyndig, men disse rollene har likevel klare likhetstrekk . Hovedforskjellen er knyttet til at sakkyndige skal benytte sine faglige kvalifikasjoner til å avgi en vurdering i henhold til et mandat ( 2 , 3 ), mens vitner skal bidra til å opplyse de faktiske sidene av en sak Ønsker du opplysninger om en sivil sak for eksempel fra 1969 om bryggerett, eller dommen i en drapssak fra 1902? Arkivverket får svært mange henvendelser om sivile saker og straffesaker fra 1900-tallet og før. Her følger en forenklet innføring i hvordan du kan gå fram for å få tilgang på opplysninger i slike saker formålet er å anvende disse som bevis i en sivil sak. Dagens regler vedrørende bruk av straffesaksdokumenter som bevis i en sivil sak er uklare, og følger hovedsakelig av forskriftsbestemmelser.3 I forlengelsen av dette er formålet med avhandlingen å analysere og vurdere dagens rettstilstand Et annet sivilt vitne ble - Dette er derfor en svært alvorlig sak, spør du meg. Politimesteren sier at saken dessverre ikke er unik. Daae sier han har opplevd tidligere at politifolk har blitt truet i forkant av at de skal vitne i straffesaker

Vitnestevning i sivil sak - forkynning med

Øst politidistrikt etterlyser et nytt vitne etter forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen. Mannen er sett på en video dagen Hagen forsvant, men politiet har ikke klart å identifisere ham Ber Lady Gaga vitne i Dr. Luke-sak. Produsenten vil ha Lady Gaga til å vitne i saken mot Kesha, og hevder hun unngår rettssalen Sivil - Definisjon av sivil fra Free Online Dictionar . Forsvareren til kvinnen som anmeldte Jan Birger Medhaug for voldtekt, John Christian Elden, står på at de fortsatt vil kjøre sivil sak mot Medhaug Advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten, Kaija Bjelland, understreker at dette er en sivil sak - ikke en straffesak. Ønsker å gjennomgå love Sandberg må vitne i arbeidsrettssak Norske Sjømatbedrifters Landsforbund (NSL) og tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson prøvde å avskjære fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som vitne i. Frifinnelse, dom som går ut på at saksøkerens krav i sivil sak verken fullt ut eller for noen del tas til følge; i straffesak at tiltalte ikke dømmes for det forhold han er tiltalt for.

Vitnestevning i sivil sak Last ned skjema SignFor

 1. Min datter, 16 år, var vitne til en voldsepisode i Tromsø sentrum og er navngitt av fornærmede (tidligere kjæreste) som eneste vitne, men ca 15 andre så også hva som skjedde alle kjente av både tiltalte og fornærmede. Alle de involverte går på samme skole. Det er gjort et telefonavhør uten verge tilstede, mor valgte å forlate rommet
 2. Skeie må vitne i straffesak. Mandag 22. januar starter en maratonpreget straffesak på 11 uker i Oslo tingrett. De tiltalte er Christian Selmer, Arne Helland og børsnoterte TGS Nopec ASA. Bjarne Skeie og nære medarbeidere må stille i vitneboksen
 3. Disse skal vitne i Behring Breivik-rettssaken. Sluttinnlegget blir gjort offentlig ettersom det er en sivil sak. Statens sluttinnlegg, ved regjeringsadvokat Marius Emberland, er så langt ikke blitt gjort offentlig. Terroristens egen forklaring holdes den andre dagen av rettssaken,.
 4. Nytt vitne i drapssak Et nytt vitne har meldt seg i saken der en 39 år gammel mann er tiltalt for å ha mishandlet samboeren til døde

Skal du vitne i en rettssak? 21. oktober 2016 - Posted by: advokatwulff - In category: Straffeprosess, Vitne - No responses. Skal du vitne i en rettssak og er usikker på hvordan det foregår? Domstoladministrasjonen har laget en film som forklarer prosessen i grove trekk. Read More Drevland møtte nylig i en sivil sak der han var saksøkt for 2,2 millioner kroner av Taxi Vest. Onsdag denne uken ble han dømt til å betalte tilbake alle pengene. Odd Drevland er gift med ordfører Trude Drevland (H). Hun har inntil nå ikke kommentert verken den sivile saken eller den kommende straffesaken

Har du som vitne møteplikt og forklaringsplikt? - Fru

 1. istrerende direktør Jørgen Arnesen i riggselskapet Cosl skal vitne i sivil rettssak mot Statoil. Foto: Jon Ingemundsen «Ville spare store beløp» Riggselskapet Cosl anklager Statoil for urettmessig å ha sagt opp kontrakten etter ulykken som selskapet mener «var umulig å forutse»
 2. Jeg er kalt inn som vitne i en ganske grov sak hvor en tidligere kompis er tiltalt. Selv om psyken ikke er direkte relatert til den saken jeg skal vitne om kan det hende jeg må prate om det ettersom det er relevant til en konflikt med den siktede Å stå forran en fullsatt rettsal og kanskje måtte.
 3. Wara skal vitne mot sin egen samboer - Norge - Klar Tale. Sandefjords Blad - Vitne bannet til retten. Vitnestøtte, til deg som skal vitne i en rettsak. - Røde Kors. Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak - Jusstorget. Vitne | Norges Domstoler

vitne - jus - Store norske leksiko

http://www.domstol.no/no/Straffesak/Vitne-i-retten Skulle vitne i egen voldtektssak. Ble tent på Ny brutal sak ryster India. RASERI: Det har vært store protester i India de foregående dagene, etter en rekke brutale voldtektssaker. Foto: REUTERS. En sivil sak er en rettssak der man skal løse en tvist mellom to eller flere personer. I sivile saker kan du bli tilkjent erstatning/saksomkostninger som følge av en straffbar handling. Vi krever kun inn erstatningskrav i sivile saker der du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold Sivile vitner kan inkludere et offer for kriminalitet, sakkyndig, en konfidensiell informant, eller en tilskuer som var vitne til kriminalitet når det skjedde. Under en kriminell rettssak, må påtalemyndigheten presentere sin sak til dommer eller jury og overbevise dem om at tiltalte har begått forbrytelsen innkalt som vitne i fylkesnemnda eller domstolen, og gi råd og tips til hvordan du kan forberede deg før Domstolen/tingretten behandler sivile tvistesaker og straffesaker (5). Du kan lese mer om hvilke saker Det skal veldig gode grunner til for å si nei til å vitne i en sak

Vitneplikt Paragrafen

Presseforbundet › Still spørsmål › Re: Avslag om filming i sivil sak der sivil par 16. desember 2011 klokken 13:18 #18164 Sven MartiGjest Jeg er ikke uten videre enig i Presseforbundets ?forenkling? av rettstilstanden (?Tillatt å ta opptak fra sivile saker?). Etter mitt syn kunne en noe mer presis overskrift lyde «Tillatt å ta oppta I sivile saker, presenterer saksøker sin sak og gir bevis for å bevise sin sak mot tiltalte. Saksøker produserer vitner som en del av bevisføringen. Saksøkers advokat stiller spørsmål til vitnene, og dermed fremlokkende nødvendig informasjon som beviser hans sak

 1. View Notes - vitnestevning-i-sivilsak---nynorsk (1).doc from ECON 2020 at Harvard University. Vitnestemning i sivil sak Stilling, nam n og adr ess e til vitn et/vi tna Er innkalla dag dato ve
 2. Nei, du trenger ikke avgi forklaring. Det samme gjelder som den klare hovedregel også for et vitne som politiet ønsker å avhøre. Men både om du er innkalt til avhør som vitne eller mistenkt, så må du møte opp hos politet og fortelle dem personlig at det ikke er ønskelig å avgi forklaring. I retten stiller det seg annerledes for vitner
 3. Et vitne er en person som gir en forklaring om hva han eller hun i et visst tilfelle har sett, hørt, tenkt, ment, følt eller sagt.. I Norge plikter enhver å møte og forklare seg som vitne for retten, jf. Tvisteloven § 24-1.Man plikter også å møte for politiet, men er ikke pliktig til å forklare seg for politiet
 4. Formål Formålet med kurset er å gi advokater som arbeider med prosedyre en grundig innføring i avhørsteknikk, samt gi råd til forberedelse og gjennomføring av parts- og vitneavhør i sivile saker. Innhold Kurset er todelt med en teoretisk del og en del med praktiske øvelser. I den teoretiske delen gjennomgås følgende: De viktigste rettsreglene som har betydning for parts- og.
 5. - Jeg reagerer på at en av våre journalister kalles inn som vitne i en sak, der vedkommende kun har kjennskap til dette gjennom sitt profesjonelle virke. Hun har ingen forbindelse eller ytterligere kjennskap til narkotikasaken, enn det hun sitter på av opplysninger som kommet fram gjennom vanlig journalistisk arbeid og kildepleie, sier Jakobsen til Nordlys
 6. Vitne i rettsak. Sak utsatt Diskusjon. Jeg vitnet i en sak over telefon fra NYC, så ja. Det vil sikkert hjelpe å få en lege eller trofast person til å forklare hvorfor du ikke (de ser vil, men) kan møte opp, og du kan vitne over telefon fra din egen lille hule
 7. Partsevne er som nevnt et grunnleggende vilkår for å kunne opptre i en sivil sak, og sikter til om vedkommende person eller sammenslutning mv. som sådan har evne til å være part i en prosess. 13 Schei m.fl. (2007) side 97. 14 Hov (2007) side 137. 15 Hov (2007) side 137. 16 Robberstad (2009) side 318. 17 Hov (2007) side 137
Oslo tingrett | Norges Domstoler

Kortfattet gjennomgang av gangen i en sivil rettssa

Skal du vitne i retten? - Politiet

Hjelp, jeg skal være vitne i straffesak - Jusstorge

Bakgrunnen var å verna vitne mot truslar og sjikane frå tiltalte. Alle dei høyringsinstansane som har kommentert framlegget er positive. Fleire instansar peikar på at fritaksregelen bør utvidast, både slik at andre enn offentlege tenestemenn kan fritakast og kanskje òg slik at regelen gjeld i sivile saker Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november

Vitner - Fylkesnemnden

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig Statsministeren stevnet som vitne i dykkersak I fjor høst vant fire nordsjødykkere en sak mot staten og ble tilkjent erstatninger på mellom 3,1 og 6,5 millioner kroner i Oslo tingrett. Denne saken er anket av staten ved Arbeids— og inkluderingsdepartementet Avhør av parter, vitner og sakkyndige - Nils Erik Lie, Parts- og vitneavhør i straffesaker og sivile saker - Partsavhør - Vitneavhør - Forberedelse av eksaminasjon, plan - Ledende spørsmål - Presiserende og oppfølgende spørsmål - Avbrytelser - Noter flittig - Særlig om avhør av sakkyndige Forliksforhandlinger under. Read the latest magazines about Vitne and discover magazines on Yumpu.co Vitne i dobbeltdrapssak siktet for vold natt til onsdag. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å hetse eller trakassere meddebattanter. Banning eller ukvemsord er ikke tillatt. Vi godtar ikke rasisme, trusler eller angrep på personer eller grupper

Et vitne har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak, og er dermed en viktig kilde til informasjon for retten. Denne siden gir informasjon til deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak Politiet etterlyser nytt vitne i Hagen-saken - offentliggjør video av en mann Politiet offentliggjorde onsdag en video av en mann som beveget seg nær Sloraveien dagen Anne-Elisabeth Hagen. Biskopen slipper å vitne i retten. Oslo katolske bispedømme nekter å betale millionboten etter medlemsrotet. Bildet er fra den sivile saken som bispedømmet har reist mot Kulturdepartementet. F.v. administrativ leder Lisa Wade, og at en slik sak ikke kunne kommet opp mot et protestantisk trossamfunn,. Vitne i dobbeltdrapssak siktet for vold natt til onsdag. Mannen som i Bergen tingrett torsdag ble fremstilt for varetekt etter en voldshendelse natt til onsdag har også vært involvert i flere andre episoder den siste måneden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Vitne i HA-sak narkotiltalt. Oppbevarte 1,2 kilo metamfetamin i bilen. nyheter. Publisert: 13 februar 2013 21:57 Sist oppdatert: 13 februar 2013 22:03. Skrevet av TROND HAAKENSE Kvinna som hevdar ho er valdteken av KrF-politikaren Jan Birger Medhaug, har nå stemna Medhaug for retten. Statsråd Valgerd Svarstad Haugland skal vitne mot Medhaug Eit vitne er ein person som har opplevd eller vurdert noko og som kan forklara seg om dette. Ordet «vitne» kjem frå norrønt vitni, og har samband med det å vite.. I etterforskings- og rettsakssamanheng vil dette ofte vera nokon som har sett, høyrt, tenkt, meint, følt eller sagt i samband med ei viss sak eller ei hending Vil ikke ha Stoltenberg som vitne i Øygard-sak. Jens Stoltenberg skal ikke vitne under rettssaken mot Vågå-ordfører Rune Øygard. Av Ole Martin Sjetne Tirsdag 11.09 2012. Del. Det sier statsadvokaten i Hedmark og Oppland. Øygard er tiltalt for å ha seksuelt forgrepet seg på ei mindreårig jente, og jentas advokat ønsker at Stoltenberg.

Ledige stillinger | Norges Domstoler

Vitnestevning i sivil sak - LawFi

Skulle vitne i drapssak. 43-åringen som siktet på politiet med pistol i Tvedestrand var begjært pågrepet fordi han ikke møtte som vitne i en drapssak. Publisert: Publisert: 23. mai 2013. Politiet har sperret av gater i Tvedestrand sentrum. Foto: Geir Arnesen, Tvedestrandsposten Kolleger av Eikrem sier de var vitne til at han brukte den rasistiske profilen. Khrono. På kvelden torsdag 20. februar 2020 publiserte Filter Nyheteren sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en hemmelig Facebook-konto der han via ulike navn skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatter»

Guide: Hvordan foregår en sivil rettssak? - Juridisk AB

 1. Republikanere i Senatet stevner inn Twitter-sjef Jack Dorsey og Facebook-sjef Mark Zuckerberg for å vitne om sosiale mediers håndtering av politisk innhold. NTB 23. okt. 2020 01:55 - Oppdatert 23. okt. 2020 01:5
 2. Disse ekspertene vil oppdretterne i vest ha som vitner i rettssaken mot staten Oppdretterne som går til søksmål mot staten ønsker blant annet «luseprofessor» Frank Nilsen og økonomiprofessor Ragnar Tveterås som vitne i en fremtidig rettssak
 3. Å være vitne til etnisk rensing I store deler av Palestina er lokalbefolkningens tilgang til vann, varer og skolegang fullstendig kontrollert av okkupasjonsmakten. Palestinerne fordrives gradvis, fordi okkupanten ønsker å skape et Israel «fra elva til havet»
Knut Kolloen | Norges DomstolerRekordstort rettsforlik | Norges DomstolerDomstolene behandler saker digitalt | Norges DomstolerForsøk med opptak i retten utvides | Norges Domstoler

Avdød modell var vitne i sex-sak . Modellen Imane Fadil (34) døde 1. mars, og prøver viste at hun hadde rester av radioaktive substanser i kroppen. Politiet etterforsker nå saken. Fadil var vitne da Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi sto tiltalt for å ha kjøpt sex av en 17-åring. Av Christian Brændshø Pris: 570,-. heftet, 2012. Sendes innen 5-9 virkedager. Kjøp boken Parts- og vitneavhør : i straffesaker og sivile saker av Nils Erik Lie (ISBN 9788202375782) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Vegard Heggem skal vitne i rettssaken hvor Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen saksøker Rosenborg. Til den sivile saken skal flere sentrale personer rundt Rosenborg stille som vitner. I Kåre Ingebrigtsens sak påberopes følgende vitner i tillegg til Ingebrigtsens egen partsforklaring Horst ledet etterforskningen som førte til pågripelsen av den tiltalte i 1999. Horst bekrefter overfor NRK at han er blant dem som skal vitne. - Beskjeden om at det er kommet til en pågripelse, var en etterlengtet beskjed og en lettelse, sa Horst til kanalen i fjor sommer

Digitale rettsmøter ble løsningen på stengte rettslokalerAktørportalen | Norges Domstoler
 • Retningsnummer 25.
 • East side gallery facts.
 • What lvl does mudbray evolve.
 • Markiplier twitter.
 • Hurtigruten cruises 2017.
 • Old el paso krydder.
 • Storgata 40 oslo.
 • Curly sue amazon prime.
 • Aruba kreuzfahrtterminal.
 • Grip teksten vg3 open.
 • Slitasje rygg behandling.
 • Gopro hero 6 get started.
 • Hunden peser og er urolig.
 • Fli selskap.
 • Current wire size calculator.
 • The maze runner book report.
 • Ethel kennedy.
 • Polypose gardner.
 • Meinerzhagener zeitung kontakt.
 • Alma paino.
 • Norges brannskole grunnkurs.
 • Gpsies strecke erstellen.
 • Chrome hurtigtaster.
 • Jakten ingvar trine.
 • Windows 10 exam 70 698.
 • Rush permanent waves.
 • See rank howard hughes.
 • Bulgogi bama.
 • Return of the jedi plot.
 • Sachgeschichten maus youtube.
 • Disco tanz freestyle.
 • Sinnsstemning definisjon.
 • Atomvåpen definisjon.
 • Pupasch braunschweig silvester.
 • Griser intelligens.
 • Pokémon go hack android joystick.
 • Hunderaser i norge.
 • Las mejores imagenes de futbol con frases.
 • Sondre justad bodø.
 • Plymouth barracuda 1971.
 • Lars von trier joachim trier.