Home

Pradaxa marevan

Pradaxa og Marevan virker på den måten at de hemmer selve levringsfaktorene. Levringsfaktorene er viktige for blodproppdannelsen i både pulsårer og vener, men det er som regel ingen vits i å bruke Pradaxa eller Marevan for å forebygge blodpropper i pulsårene når man i stedet kan bruke feks Albyl-E eller Plavix som har mye mindre blødningsrisiko og er mye enklere å bruke Ved initiering av Marevan hos disse pasientene må ikke dosen overskride 5 mg, selv om heparin gis. Kalsifylaksi er et sjeldent syndrom med vaskulær kalsifisering og kutan nekrose, forbundet med høy dødelighet. Tilstanden er primært sett hos pasienter med nyresykdom i siste stadium. I den senere tid er det kommet nye medikamenter på markedet som har samme bruksområde som Marevan og som tannleger må kjenne til. Spesialitetsnavnene på noen av de mest brukte er Pradaxa (direkte trombinhemmer), Xarelto og Eliquis (begge direkte faktor Xa-hemmere)

Hvilken type blodfortynnende bør man ta mot atrieflimmer

Det er fire perorale antikoagulantia i rutinemessig bruk i Norge i dag. Warfarin (Marevan) har lenge vært enerådende på markedet, men har de seneste årene fått konkurranse fra apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) og rivaroksaban (Xarelto) Nye blodfortynnende medisiner med samme bruksområde som warfarin (Marevan) er godkjent av legemiddelverket. De fire nye medisinene er apiksaban, dabigatran, edoksaban og rivaroksaban Sterke blodfortynnende medisiner brukes når det har oppstått blodpropp, eller når det er stor risiko for å få blodpropp (Pradaxa) Rivaroksaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis) Warfarin (Marevan) Akutt koronarsyndrom - 2,5 mg x 2. ASA: 75-100 mg bør også tas daglig, eller 75-100 mg ASA i tillegg til 75 mg klopidogrel eller standard daglig dose tiklopidin. - - Postoperativ tromboseprofy lakse etter gjennomgått elektiv kne- og hofteprotese kirurgi 110 mg x 1.

Marevan «Takeda» - Felleskataloge

 1. Marevan (warfarin) er den «tradisjonelle» varianten, som krever at pasienten tar regelmessige blodprøver for å justere dose. I senere tid er det kommet tre nyere typer: Pradaxa, Xarelto og.
 2. Pradaxa inneheld dabigatraneteksilat, som er eit småmolekylært prodrug utan farmakologisk aktivitet, og blir omdanna til aktivt dabigatran i plasma og lever (1). Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-glykoprotein. Legemiddel som hemmar denne transportaren,.
 3. I 2006 ble omtrent 80 000 personer behandlet med den blodfortynnende medisinen warfarin, som også er kjent under salgsnavnet Marevan®.. Marevan hemmer blodets evne til å levre seg og forebygger blodpropp.Ulempen er at Marevans blodfortynnende virkning gjør det vanskeligere å stoppe blødninger som oppstår

Nye antikoagulantia - Den norske tannlegeforenings Tidend

 1. Gi vanlig vedlikeholdsdose av Marevan kvelden etter opr. • Fortsett med Klexane 40mg x 1 og vanlig vedlikeholdsdose Marevan til terapeutisk INR nivå.(Se pas Marevankort) • Pas>90 kg gir Klexane 60mg sc med samme regime . Middels risiko for VTE (systemisk embolisme, bi-leaflet aortaklaff
 2. Faste rutiner og praktiske forhold. Ved elektiv kirurgi kan peroral medikasjon, for eksempel morgenmedisin, gis med litt vann frem til én time før anestesistart ().Etter de fleste inngrep vil ventrikkel- og tarmfunksjon komme i gang igjen i løpet av få timer, slik at ordinær kveldsdose vanligvis kan gis
 3. • Ved evt. bytte fra warfarin (Marevan) til direkte virkende peroralt antikoagulasjonsmiddel, må anvisningene for gjennomføring av bytte følges nøye (se preparatomtale og nedenfor) for å unngå uønskede hendelser. Pass på at INR ikke faller for lavt i denne overgangsfasen, jfr. de anvisninger som er git
 4. siirron aikana aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä. LEIKKAUKSET JA TOIMENPITEET: Verenvuotoriski on suurentunut, jos Pradaxaa käyttävälle potilaalle tehdään leikkaus tai invasiivinen toimenpide
 5. Etter fullført akuttbehandling over 5-7 dager, men ikke lengre enn 21 dager enten med ufraksjonert heparin eller lavmolekylært heparin, blir man tilfeldig utvalgt til å motta enten Pradaxa eller standardbehandling (Marevan eller injeksjoner med lavmolekylært heparin). 2/3 av barna vil bli behandlet med Pradaxa og 1/3 med standardbehandling

Oppstart og bytte Pradaxa

Pradaxa® - information til sundhedsfaglige - Medicin

I mange tiår har Marevan vært den beste medisinen til å beskytte mot hjerneslag ved atrieflimmer. Fire nye blodfortynnende medisiner er nå i bruk De siste årene har det kommet 4 nye blodfortynnende medisiner (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® og Lixiana®) som er like effektive som Marevan. Fordelen med disse er at de kan tas med fas PRADAXA ® SPC 19.10.2017. Connolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465]. Lip GY, Clemens A, Noack H et al. Patient outcomes using the European label for dabigatran

BLODFORTYNNENDE MEDISINER: Hvis du bruker blodfortynnende legemidler av type Marevan, Xarelto, Pradaxa, Lixiana eller Eliquis, bør du om mulig slutte å ta tablettene 2 dager før undersøkelsen I desember 2015 ble Praxbind godkjent av EMU (European Medicines Agency) som en antidot til Pradaxa ved ukontrollert eller livstruende blødninger og/eller behov for akutt kirurgi. Det er derfor sannsynlig at legemiddelet vil bli tatt i bruk i Norge om ikke lenge, og det kan øke forskrivningen av Pradaxa som alternativ til Marevan eller andre NOAK Marevan, Pradaxa, Xarelto og Eliquis forebygger blodpropp mye mer effektivt enn Albyl-E, dersom du har atrieflimmer. Medisinene brukes for å forebygge hjerneslag. Hvis du har fått operert inn en metallklaff i hjertet, er du også avhengig av blodfortynnende behandling (Marevan)

Pradaxa ® (dabigatran etexilate) capsules is a prescription blood thinner medicine that lowers the chance of blood clots forming in your body. PRADAXA is used to: reduce the risk of stroke and blood clots in people who have a medical condition called atrial fibrillation not caused by a heart valve problem Det er mest vanlig å bruke Marevan fordi man har erfaring med det medikamentet gjennom flere år. Pradaxa er blitt mer og mer vanlig bl.a. fordi det er enklere å dosere. Vanlig dosering er som du sier 150 mg x 2, men den skal individelt tilpasses bl.a. i forhold til indikasjon, alder, nyrefunksjon. Hvis du begynte med Plavix etter TIA i mai. Dabigatraneteksilat finnes under handelsnavnet Pradaxa, og fikk for første gang markedsføringstillatelse i Norge i 2008. Bruken har vært økende siden dabigatran kom på det norske markedet, og har i stor grad tatt over for warfarin (handelsnavn Marevan)

Et norsk sykehus har meldt om to tilfeller av livstruende situasjoner etter at pasienter med kunstige hjerteklaffer byttet blodfortynnende medisin fra Marevan til Pradaxa Marevan anvendes til:behandling af blodpropperforebyggelse af blodpropper hos særligt udsatte, fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren) For operasjon i lokal bedøvelse: Du kan spise og drikke som normalt før operasjonen; Du kan ta dine faste medisiner som vanlig, med noen unntak: - Blodfortynnende medisiner som Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal du ikke ta de siste 14 dager før operasjonen - Marevan og Pradaxa skal ikke tas siste uken før operasjonen Det er fire perorale antikoagulantia i rutinemessig bruk i Norge i dag Kognitivt friske pasienter over 18 år som skulle starte eller var under behandling med Marevan eller et DOAK-preparat (Pradaxa, Eliquis eller Xarelto) fikk tilbud om å delta i prosjektet. Etter legemiddelsamstemming ble det gjennomført en legemiddelgjennomgang med fokus på antikoagulasjonsbehandlingen Marevan, Albyl-E, Faktor Xa hemmer (Xarelto, Eliquis) eller Faktor IIa hemmer (Pradaxa) påvirker resultatet; Prøven bør (ideelt sett) tas før medikament-start eller minst en uke etter avsluttet behandling; Problemer med INR hurtigtes

Pradaxa, Eliquis, Xarelto 2 dager før. Pasienter som bruker Marevan må ha INR test lavere enn 2. Prøven må tas dagen før eller samme dag hos fastlege. Du kan ta dine faste medisiner 2-3 timer før undersøkelsen DOAK er en gruppe blodfortynnende legemidler, det vil si at de reduserer blodets evne til å koagulere. Disse legemidlene brukes til å forebygge eller behandle blodpropper ved hofteledds- og kneleddsprotese, atrieflimmer og venetrombose. DOAK står for 'direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler'. Denne gruppen legemidler er alternativer til tradisjonelle antikoagulasjonsmidler som warfarin.

Omega-3 øker opptaket av virkestoffet i Marevan, som gir økt fare for blødninger. Ifølge kvinnen varsles det om dette i noen omega-3 pakker, men ikke i den hun tok. Heller ikke i Marevanpakken blir det advart mot denne kombinasjonen, ifølge BT.no Etter hvert skifter man over til Marevan (warfarin) eller et annet av de nyere blodfortynnende midler (Xarelto, Pradaxa og Eliquis) som vanligvis skal brukes i seks måneder. Det er noen ganger nødvendig å fortsette behandling med blodfortynnende medisiner i enda lengre tid for å stabilisere tilstanden og sikre at blodpropper ikke dannes på ny Pradaxa Rivaroxaban Xarelto® Apixaban Eliquis® Edoksaban Lixiana® Warfarin Marevan® Biotilgjengelighet 6‐7% 80‐100 (10mg) 66% (20mg) 50% (doser opptil 10mg) 62% 100% Tid til Cmax 0,5‐2 timer 2‐4 timer 3‐4 timer 1‐2 timer 4‐5 dager før AK effekt Proteinbinding 35% 92‐95% 87% 55% 97‐99 14.2 Peroral antikoagulansbehandling med NOAK. Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) Der er aktuelt 4 forskellige NOAK til rådighed: dabigatran (direkte trombinhæmmer), og rivaroxaban, apixaban og edoxaban (direkte faktor Xa hæmmere)

Ny blodfortyndende medicin lige så sikkert som de gamle

Bruker du blodfortynnende medisiner? - Lommelege

 1. Tällä hetkellä tablettimuotoiset lääkevaihtoehdot ovat varfariini (Marevan®), dabigatraani (Pradaxa®), rivaroksabaani (Xarelto®), apiksabaani (Eliquis®) ja edoksabaani (Lixiana®). Marevan vaikuttaa estämällä K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden syntymistä maksassa
 2. Blodfortynnende behandling (Marevan, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis) fortsettes hos alle pasienter i 6 måneder etter prosedyren. Deretter blir det en individuell vurdering basert på alder og risikofaktorer hvorvidt man kan slutte med blodfortynnende eller anbefaler å fortsette, selv ved en tilsynelatende vellykket ablasjon
 3. g av vita

Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® må stoppes dagen før undersøkelsen. Marevan® må stoppes 2 dager før undersøkelsen. I tillegg tas INR kontroll 1-2 timer før avtalt undersøkelsestime. Bruker du Albyl-E® kan du fortsette med denne. Ta kontakt med undersøkelsesavdelingen dersom du har kunstig hjerteklaff blodfortynnende medisiner som Marevan® og Klexane® blodfortynnende medisiner som Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana; Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, blir du forbehandlet med intravenøs væske; Det er tillatt å spise små porsjoner til alle måltid før undersøkelse

Slik blir de nye hjerteflimmer-medisinene Kan hindre 50 dødsfall i året, mener ekspert. ØNSKER Å FORTSETTE MED NY MEDISIN: Roald Bendiksen håper å få fortsette å bruke Pradaxa etter å ha. Toinen on vuosikymmeniä käytössä ollut varfariini, jonka kauppanimi on Marevan ®. Sen hoitotasoa seurataan säännöllisillä laboratoriokokeilla, ja lääkkeen annos on yksilöllinen. Viime vuosina ovat yleistyneet niin sanotut suorat verenohennus- eli antikoagulaatiolääkkeet: apiksabaani (Eliquis ® ), dabigatraani (Pradaxa ® ), edoksabaani (Lixiana ® ) ja rivaroksabaani (Xarelto ® ) Dabigatran (Pradaxa®) Rivaroxaban (Xarelto ®) Apixaban (Eliquis®) Edoxaban (Lixiana ) C max 2-3 uur 2-3 uur 2-3 uur 1-2 uur Halfwaardetijd T ½ ) 12-17 uur 8-13 uur 12 uur 10-14 uur Renale klaring 80% 33% 27% 35 Marevan. Du må ta ukentlige blodprøver (PT-INR) for å vurdere effekten av Marevan. INR-verdien din må være 2,5 - 3,5 i minst tre sammenhengende uker før elektrokonvertering kan gjennomføres. Vanligvis følger fastlegen opp dette med ukentlige prøver i perioden før planlagt konvertering • VKA = Vitamin K Anticoagulation Marevan (Warfarin) • NOAC = New Oral Anticoagulation Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apiksaban), Xarelto (Rivaroksiban), Lixiana (Edoksaban) • DOAC = Direct Oral Anticoagulation • NOAC = Non VKA Oral Anticoagulation I den reviderte publikasjonen fra Helsedirektoratet med informasjon om warfarin og peroral

Perorale antikoagulantia ved tannbehandling og småkirurg

Marevan (warfarin) er det mest kjente perorale antikoagulantia, og har vært på markedet i over 60 år . Marevan er en vitamin-K antagonist som hemmer faktor ll, Vll, lX og X. Dabigatran (koagulasjonsfaktor lla (trombin)hemmer), rivaroksaban og apiksaban (direkte faktor Xa-hemmer) gir rask effekt, har kort halveringstid og er enklere å dosere sammenlignet med warfarin ( 9 ) Mat og drikke ved bruk av Eliquis. Pasienten kan velge å ta Eliquis med eller uten mat 1; Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer 1; Eliquis og alkoho

Managing the Home Health Patient on Anticoagulation Therapy

I tillegg er Marevan en medisin som i stor grad kan påvirkes av andre medisiner man tar, og også påvirkes av variasjoner i kostholdet. De fleste som i dag settes på antikoagulasjonsbehandling får derfor de nyere NOAK-medisinene (Eliquis, Pradaxa, Lixiana og Xarelto). Mange skifter og fra Marevan til disse nyere medisinene Kontakt oss på forhånd om du bruker Marevan, Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis. Albyl E (Acetylsalisylsyre) trenger du ikke å stoppe med. Selve tarmtømmingen utføres dagen før undersøkelsen. Se egen veiledning under informasjonssenteret Marevan ja Pradaxa 110. Reuna20. 10.01.2012 13:02. Ilmoita. Olen aloittanut Marevanin käytön. Vaihtoehtolääkkeinä löytyy Pradaxa 150 mg. Pradaxa 150 mg on kuitenkin kallis, vuosikustannus noin 1.500 euroa PRADAXA é um medicamento anticoagulante e por isso deve ser usado com cuidado em condições de alto risco de sangramento, incluindo cirurgias, procedimentos, biópsias recentes, traumatismos e endocardite bacteriana. Seu médico poderá interromper temporariamente o uso de PRADAXA em alguns casos Yleistä 3 PAKKAUSKOOT XARELTO® 2,5 mg 56 tabl. 100 tabl. 168 tabl. XARELTO® 15 mg 28 tabl. 42 tabl. 98 tabl. 100 tabl. XARELTO® 20 mg 28 tabl. 98 tabl. 100 tabl. POTILASKORTT

Nye antikoagulantia - NHI

Medical History Form

Marevan krever regelmessige kontroller, mens dette er unødvendig med de nye blodfortynnerne (Eliquis, Pradaxa eller Xarelto). De nye preparatene viser seg dessuten å ha bedre effekt og færre bivirkninger enn Marevan Antikoagulasjonsbehandling eller blodfortynnende behandling er en medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere. Behandlingen brukes for å forebygge blodpropp. Denne typen behandling kan benyttes ved operasjoner, skader og sykdommer, som for eksempel atrieflimmer, og hos pasienter med kunstige hjerteventiler. Behandlingen brukes også etter hjerteinfarkt eller blodpropp. Find information on the efficacy and reversibility of PRADAXA (dabigatran etexilate), meet patients, explore real-world evidence, and view clinical trial data. This website is intended for healthcare professionals outside the UK and US. Country-specific websites are also available Akutt reversering av dabigatrans (Pradaxa) antikoagulerende effekt ved behov for akutt kirurgi med ny antidot, idarusizumab (Praxbind) - aktuelt ved akutt kirurgi eksemplifisert ved 2 kasuistikker. Skrevet av Kristoffer Andresen 1, Dan Atar 2, Erik Gjertsen 1, Svein Roseth 3, Odd Erik Johansen 3 1 Drammen sykehus HF, Drammen, Norg De nye blodfortynnende medisinene, Xarelto (rivaroxaban), Pradaxa (dabigatran) og Eliquis (apixaban), er de første alternativene til Marevan-behandling på 50 år. Hvert år får nærmere 5000 nordmenn blodpropp i bein og lunger. Vanlig behandling har hittil vært Marevan i tre-seks måneder

Warfarin (Marevan) – atrieflimmer

Slår alarm om toppselgende blodpropp-medisin - V

Hvis du bruker medisiner som for eksempel Albyl-E, Plavix, Brilique, Xarelto, Pradaxa, Klexane og Marevan (blodfortynnende) må du gi beskjed til legen slik at han eller hun kan bestemme hvor mange dager før undersøkelsen du må slutte å ta medisinen(e). Andre medisiner skal du bruke som vanlig Marevan, Pradaxa, Xarelto og Eliquis forebygger blodpropp når du har . Interaksjoner med mat og alkohol. Eliquis innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att . NOAK-præparater er Xarelto, Eliquis og Pradaxa, der alle er tabletter 150 mg dabigatran eteksilat (Pradaxa) to ganger daglig reduserte risikoen for hjerneslag og systemisk emboli hos pasienter med atrieflimmer med 34 prosent, sammenlignet med godt INR-kontrollerte pasienter på warfarin (Marevan)

Samtidig behandling med acetylsalisylsyre og dabigatra

Du må fortsette med blodfortynnende behandling (Marevan, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis) i 6 måneder etter prosedyren. Deretter blir det gjort en individuell vurdering basert på alder og risikofaktorer om hvorvidt du kan slutte med blodfortynnende eller bør fortsette, selv ved en tilsynelatende vellykket ablasjon Spesialitetsnavnene på noen av de mest brukte er Pradaxa (direkte trombinhemmer), Xarelto og Eliquis (begge direkte faktor Xa-hemmere). De inneholder andre virkestoffer enn Marevan og har andre egenskaper vi bør være klar over. Les mer om hva NTF skriver om dette her. 6. februar 201

Atrial Fibrillation and Stroke | The Doctor

Blodfortynnende medisiner og alkohol - NHI

5. Nye perorale antikoagulantia - apiksaban (Eiquis), rivaroksaban (xarelto) og dabigatran (pradaxa) Stadig flere pasienter bruker dette i stedet for Marevan; Seponeres 2 dager før operasjon; Ved nedsatt nyrefunksjon (diabetes, eldre, mange faste medikamenter etc.) må seponeringen skje tidligere Tone bruker den blodfortynnende medisinen dabigatran (produktnavn Pradaxa) for å forebygge hjerneslag. Hun går på legevakten med smerter i skulderen og legen gir henne diklofenak (produktnavn Voltaren, Diklofenac). (produktnavn Marevan). Søk i interaksjoner (Pradaxa®) Virkning Faktor Xa-hæmmer Faktor Xa-hæmmer Faktor Xa-hæmmer Trombinhæmmer Prodrug Nej Nej Nej Ja Biotilgængelighed > 80% 50% 62% 6,5% T½ ved normal nyrefunktion Unge: 5-9 timer Ældre: 11-13 timer Ca. 12 timer 10-14 timer 12-14 timer Renal clearance 33% 27% 50 Key Points. Question Is dabigatran etexilate or dose-adjusted warfarin efficacious and safe to use in preventing the recurrence of venous thrombotic events among patients with cerebral venous thrombosis?. Findings In this exploratory randomized, open-label clinical trial of 120 patients with cerebral venous thrombosis, no recurrent venous thrombotic events were observed in patients randomized. Eikö Marevan-lääkityksen kanssa voi lisätä D-vitamiinitasoa kalamaksaöljyllä? ET:n omalääkäri Risto Laitila vastaa. Käytän eteisvärinän takia verenohennukseen Marevania. Haluaisin kohentaa D-vitamiinitasettani kalanmaksaöljyllä, mutta lääkärini kielsi sen, kun on tuo Marevan. Ruokavalioni on suos..

Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasiente

Blodförtunnande läkemedel används för att förebygga och behandla blodproppar. Läkemedlen gör att blodet inte kan levra sig, koagulera, som det ska. Läkemedlen kallas därför även antikoagulantia Se você é uma daquelas milhares de pessoas que usam anticoagulantes, como a Varfarina (Coumadin, Marevan, etc.) para prevenir ataque cardíaco, derrame ou embolia pulmonar, há uma grande possibilidade de que o seu médico tenha pedido para você reduzir o consumo de espinafre e outros alimentos ricos em vitamina K, por serem considerados perigosos para você Ved bruk av Marevan® skal INR vere regulert på førehand. Blodprøve tas samme dag og svar må foreligge før undersøking. INR skal vere 2,0 eller mindre. Dei blodfortynnande medikamenta Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® skal ikkje tas siste 24 timar før undersøking. Ved nedsett nyrefunksjon og GFR < 50 skal Pradaxa ikkje tas siste 48 timar

Closure of the left atrial appendage (LAACEndoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCPGirtac - association - patient - anticoagulant - embolieNovos Anticoagulantes:Quais deles escolher? | CardioPapersAntikoagulations- og antitrombotisk behandling ved endoskopiTulehduskipulääkkeet lisäävät infarktin vaaraa

Pradaxa er det første nye legemiddel på 50 år som kan erstatte Marevan som slagforbyggende behandling ved hjerteflimmer. Medisinen vil bli tilgjengelig i apotek fra 15.september This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo Omzetten VKAs naar DOACs. De omzetting van VKAs naar DOACs is voor dabigatran, rivaroxaban en apixaban gelijk. Werkwijze omzetting VKA-DOAC. Bepaal de nierfunctie, stel de dosering DOAC vast en schrijf recept DOAC Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® må stoppes dagen før undersøkelsen. Marevan® må stoppes 2 dager før undersøkelsen. I tillegg tas INR kontroll 1-2 timer før avtalt undersøkelsestime. Bruker pasienten Albyl-E® kan han/hun fortsette med denne. Ta kontakt med undersøkelsesavdelingen dersom pasienten har kunstig hjerteklaff Warfarin (Marevan®) 1 tbl daglig i 1 uke, deretter INR-kontroll for videre dosering, eller start med 2 tbl daglig første 2 dager, INR-kontroll 3. dag for videre dosering; behandlingsmål INR 2,0 - 3,0; bruk Klexane 1mg/kg x 1 sc. til INR er i terapeutisk området - dosen er redusert for sykehjemspopulasjonen, som erfaringsmessig har redusert toleranse og utskillelse Problemer med Marevan nyrefunksjon (GFR 15-30 ml/min). Pradaxa kontraindisert ved GFR under 30

 • What to do in bordeaux.
 • Mac extra dimension skinfinish oh darling.
 • Who is chelsea manning.
 • Løs negler.
 • Ark bokhandel as avd hovedkontor.
 • Mon amant de saint jean ukulele.
 • Video de david bisbal ruido.
 • Wikileaks news.
 • Lamborghini diablo vt price.
 • Campanula persicifolia.
 • Penicillin pilz.
 • Vondt i muskel i halsen.
 • Vaktliste app.
 • Når er det for sent å søke foreldrepenger.
 • Irsk terrier sverige.
 • Hva er public relations.
 • Neuigkeiten aus osnabrück.
 • Forgot my windows 10 password.
 • Craigievar castle.
 • Volkswagen geschichte.
 • Gjør rede for hvordan dal og fjordlandskapet på vestlandet ble til.
 • Baderomsinnredning eik.
 • Auto gewinnspiel 2018.
 • Mountainbike muttersberg.
 • Tesla model 3 0 60.
 • P fri testosteron indeks.
 • Frisør krøller bergen.
 • Polizeibericht bamberg.
 • Kongsberghallen squash.
 • Balanse trening.
 • Virtualnights köln silvester.
 • Ledelse i helse og sosialtjenesten.
 • B evf.
 • Huldra askeladden i dovregubbens hall.
 • Ex on the beach season 7 sverige.
 • The queen series.
 • Eggerøre holdbarhet.
 • Underdog film disney.
 • Allsikring.
 • Vilken högsta tillåtna hastighet gäller för motorcykel med tillkopplad släpvagn.
 • Autocad bild in den hintergrund legen.