Home

Innvandrere per innbygger

Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1. januar 2020 18,2 % av totalbefolkningen i Norge, hvis man regner med både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 979 254 personer. 790 497 av disse var innvandrere, mens 188 757 var norskfødte med innvandrerforeldre. De mest tallrike gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak Innvandrere fra Syria er i norsk sammenheng en ganske ny gruppe, men de har hatt den sterkeste tilveksten både i løpet av 2016 og 2017. Per 1. januar 2018 var det registrert 27 400 innvandrere fra Syria mot 20 800 året før. Syrerne er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Fortsatt flest polske innvandrere

Holdninger til innvandrere og innvandring. Oppdatert: 17. desember 2019. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. Oppdatert: 5. desember 2019. Innvandrere etter innvandringsgrunn. Oppdatert: 12. mai 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldr Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. januar 2019 var registrert 765.108 innvandrere i Norge. I tillegg er født 179.204 personer i Norge, men har foreldre født i utlandet

Meld

En innvandrer er en person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der. I offentlig statistikk er innvandrere definert som personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre (og fire utenlandskfødte besteforeldre) og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. Statistisk sentralbyrå skiller mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret. Barn av innvandrere kommer aller dårligst ut. I gjennomsnitt er det 44,9 gjerningspersoner per 1000 innbygger i den øvrige befolkningen Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå BNP per innbygger 2019. Bygg inn. US Dollar. Ingen data. Data. Data. Data. Data. Data. Velg år. Vis verden Vis fns bærekraftsmål Forklaring. Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske.

Få innvandrere i politiet

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert. Tabell: 07115 Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, Tabell: 12137 Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (2015- ) Tabell:. Befolkning > Innvandrere etter land. Antall og andel > Din Region Modulen belyser innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk per 1. januar. Statistikken i denne modulen omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Visste du at antallet innvandrere på NAV-tiltak går ned? Vi må tilbake til 2012 for å se så få utlendinger registrert som helt arbeidsledige eller på NAV-tiltak. En studie av migrasjon til høyinntektsland viser at migrasjon øker bruttonasjonalprodukt per innbygger Bruttoinntekt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018 Inntektsfordeling. Antall personer etter inntektsintervaller. 2002-2018 Bruttoinntekt for kvinner og menn. 2000-2018 Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2018 Husholdningenes inntekter.2006-2018 Formue Formue per innbygger

Innvandrere i Norge - Wikipedi

 1. Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss > Her finner du kontaktinformasjoner Befolkning > Om innholdet Modulene under Befolkning viser struktur og utvikling i befolkningen i kommuner og regionener
 2. Hvis innvandrere har høy yrkesdeltakelse i unge år, men raskere faller ut av arbeidsmarkedet enn andre, vil samlet verdiskaping per innbygger gå ned. I 2017 var om lag 78 prosent av befolkningen i alderen 20-66 år i jobb, mot 65 prosent av innvandrerne i samme aldersgruppe (SSB 2018d)
 3. Danmark slapp ut 6,1 tonn per innbygger og Finland 8,5 tonn. CO2 per innbygger - topp og bunn. Qatar er landet i verden med desidert høyest CO 2-utslipp per innbygger - 38 tonn i 2018. Nest øverst kommer Curacao med 33,7 tonn per innbygger. Fem av de ti landene med høyest utslipp per innbygger er arabiske oljeland
 4. Oversikten viser antall siktelser mot unge menn mellom 15 og 24 år i fireårsperioden 2015-2018 per 1.000 innbygger. Innvandrere Det fremkommer blant annet at unge, mannlige innvandrere fra Irak, Russland, Marokko og Somalia i snitt har 2-3 ganger så mange siktelser mot seg som øvrige unge menn i samme alder
 5. Det har lenge vært kjent at innvandrere har vært betydelig overrepresentert både i antall smittede og innlagte i Norge. (per innbygger i gruppen i Norge) som personer født i Norge
 6. CO2-utslipp per innbygger Indikatoren viser utslipp av karbondioksid per innbygger målt i tonn. Kilde: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Søylediagram Bygg inn. CO2-utslipp per innb. Tonn CO2 per innbygger (2014) Tabell Bygg inn. CO2-utslipp per innb. 2014. Land Tonn CO2 per.

14 prosent av befolkningen er innvandrere - SS

BNP per innbygger, prisnivåjustert - årlig - SSB

Befolkning - SS

Per januar 2019 bodde det om lag 765 000 innvandrere i Norge, tilsvarende 14,4 prosent av befolkningen. Utviklingen vi ser i figur 1 innebærer en dobling av innvandrerbefolkningen siden 2008 og en tredobling siden 2001, noe som er viktig å ha i mente når vi skal undersøke utviklingen på sentrale indikatorer for integrering Innvandring vil koste hver innbygger 10.000 kroner mer i skatt fra 2025. For en familie på fire vil det si 40.000 kroner - årlig Dette skaper lav vekst i verdiskapingen per innbygger fordi det blir flere innbyggere bak hver arbeidstaker. Kategori 1 - «vestlige innvandrere»: Andel av innvandrere fra Norden, Vest-Europa, Øst-Europa, Nord-Amerika, Oseania Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (), som er bevegelse av folk mellom land.Personer som flytter fra et land til et annet, blir kalt utvandrere (emigranter) fra landet de har forlatt, og innvandrere i det landet de har kommet til.. I moderne sammenheng brukes begrepet om flytting over. Per 1. januar 2010 bodde det nesten 1 426 300 barn og unge i aldersgruppen 0-22 år i Norge. Av disse var 76 800 tilhørende gruppen 124 (innvandrere) og 82 100 gruppen 024 (norskfødte med innvandrereforeldre). Til sammen 158 900, som gir at i overkant av 11 prosent av alle barn og unge under 23 år i Norge hadde innvandrerbakgrunn

Innvandrere, Innvandring 944

Blant kommunene med høyest gjeld per innbygger er Berlevåg på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark, hvor det bor litt over 900 mennesker. I fjor var gjelden i Berlevåg på drøye 232.000 kroner per innbygger, ifølge Kostra-tall. - Det er investeringene våre som gjør dette - Uten innvandrere stopper Norge SV fnyser av Per Sandberg og mener at Norge vil stoppe opp uten innvandrere. - INNVANDRING HELT NØDVENDIG: Stortingsrepresentant fra SV, Aksel Hagen, mener.

Norge har flere dollarmilliardærer per innbygger enn USA. Her er de 15 landene i verden med høyest tetthet av dollarmilliardærer. NEST RIKEST: Olav Thon er den nest rikeste nordmannen bosatt i Norge. Ifølge Kapitals 2014-liste har han en formue på 29,2 milliarder kroner (det meste er nå satt i en stiftelse) Norge har en av de laveste drapsratene, antall drap per 100.000 innbyggere, i verden. Drapsraten i USA er over 5, i Storbritannia 1,6 og i El Salvador og Honduras over 50 (tall for 2010). Fra 2007 til 2017 falt antall personer som fikk en straffereaksjon fra 80 til 57 per 100.000 innbygger Er innvandrere overrepresentert i statistikken? Per Jørgen Ystehede m. fl. (CC BY-SA) Sist oppdatert 24.10.2018 Bruk innhold. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen

Vi har en spennende cateringmeny som passer til alle anledninger, enten det er møter, seminarer, lunsj eller en anledning som skal feires. Mat & prat er Ny sjanses arbeidstreningstiltak. Arbeidet ledes av fagkyndige kokker som gir innvandrere opplæring i arbeid på kjøkken og kantiner Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet.Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. . Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter. På landsbasis lå Innlandet fylke forsatt sist mandag ettermiddag, mens Oslo toppet, med drøye 53 kroner per innbygger. Totalt hadde aksjonen mandag morgen fått inn nesten 216 millioner kroner. Innlandskommunene Os, Tynset, Alvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Lesja, Ringebu, Sør-Fron og Åsnes boikottet årets TV-aksjon

BNP per innbygger, prisnivåjustert - årlig, foreløpige

Personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og covid-19 relaterte innleggelser, skriver FHI i sin ferske rapport for uke 44. - Innvandrere utgjør 15 % av. I tredje kvartal var det 122.224 personer registrert som helt arbeidsledig. Av disse var 46.895 innvandrere. Det vil si at innvandrere utgjorde 38,4 prosent av de registrerte ledige. Afrikanske innvandrere hadde høyeste ledighet, på 14,3 prosent. Deretter følger innvandrere fra Asia og EU-land i øst med henholdsvis 10,7 og 10 prosent ledige Kommunen lå høyest av de ti storkommunene på utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0-66 år, 51% høyere enn gjennomsnittet i ASSS. U tgifter per mottaker var nest høyest av de 10 kommunene , 2 3 % over snittet i ASSS Har du spørsmål, ta kontakt med Ny sjanse, kvalifiseringsenter for innvandrere. Kvalifiseringsenteret har lokaler i Nygårdsgaten 6, 5. etasje. Publikumshenvendelser: Telefon 55 56 89 30 - Arash Mahootchi. Leder: Hilde Eliassen telefon 55 56 89 2

Brannvernundervisning for innvandrere; Brannvernundervisning for innvandrere. Bergen brannvesen har i samarbeid med Etat for inkludering utviklet en undervisningspakke som brukes overfor alle invandrere som går introduksjonsprogrammet i Bergen. Se og last ned undervisningsmaterialet her Per innbygger kan det årlige forbruket være så lavt som 45 gigajoule , men store variasjoner forekommer. Lavt forbruk av energi for hver innbygger i utviklingslandene skyldes lav grad av industrialisering såvel som elektrifisering. Mangelfull elektrifisering gjør at elforbruket i noen tilfeller kan være spesielt lavt Her er bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når man måler BNP ved hjelp av PPP, tar man hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen Nå har vi imidlertid de høyeste utslippene per innbygger av de skandinaviske landene. Det er også interessant å sammenligne utviklingen til Kina og India. De hadde begge veldig lave utslipp per innbygger på starten av 1970 tallet, men Kina's utslipp har økt kraftig og ifølge tallene fra worldometers.info så begynner utslippene faktisk å nærme seg utslippene vi har per innbygger her i. Innvandrere mottok godt over halvparten av all sosialhjelp i 2017. Folk fra Afrika og Asia dominerer blant mottagere av sosialhjelp. I 2017 gikk over halvparten av all sosialhjelp til innvandrere. I Oslo var andelen enda høyere

Det tilsvarer 1,76 millioner kroner per nordmann, basert på Statistisk Sentralbyrås anslag på et innbyggertall på drøye 5,33 millioner per 1. januar. Det er en oppgang på hele 210.000 kroner per nordmann bare siden nyttår, da fondets verdi var over 1.100 milliarder kroner lavere enn i dag, noe som da tilsvarte 1,55 millioner kroner per innbygger Norge har fra slutten av 90-tallet alltid fulgt etter Luxembourg i rangeringen av prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Tall fra Eurostat viser at Irland i 2015 har overtatt andreplassen. Fortsatt ligger personlig konsum per innbygger i Norge langt over gjennomsnittet i EU Aller mest alkohol drikker hviterussere, med hele 17,5 liter ren alkohol per innbygger per år. Nest mest drikker innbyggerne i Moldova med sine 16,8 liter ren alkohol. På tredjeplass ligger Litauen med 15,4 liter per innbygger per år. Tallene viser gjennomsnittlig inntak av liter ren alkohol per innbygger i årene 2008 til 2010 Norge var i 2014 fortsatt på Europa-toppen i en rangering av prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, viser nylig publiserte tall fra Eurostat. Fortsatt ligger Norge langt over gjennomsnittet i EU, men noe mindre enn før siden eksportprisen for olje høsten 2014 trakk noe ned Bare tre land har per i dag en høyere smitteandel enn dette: Italia med 206 smittede per én million innbyggere, Sør-Korea med 151 smittede per én million innbyggere og Island

innvandrer - Store norske leksiko

 1. st penger per innbygger. Totalt er det blitt samlet inn 201.573 kroner i kommunen, noe som tilsvarer 7,27 kroner per innbygger. Det er 8,89 kroner under landsgjennomsnittet. Det er Tislegård ungdomsskole som står øverst på bidragslisten med 47.640 innsamlede kroner
 2. ste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført
 3. Utlån av bøker per innbygger ved norske folkebibliotek. Tall som gjelder bokbestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Etter at ABM-utvikling ble lagt ned i 2010,.
 4. Sverige har hatt flest coronadødsfall per innbygger i Europa den siste uka. Den siste uka har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger som følge av coronaviruset

Skatteinntekter pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 2018. 20 kommuner med høyeste skatteinntekter pr. innbygger. De 20 kommunene med høyest skatteinntekt pr. innbygger kan grovt deles i to grupper. Kommuner med stort innslag av naturressursskatt: Bykle, Modalen, Eidfjord, Sirdal, Aurland, Tydal,. Hver innbygger i Oslo kastet i gjennomsnitt 313 kilo i 2019. Det er sannsynlig at tilretteleggingen for kildesortering og holdningsskapende kampanjer har ført til en bevisstgjøring rundt avfall og kildesortering. Se statistikk om husholdningsavfall per innbygger per år i Oslo. Mer avfall gjenvinnes og brukes på nyt

SSB-rapport: Høyere kriminalitet blant innvandrere

 1. En innbygger er en person som bor innen et spesifikt område. Et område her kan for eksempel være et land, fylke, kommune, by og sted.. Befolkningstetthet måles vanligvis i antall innbyggere per km²
 2. alitet; Svalbard; Liste 3 av 3. Teknologi og innovasjon; Transport og reiseliv; Utdanning; Utenriksøkonomi; Valg; Varehandel og.
 3. BNP per innbygger - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Europa -BNP per innbygger - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer
 4. Totalomsetningen av alkohol per innbygger 15 år og eldre var relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, men det var en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetning av vin. Omsetning av øl og brennevin har i de siste årene gått noe ned
 5. Albania havner nederst på tabellen, med et prisnivåjustert BNP per innbygger på bare rundt en femtedel av EU-snittet. Prisnivået i de fire landene er også lavt. I 2006 var prisnivået på personlig konsum i Albania, Bosnia-Hercegovina, Serbia og Montenegro på under halvparten av gjennomsnittlig EU-nivå
 6. I Gamvik kommune er den gjennomsnittlige forbruksgjelden per innbygger på 67.000 kroner, mens den i Valle kommune i Agder er på gjennomsnittlig 15.000 kroner. Troms og Finnmark har 16 av de 30 kommunene øverste kommunene i oversikten. Personene bak statistikke
 7. Innvandrere er sterkt overrepresentert blant personer som er dømt i Oslo tingrett for de aller grove voldshandlingene

Kommunefakta Oslo - SS

 1. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Tyskland - BNP per innbygger
 2. Økonomi > Nasjonalregnskap - Hovedposter > Benchmarking Modulen rangerer fylker og landsdeler etter verdiskaping og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet. Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap Modulen viser både totaltall og tall per innbygger og per sysselsatt
 3. innbygger på tysk. Vi har én oversettelse av innbygger i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Tysk. innbygger m. lokal innbygger provinsinnbygger skogsinnbygger byinnbygger urinnbygger per innbygger. Definisjoner av innbygger. Substantiv: 1
 4. Innvandrere fra deler av Asia og Afrika har høyere risiko for leverkreft enn den øvrige befolkningen. Dette skyldes særlig noen former for hepatitt, som fortsatt er utbredt i disse områdene. Ratene er ikke i nærheten av så høye som lungekreftratene, men kan være opptil ti ganger høyere enn ratene blant nordmenn - raten for menn fra Øst-Asia er på 19,7, mens den for den øvrige.
 5. NorA står for norsk og arbeid og er et arbeidsrettet tiltak for voksne innvandrere i Bergen. I NorA får deltagere som står utenfor arbeidslivet tilbud om arbeidsrettede tiltak og veiledning i kombinasjon med norskopplæring
 6. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Afghanistan - BNP per innbygger
 7. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Kenya - BNP per innbygger

Hun har en rekke spørsmål til oss lokalpolitikere, som jeg her vil forsøke å besvare. Hun begynner med en bekymring for negative endringer i busstilbudet generelt, og på Jessheim spesielt. Jeg mener vi må stå opp for gode bussforbindelser og gode tilbud nær folk! Enten det er på Jessheim, eller helt andre steder. Bussen må [ I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tredje kvartal var det 122.224 personer registrert som helt arbeidsledig. Av. Belgia har 18,5 smittede per 100 000 innbygger, mens Østerrike har 17,2 og Frankrike 13.2, ifølge ECDC. Også Storbritannia ligger i faresonen med 14,1 smittede per 100 000 innbygger Sysselsettingsrater 2015. Innvandrere og �vrig befolkning: Figur 1.3: Utslipp av klimagasser: Figur 1.4: Ettersp�rsel fra petroleumssektoren: Figur 1.5: �rlig vekst i timeverksproduktivitet, markedsrettede fastlandsn�ringer (utenom boligtjenester) Figur 1.6: Medianinntekt og BNP per innbygger i USA og Fastlands-Norge: Figur 1.7 Gjennomsnittlig årlig nettoinnvandring 2010-2014 per tusen innbygger. 18 Figur 2.3 Innvandring fra topp ti nasjonaliteter i 2013. Prosent av total innvandring, og gjennomsnitt for 2002-2013. Sverige, Norge Innvandrere er overrepresentert i aldergruppen 25-45 år,.

Blant alle unge, mannlige innvandrere er antall siktelser 576 per 1000 innbyggere. Blant unge menn som er født i Norge av innvandrerforeldre, topper disse landene: Marokko 1268 siktelser per 1000. Netto lånegjeld i kroner per innbygger = (netto lånegjeld / antall innbyggere pr. 31.12.)* 1000 Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41..49), alle sektorer. Totale utlån er kontoklasse 2, kapittel 22, alle sektorer Norge har 24,8 smittede per 100.000 innbygger, mens Sverige har 24 81 586 kroner per innbygger. I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Vest-Viken 81 586 kroner i løpet av 2019, en økning på cirka 2600 kroner og 4 prosent fra 2018. Gjennomsnittet per innbygger var lavest i Hemsedal med 64 800 kroner, mens det var innbyggerne i Rollag som mottok mest med 99 800 kroner i gjennomsnitt

Et annet moment ved saken er at antall siktede personer per 1000 innbygger har gått jevnt nedover for både innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen Forsker Li Chun Zhang ved SSB la fram en statistisk metode der den mest sannsynlige modellen anslo antallet ulovlige innvandrere til 18.200 per 1. januar 2006. Men han understreket at tallene kan. Per Ragnar Aas (73) var frustrert over innvandrere. Nå etablerer han en multikulturell menighet i Oslo Rælingen: 153.185 kroner totalt - 9,70 kroner per innbygger. Enebakk: 71.835 kroner totalt - 7,04 kroner per innbygger. Nittedal: 320.341 kroner totalt - 15,15 kroner per innbygger. Nannestad: 120 465 kroner totalt - 10,86 kroner per innbygger. Nes: 119.766 kroner totalt - 6,11 kroner per innbygger. Eidsvoll: 35.544 kroner totalt - 1,68 kroner per innbygger

Tall fra Folkehelseinstituttet per mandag 9. mars viser at Rogaland topper fylkesstatistikken over antall smittede per innbygger Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Regnet pr innbygger var volumet 95 prosnt høyere enn gjennomnsittet i EU. Aldri før har avstanden vært større. Bortsett fra noen år med økonomisk nedtur i Norge har avstanden gjennomgåede økt i hele tallrekken tilbake til 1995. Da var produksjonen pr. innbygger 35 prosent høyere enn i det som i dag er EUs 28 medlemsland

BNP per innbygger - F

 1. Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598
 2. Indeksen viser bruttonasjonalprodukt per innbygger, justert for kjøpekraft. Topplisten har blitt regnet ut ved å se på hvor mye det koster å leve i hvert enkelt land, kombinert med inflasjonsnivå og levestandard (Les mer om selve utregningen i bunnen av saken). Blant de 25 rikeste landene, er 12 av dem europeiske
 3. Per Kristian Svendsen og Grete Søimer Grafisk design omslag: Fete Typer ISBN: 978-82-8406-026-2 Alkoholbruk blant innvandrere og i befolkningen for øvrig..92. vii Helse blant innvandrere i Norge · Folkehelseinstituttet 12.3. Alkoholbruk og sosiodemografiske.
 4. 42,6 kg per innbygger, men pga. stor usikkerhet pga. begrenset tallmateriale i 2011, kan det ikke konkluderes med en slik nedgang. Det er gjennomført flere forbedringer i metoden knyttet til hvordan man korrigerer for tap av matavfall i sorteringsløsninger og hvordan man opalerer til nasjonale tall basert p

Kommunetabeller i Statistikkbanken - SS

Mest penger for Nord-Norge med 6.699 kroner per innbygger. For Sør-Norge er beløpet 4.557 kroner, Vest-Norge 4.853 kroner og Midt-Norge 4.827 kroner. Publisert: 12.09.08 kl. 05:3 Det er en nedgang på 3,5 prosent sammenligna med 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2014 kasta nordmenn mest avfall med 441 kilo per innbygger, men trenden har siden snudd og den totale. 14 glass per innbygger. I Grong kommune er det neppe mange som ikke drar kjensel på vinen Falling Feather Ruby Cabernet. I Grong drakk hver innbygger i gjennomsnitt hele 14 glass, eller 1,44. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Frankrike - BNP per innbygger

Resultatet er at antall fastleger per innbygger øker, fra 8,3 fastleger per 10 000 innbyggere i 2008 til 9 i fjor. Denne økningen skyldes delvis flere fastleger per innbygger i mindre kommuner. Kommunene med 50 000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018 Dette tallet er nå i Norge 20,77 smittede per 100.000 innbygger. Mye av årsaken til dette, er flere større utbrudd, opplyser assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad til TV 2 Antall biler per innbygger. Ifølge SSB er det 5.066.866 innbyggere i Norge i dag, noe som betyr at vi har 592 biler per 1.000 innbyggere - eller sagt med litt andre ord: Det er 0,59 nordmenn per registrerte bil - eller litt mer enn to mann/kvinner per bil. Dette er et temmelig høyt tall, også sett i forhold til andre land i verden Nå er vi en ny kommune og 1 kroner per innbygger er en grei rettesnor, forklarte ordfører Saxe Frøshaug. Ingen var uenig og det ble også det enstemmige resultatet. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det 49.990 innbyggere i Indre Østfold kommune ved siste telling 1. oktober og dermed går det 49.990 kroner fra formannskapets konto til årets TV-aksjon

MeldHvor lenge skal veden tørke? | ABC Nyheter

Innvandrere etter land

Frp-topp Per Willy Amundsen håper på gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kutt i barnetrygden etter barn nummer tre, for få ned antallet fødsler blant somaliere og andre innvandrere med. Antall lærlinger per innbygger varierer mellom kommunene. Tabell 2 deler opp kommunene etter intervaller av lærlinger per innbygger. Tyngdepunktet ligger på 1 til 1,5, og 30 prosent av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1 000 innbyggere. 5 prosent av kommunene har 0,5 eller færre lærlinger per 1000 innbyggere Hver tiende innbygger i Norge har ikke stemmerett - og gruppen vokser. Nær en halv million innbyggere i Norge over 18 år får ikke stemme ved årets stortingsvalg, men de telles med når det avgjøres hvor mange representanter hvert fylke får Kina, der koronaviruset først bredde seg, har langt færre smittede per innbygger enn Norge. - Det kan være flere grunner, sier en professor ved Universitetet i Oslo Den farlige skyve-under-teppe-mentaliteten. I kjent stil blir vi kritisert av forskere, kommentatorer og NGOer fordi vi legger frem fakta, skriver Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, i debatten om.

Innvandrere bidrar positivt — Liberal

Denne økningen skyldes delvis flere fastleger per innbygger i mindre kommuner. Kommunene med 50.000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018. Disse hadde åtte fastleger per 10.000 innbyggere i hele perioden 2002 til 2018. For mellomstore kommuner med 10.000 til 30.000 innbyggere var forholdstallet i fjor rett. Gir 1 krone per innbygger i Norge til kampen mot plast i havet Publisert: 25.09.2020 - Når folket ikke kan gå med bøsser, ruller vi kroner for dem, sier daglig leder i Handelens Miljøfond Rasmus Hansson

Vil ha nytt begrep for terrorister som Breivik

KommuneProfilen. Statistikk og nøkkeltall om inntekt ..

- 350.000 i avkastning per innbygger. Det er desidert det beste året i fondets historie. Det sier administrerende direktør i oljefondet, Yngve Slyngstad, om avkastningen på 1800 milliarder. Helse Nord RHF brukte i 2004 2 115 kroner per innbygger under 18 år, og dette er 26 prosent over landsgjennomsnittet. Helse Nord RHF har for barn og unge økt sin ressursinnsats målt i forhold til avvik fra landsgjennomsnittet, det betyr at kostnadene per innbygger i Helse Nord RHF har økt mer enn andre helseregioner 272 av de 571 pasientene som er innlagt med covid-19 siden juni, er utenlandsfødt. Det viser tall fra sykehusene som FHI har samlet inn. Innvandrere har vært overrepresentert blant de smittede helt siden pandemien startet. Men de siste tre månedene har andelen økt. Frem til juni var en av tre. Tallene viser at Israels daglige koronarelaterte dødsfall i løpet av den siste uken har ligget på 3,5 per million innbyggere, mens det i USA ligger på 2,2 per million. Israel ligger langt foran andre land i nye daglige smittetilfeller per innbygger på grunn av en meget høy testrate, men selv med det i betraktning ligger de foran de andre landene som er inkludert i rapporten som. Ikke noe annet europeisk land har hatt like mange dødsfall per million innbygger som Sverige, viser tall fra Our World in Data, melder nyhetsbyrået R.. Selv om dødstallene i vårt naboland er dalende, registrerte landet mellom 12. og 19. mai i gjennomsnitt 6,25 dødsfall per million innbyggere

Kommuneprofilen. Statistikk og nøkkeltall om befolkning og ..

Hvis Helse Nord og Helse Vest sammenlignes, er det over 30 prosent forskjell i nivå på kostnader per innbygger. Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2004 og 2005. Kr målt i faste 2005 kr. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionale helseforetak Figuren viser at i 2018 var ressursbruken innenfor tjenestesektorene som omfattes av inntektssystemet størst i Tromsø og lavest i Drammen. Tromsøs netto driftsutgifter til disse sektorene var 5 257 kroner høyere enn beregnet utgiftsbehov per innbygger, mens Drammens netto driftsutgifter var om lag 5 411 kroner per innbygger lavere enn utgiftsbehovet BNP per innbygger = BNP / Gjennomsnittlig Befolknings. Så hvis et land har en reell BNP på $ 1.000.000, og befolkningen er 10 000, vil den virkelige BNP per innbygger være $ 100. Nevnt nedenfor er informasjon om den virkelige BNP per innbygger i noen utviklede landene i verden De regionale variasjonene i kostnader per innbygger har økt, i og med at fire av fem regionale helseforetak har en ressursinnsats som ligger lengre fra landsgjennomsnittet i 2004 sammenlignet med 2003. Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003 og 2004 Adresse: Revåveien 14, 3070 Sande Redaktør: Magnus Franer-Erlingsen Redaktørplakaten PFU Sandeavis.no blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket. Tips oss Kontakt oss Kundeservice.

NVE: Veslemannen beveger seg nær 70 centimeter i døgnet

Migrasjon - NH

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. ELBILER representerer 45 prosent av nybilsalget i 2019, mens ti prosent av nye bybusser er elektriske. I tillegg kommer noen få biler (ca 30 stk) drevet med hydrogen. I oktober 2019 ble det registrert 3.742 nye elbiler På landsbasis var det 7,7 avtalte tannlegeårsverk uten spesialitet per 10 000 innbygger i 2019. Dette tallet har vært jevnt gjennom perioden 2015-2019. Det er betydelige forskjeller mellom fylkene i antall tannlegeårsverk. Antall tannlegeårsverk ligger mellom 6,3 (Hedmark) og 9,1 (Finnmark) i de aller fleste fylkene Hun har viet livet til å jobbe med innvandrere Skrevet av: Eivind Tveter - Del - Mange ganger har jeg tenkt at jeg ikke orker mer, men så kaller Gud på meg igjen, sier Liv Bergh. Nyheter. Mener kristne er for dårlige på kulturforståelse: - Jeg frykter segregerte kirkesamfunn Listhaug: Vil kutte u-hjelp med over 11 milliarder. Frp vil kutte dramatisk i norsk u-hjelp. - Vi har gitt bort altfor mange milliarder uten at det har hjulpet, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug

 • Chappie dota.
 • Salaire malcolm.
 • Audioquest dragonfly firmware upgrade.
 • Shiny legendaries.
 • Handy in wolfsburg ebay.
 • Sveriges kvinnelandslag i håndball trener.
 • Tanzstudio bella lübbenau.
 • Fruktbarhetstall definisjon.
 • Can i run it playerunknown's battlegrounds.
 • Complete graph.
 • Aktivitetsferie kroatia.
 • Haus mieten ebbs.
 • Uss arizona wrack.
 • Ferienaktivitäten ideen.
 • Camp david schuhe sneaker.
 • Steroider til salgs.
 • Verkaufsoffener sonntag schleswig famila.
 • Hålandsdalen leirskole 2017.
 • Dolly tilbud.
 • Best marin oslo.
 • Tornerose syndrom.
 • Følelse kryssord.
 • Partytur de kommende veranstaltungen.
 • Us størrelser klær.
 • Fahrradgeschäft bürstadt.
 • Python 64 bit windows download.
 • Vistabel kaufen.
 • Tv spielfilm live.
 • Question a poser a un mec pour le draguer.
 • Mat og drikke oslo.
 • Hvordan formulere forskningsspørsmål.
 • Salverbräu pfaffenhofen.
 • Vitaminer i makrell i tomat.
 • Pest eller kolera spel.
 • Trines matblogg foccacia liten langpanne.
 • Lønningskontoret vefsn kommune.
 • Fluoxetin gegen essattacken.
 • Tarkan şımarık.
 • Zbst pol bb.
 • Elektrostimulering blære.
 • Dynastie delmenhorst preise.