Home

Endringer i arbeidsmiljøloven 2022

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven, Prop.57 L (2017-2018), Innst.356 L (2017-2018), Lovvedtak 68 (2017-2018). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 4. og 11. juni 2018. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Endringer i følgende lover: 1 Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) Dato: LOV-2018-06-22-46: Departement: Arbeids- og sosialdepartementet: Ikrafttredelse: 01.01.2019: Endrer: LOV-2005-06-17-62: Kunngjort: 22.06.2018: Korttittel: Endringslov til arbeidsmiljøloven

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og

Prop.74 L (2018-2019), Innst.315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 5. og 11. juni 2019. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Endringer i følgende lov: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven (varsling). Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling - verdier og vern. Lovendringene klargjør: Hvem som omfattes av varslingsreglene, Begrepene Kritikkkverdige forhold og forsvarlig fremgangsmåte Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling (forsvarlighetskravet) Arbeidsgivers aktivitetsplikt Forbud mot gjengjeldelse. Prop. 74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 5. april 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Proposisjonen er en. Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg

om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) I I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer Innst. 131 S (2017-2018) og Innst. 132 L (2017-2018) opp. Det vises til at dette kommenteres særskilt under det enkelte punkt i proposisjonen. I forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som ble sendt på høring med frist 29. september 2017, ble følgende endringer foreslått Nyhetsbrev - Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Stortinget vedtok 22. juni 2018 viktige endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019 Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 14. juni 2018 Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse

Prop. 57 L (2017-2018) - Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) Proposisjon | Arbeids- og sosialdepartementet. Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018). Følg proposisjonen på Stortinge 2017-2018 Prop. 57 L 7 Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) 2 Høring 2.1 Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Høringsnotat med forslag om endringer i arbeids-miljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til utvi-det stilling og rettskraft for Tvisteløsningsnemn Nye endringer i Arbeidsmiljøloven fra 2019 Publisert 11/01/2019 16/01/2019 De nye lovendringer som trer i kraft fra 1. januar, skjerper kravene knyttet til fast ansettelse, og påvirker særlig bemanningsbransjen, og dermed også oss i Pedagogisk VikarSentral AS Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 46 om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) del II. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse fra 1. januar 2019. Skrevet av: Tone Hagen Stephensen, advokatfullmektig i Utdanningsforbundet Publisert 16.11.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1å

Se forarbeidene her: Prop. 73 L (2017-2018) og Innst. 355 L (2017-2018) Loven trer i kraft 1. januar 2019. For endringen i arbeidsmiljøloven om begrensning i adgangen til innleie er det i ikraftsettelsesvedtaket gitt en overgangsregel Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) Prop. 57 L (2017-2018), Innst. 356 L (2017-2018), Lovvedtak 68 (2017-2018 Endringer i arbeidsmiljøloven. Oppsummert. Natt til onsdag vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven. Allmennaldersgrensen heves til 72 år fra 1. juli, 30. september 2018 kl. 10:2 Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innleie. Publisert 28.12.2018. Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg. Yrkesdykking: Endringer i regelverket fra 1. januar. Publisert 20.12.2018

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) - Lovdat

Endringer i arbeidsmiljøloven - Sak - stortinget

Endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven Siktemålet med endringene i varslingsreglene er å gjøre det lettere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan en skal gå frem ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet Viktige endringer i arbeidsmiljøloven i 2019 Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler i arbeidsmiljøloven som PBLs medlemsbarnehager bør være oppmerksomme på. Publisert: 2. januar 2019. Endringene gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte, fast og.

Video: Prop. 74 L (2018-2019) - regjeringen.n

Den varslede gjennomgåelsen i Prop. 73 L (2017-2018) Arbeids- og Sosialdepartementets er nå fulgt opp ved høringsnotat av 6. juni 2019 med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene Arbeidsmiljøloven: - Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte: Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i virksomheten - Endringer i reglene om fast ansettelse og krav til skriftlig arbeidsavtale i arbeidsmiljøloven. Fast ansettelse blir nå definert i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse. Tekst: Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop og Equinor. Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven (aml) i reglene om fast og midlertidig ansettelse, samt i reglene om innleie fra bemanningsforetak Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og fast ansettelse. Nyhet, Arbeidsrett. Publisert 06.12.2018. Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens om fast ansettelse og regulering av arbeidstid. Reglene trer i kraft 1. januar 2019 Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer som skal fremme sikrere og mer forutsigbare arbeidsforhold, spesielt i bemanningsbransjen. Denne måneden la Regjeringen frem et forslag (proposisjon) om endring av arbeidsmiljøloven til Stortinget Den 1. juli 2017 trådte nye og viktige endringer i arbeidsmiljøloven sine regler om varsling og arbeidstid i kraft. I tillegg har Stortinget vedtatt en ny felles likestillings- og diskrimineringslov som vil gjelde fra 1. januar 2018 Som følge av kommende endringer i Arbeidsmiljøloven hvor praksisen med fast ansettelse uten garantilønn bortfaller som ett alternativ, vil dette føre til en drastisk omveltning av bemanningsbransjen som den fremstår i dag. Og RA ordningen suspenderes til 01.07.2019. Konsekvensene og mulige løsninger jobber NHO Service & handel nå med

juli 5, 2018 9:37 am Den 22. juni ble enkelte endringer til arbeidsmiljøloven vedtatt, som trer i kraft 1. januar 2019. Av særlig interesse er endringer i arbeidsmiljøloven § 14-3 første ledd, som gjelder deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.. Etter nye regler i arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver nå ansette midlertidig i tolv måneder. Den nye aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er 72 år Publisert: 14. juni 2018. Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019. Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse BNLs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: Sak: Prop. 73 L (2017-2018). ( 24. april 2018 Publisert: 26.10.2018 14:27. Fire stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet ønsker å få med seg Stortinget og deretter regjeringen på å endre arbeidsmiljøloven for å stramme inn adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstid, blant annet i byggenæringen

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018 Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser. Endringene omfatter blant annet: - 70-årsgrensen for oppsigelsesvern heves til 72 år. - Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år.

Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innlei

Ingen endringer i adgangen til å leie inn fra vikarbyråer. Kollektiv søksmålsrett oppheves. Den nye generelle adgangen i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f) til å ansette midlertidig i opp til 12 måneder gjelder ikke ved innleie fra vikarbyråer Arbeidsmiljøloven. Fra 1. januar trer endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Endringene kan få stor betydning for både ansatte og arbeidsgivere. Stortinget har nemlig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr at kravene til fast ansettelse skjerpes, og at arbeidstakere får utvidet adgang til å kreve fast jobb

Tidligere i år vedtok Stortinget viktige endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. januar 2019. De viktigste endringene knytter seg til skjerpede krav til fast ansettelse og begrensninger i muligheten til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Fast ansettels 1.januar 2019 trådte nye regler i arbeidsmiljøloven i kraft, regler som berører mange arbeidstakere i Norge. Det er i hovedsak fire områder de nye reglene berører: Hva som regnes som fast ansettelse, arbeidsgivers plikt til å informere om arbeidstiden i arbeidsavtalen, arbeidstakers rett til å kreve fast ansettelse og adgangen til å benytte innleid arbeidskraft arbeidsmiljøloven §1-6. Endringen innebærer at lovens regler om varsling, herunder gjengjeldelsesvernet, også gjelder for de persongruppene som regnes opp i aml § 1-6, med unntak av innsatte i kriminalomsorgens anstalter. Lovfester viktige definisjoner. Kritikkverdige forhol Fra 1. januar 2020 gjelder nye regler for varsling. Stortinget vedtok 11. juni 2019 at samtlige bestemmelser i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A skal endres. Endringene i loven bidrar hovedsakelig til en klargjøring og presisering av rettstilstanden for å gjøre bestemmelsene mer tilgjengelige og forståelige for brukerne av loven Etter arbeidsmiljøloven § 14-6, første ledd bokstav j, skal avtalen inneholde opplysninger om «lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid». Kravene til innholdet i arbeidsavtalen er det samme for eksempel ved deltidsarbeid, hvor arbeidet skal utføres i enkelte perioder gjennom året og eventuelt uregelmessig med varierende lengde

Lovvedtak 70 (2018-2019) - stortinget

Tekst: Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE. Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven (aml) i reglene om fast og midlertidig ansettelse, samt i reglene om innleie fra bemanningsforetak.. Med bemanningsforetak menes typiske vikarbyråer. Lovendringene trer i all hovedsak i kraft 1. januar 2019 Lov av 16. juni 2017 nr. 51 fra 1. januar 2018. Loven retter seg mot enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstakere, med unntak av sjøfart, fangs Arbeidsmiljøloven : ajourført med endringer, senest ved lov | Biblioteksentrale 16.11.2018. Tone Hagen Stephensen Advokatfullmektig i Utdanningsforbundet. Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse fra 1. januar 2019. Den klare hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven paragraf 14-9 første ledd Med endringene i arbeidsmiljøloven blir det nye timegrenser for overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Her er oversikten. tirsdag 7. april 2015 Knut Arild Vold. Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om endringer i reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Loven er vedtatt i.

Innst. 355 L (2017-2018) - stortinget.n

 1. Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister . Første ledd - 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned. Oppsigelsesfristen skal regnes til utløp ved slutten av en hel kalendermåned, jfr. nr. 4
 2. Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og i lov om lønnsplikt under permittering trådte i kraft 1. januar 2019. Her følger en oversikt over de mest sentrale endringene
 3. 15 mar 2018. Nyheter. Av Christopher Kunøe Kommentarer (0) I dag stemmer Stortinget om viktige endringer i Arbeidsmiljøloven som blant annet vil begrense innleie og definere faste ansettelser. Les også: Enig og uenig om innleie og Strammer opp Arbeidsmiljøloven. Historisk vedta
 4. Stortinget har nylig vedtatt nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Lovendringene vil gjelde for alle virksomheter med ansatte i Norge og trer i kraft 1. januar 2020. Virksomhetens varslingsrutiner og annen informasjon om varsling bør derfor oppdateres slik at dette er i tråd med de nye reglene
 5. Retten til å varsle og forbudet mot gjengjeldelse ble for første gang inntatt i arbeidsmiljøloven i 2007. Formålet med de nye bestemmelsene var å styrke ansattes ytringsfrihet, bedre ytringsklimaet og verne arbeidstakere som varsler eller ytrer seg om kritikkverdige forhold i virksomheten de arbeider i
 6. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling, og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser. De foreslåtte endringene vil gi: deltidsansatte fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling,.

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 10-3 Arbeidsplanen skal vise den konkrete fordelingen av arbeidstiden på disse tidspunktene, slik at arbeidstaker vet hvilke dager og til hvilke tider vedkommende skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Videre skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før den iverksettes. Dersom det. ‎18-04-2018 14:28. Monica Bremtun-Olausse n - I begynnelsen av april la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget er bl.a. fremmet for å regulere ulike problemstillinger rundt innleie av arbeidstakere,. Arbeids- og sosialdepartementet sendte 6. juni 2019 forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene på høring. Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven. Les høringssvar fra Uni Forslag til endringer i byggherreforskriften - frist 28. mai 2019 Forslag til forskrift om endring i maskinforskriften - frist 2. november 2018 Forslag til endringer i byggherreforskriften - frist 19. oktober 2018 Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - frist 15. september 2018 Høringssvar - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsforslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv Innledning Norges Juristforbund (NJ) har mottatt høring om endringer i håndheving av reglene i arbeidsmiljøloven om innleie og likebehandling m.v., jf. Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 6. juni 2019 13.02.2018 12:40. Høringssvar fra Lederne til Arbeids- og sosialdepertementet, 13.02.18; Her gjengis Ledernes høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet i sin helhet: «Høringssvar fra Lederne: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Utdrag fra Prop. 73 L (2017-2018) - Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) s. 27: Slik departementet forstår bestemmelsen (dagens arbeidsmiljølov § 10-6) og forarbeidene, er det grunnlag for å si at også informasjon om ordninger hvor arbeidet skjer periodevis eller på spredt Vi kan få mindre deltid i helse- og omsorgssektoren uten oppmykning i arbeidsmiljøloven 26. januar 2018 «Jeg mener altså, slik jeg også skrev i mitt forrige innlegg, at Arbeidstidsutvalgets rapport bør børstes støv av, og deretter at partene bør legge til rette for arbeidsavtaler som fungerer i helse- og omsorgssektoren,» skriver Mathilde Fasting Det er gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som vil tre i kraft fra 1. juli 2015. De viktigste endringene er innenfor følgende områder: Arbeidstidsbestemmelsene - blant annet reglene om gjennomsnittsberegning og overtidsarbeid; Heving av den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 å

Nyhetsbrev - Endringer i arbeidsmiljøloven om fast

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler om fast ansettelse. I 2019 fikk arbeidsmiljøloven § 14-9 en ny definisjon av fast ansettelse. Loven slår fast at ansettelsen skal være løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang § 14-20.Endringer i arbeidsreglement Ansvarsfraskrivelse Formålet med denne siden er å gi publikum en enklere tilgang til arbeidsmiljølovens bestemmelser, først og fremst gjennom forklaringer til hver enkel bestemmelse Regjeringen pålegges å vurdere flere konkrete endringer i arbeidsmiljøloven. Reglene for innleie kan bli strammet inn og nulltimerskontrakter kan bli forbudt. Omfanget av innleid arbeidskraft er særlig stort i bygge- og anleggsbransjen i Oslo-området Endringer i arbeidsmiljøloven. Sendt: 01.10.2017. Bakgrunnen for departementets forslag om en legaldefinisjon av fast ansettelse i arbeidsmiljøloven er økende oppmerksomhet rundt bemanningsbransjens ansettelsespraksis og især det Det fremgår av høringsnotatet at det fortsatt pågår utredningsarbeid som vil avsluttes i 2018,. Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven. Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter omtalt som ombudet) viser til høringsbrev med referanse 20/2660 «Nemndsløsninger for varslingssaker etter arbeidsmiljøloven og endringer i diskrimineringsloven.

Endringer i reglene om Tvisteløsningsnemndas avgjørelser. Stortinget har også vedtatt endringer i reglene om Tvisteløsningsnemndas avgjørelser. Reglene er inntatt i arbeidsmiljøloven §§ 17-2 flg. Tvisteløsningsnemnda avgjør blant annet saker om deltidsansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-3 Datert 9. februar 2018. EL og IT Forbundet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 30. november 2017 hvor departementet foreslår to vesentlige endringer i AML § 10-4. tredje ledd Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innledning Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk den 4. mars 2014 ny Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 4. mars 2014 til 31. desember 2018 I begynnelsen av april 2018 la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget er bl.a. fremmet for å regulere ulike problemstillinger rundt innleie av arbeidstakere, men noen av endringene vil også kunne berøre arbeidsgivere som ikke har innleid arbeidskraft, eller driver bemanningsbyrå 29. mai 2018 kl. 19:41 Endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialkomiteen har avgitt innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven for fast og midlertidig ansettelse og innleie fra.

29. mai 2018 kl. 18:25 Endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialkomiteen har avgitt innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven for fast og midlertidig ansettelse og innleie fra. Før 2018 Hva mener NAMF om endringene i Arbeidsmiljøloven Det er mye fokus på Arbeidsmiljøloven for tiden, jfr politisk streik i denne uken. 2014.71 endring i arbeidsmiljøloven.doc. Last ned. Hva synes du om denne siden? Gi oss tilbakemelding. Kontakt. Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (aml). Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) innebærer blant annet endringer i regelverket for midlertidig ansettelse, i stillingsvernreglene og arbeidstidsbestemmelsene. Her vil vi kort redegjøre for de viktigste endringene I forbindelse med den nye regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven, har LO utarbeidet et hefte med kommentarer til forslagene som er ute på høring. Regjeringen vil blant annet gi utvidet adgang til overtidsarbeid og søndagsjobbing, flere midlertidige nsettelser og nye regler for aldersgrenser

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) som innebærer at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en stilling. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2019 Med virkning fra 09.04.2010 er det gjort noen endringer i arbeidsmiljøloven som kan ha betydning for KAs medlemmer. Endringene vedrører adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting, og innebærer et tillegg til KAs rundskriv nr 7/2008 Etter om lag én måneds forhandlinger har regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre, kommet til enighet om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene innebærer blant annet at man nå kan man jobbe frem til man er 72 år, det gis generell adgang til midlertidige ansettelser, og det åpnes for mer søndagsjobbing

endring i arbeidsmiljøloven – invitasjon til gratis

Foreslår endringer i arbeidsmiljøloven: - Enkelte bruker dette for å slippe å betale for overtid. Arild Grande leder Aps arbeidslivsutvalg. Sammen med tre partikolleger har han fremmet et forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Publisert: 26.10.2018 14:27 Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 08.10.20 Se endringsloven her: lov 22. juni 2018 nr. 46 om endringar i arbeidsmiljølova (fast og mellombels tilsetting og innleie frå bemanningsverksemd) - Loven trer i kraft 1. januar 2019. For endringen i arbeidsmiljøloven om begrensning i adgangen til innleie er det i ikraftsettelsesvedtaket gitt en overgangsregel § 14-8.Endringer i arbeidsforholdet § 14-9. Midlertidig ansettelse § 14-10. Åremål § 14-11.Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse § 14-12.Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) § 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforeta Endringer i varslingsreglene. Det er laget et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven, hvor varslingsreglene samles. Hensikten er å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Bestemmelsene er utvidet til ikke bare å gjelde for ansatte, men også innleide arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i bedriften

Arbeidsmiljøloven - aml Last ned loven som PDF Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. juli 2015. Her gis det en kort oversikt over de viktigste endringene Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015. Stortinget vedtok i april 2015 en rekke endringer i arbeidsmiljøloven (aml). Her ser vi nærmere på de ulike endringene, og konsekvensene av dem. De sentrale endringene er markert med fet skrift Regjeringen med forslag til endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven Regjeringen kom den 5. april med en lovproposisjon (Prop 74 L) som følger opp Varslingsutvalgets utredning (NOU 2018:6) Endring i reglene for midlertidig ansettelse Fra og med 1. juli 2010 er det kommet noen endringer i reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9. Først og fremst er det innført en drøftingsplikt for arbeidsgiver med tillitsvalgte angående bruken av midlertidige ansettelser

Personskade – Advokatblogger

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven: Etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering Fra 1. januar 2020 får Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven, og til å ilegge oppreisningserstatning i saker innenfor arbeidslivet Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern) - med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 38 (i kraft 20. juli 2018

Foreslår å endrer lover om innleie | VANyttLua på hue, aldri i handa: forsvar arbeidsmiljølovenHøring om innleie: Regjeringens forslag er ikke sterke nokSlik rammes unge av mer midlertidighet - Handel og KontorNPE-sider om tilskuddsplikten for fysioterapeuterEriksson anklages for Fauske-fusk – VGTildeling av midler våren 2019 – PVSHer er ekspertenes råd ved seksuell trakassering

Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur. Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold og endringer i reglene om. Regjeringen har annonsert de vil komme med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven i denne vårsesjonen. 23. mars er fristen for at regjeringen skal kunne fremme forslag for Stortinget som kan behandles denne våren. Nå pålegges regjeringen å innarbeide flere punkter regjeringen er motstander av endring i arbeidsmiljøloven - invitasjon til gratis frokostseminar av Christian Børresen , 2018-11-07 19:06 Arbeidsmiljøloven blir endret fra nyttår 2019, og dette påvirker både bemanningsbransjen, arbeidstakerne som jobber for disse og virksomhetene som kjøper vikartjenester Innspill til myndighetene om endringer i arbeidsmiljøloven og andre lover. I brev til Arbeids- og sosialdepartementet har Virke foreslått følgende fem punkter for å hjelpe virksomhetene i den situasjonen de nå står: Virke mener varslingsfristen for endring av arbeidsplaner bør kuttes fra to uker til to dager (arbeidsmiljøloven § 10-3

 • Reggaeton wiesbaden.
 • Innendørs vm friidrett 2018.
 • Men and man.
 • Paralgin forte og ibux.
 • Bryllup islam wikipedia.
 • Ledelse i helse og sosialtjenesten.
 • Tara reid the big lebowski.
 • Lønn turnuslege kommune.
 • Hval funnet med 30 plastposer.
 • Jacob hoff oftebro.
 • Finmalte mandler.
 • Suprarenal medulla.
 • Liegenschaftskataster baden württemberg kosten.
 • Blast basic local alignment search tool.
 • Henvisningsskjema til spesialist.
 • Hest og hund kløfta.
 • Maisie williams filmer og tv programmer.
 • Det konservative folkeparti ungdomskriminalitet.
 • Høybråten kirke.
 • Krogh optikk majorstuen åpningstider.
 • Mondkalender für garten 2018 zum ausdrucken.
 • Luxushotel norderney.
 • Thekes pleinfeest.
 • Persönlichkeiten freiburg.
 • Steke biff.
 • Ottestad skuespiller.
 • Taz hamburg impressum.
 • Too faced london oxford street.
 • Meldezettel gültigkeit.
 • Mopedlappen trondheim.
 • Tom jones son.
 • Praatcafe voor alleenstaanden.
 • Als sykdom.
 • Business model canvas mal.
 • Rachel and bryan still together.
 • Uni siegen studierendensekretariat.
 • Botox beths beauty.
 • L skrivebord.
 • Demontere stekeovnsdør.
 • Hva gjør kunst med oss.
 • Minikjøleskap komplett.