Home

Kartleggingsverktøy udir

Planleggingsverktøy i læreplanvisningen - Udir

Læreplanvisningen har et nytt planleggingsverktøy som gir støtte til å ta i bruk nye læreplaner kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk består av tre deler På udir.no/vfl finner du eksempler og nyttige filmer som du kan bruke i vurderingsarbeidet. Informasjon til foreldre etter gjennomføring Foreldre til elever som trenger ekstra oppfølging skal få tilbakemelding om resultatene fra kartleggingsprøven Kartleggingsverktøy; Kartleggingsverktøy Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg er det viktig å kartlegge nyankomne ungdommers skolefaglige ferdigheter

www.udir.no. Målform Bokmål og En perm med kopieringsoriginaler for to frittstående kartleggingsverktøy: Område- og årstrinnskartlegging. Tilgjengelig hos:. NB! Utdanningsdirektoratet utvikler et nytt, digitalt og alderstilpasset kartleggingsverktøy i norsk for språklige minoriteter. Verktøyet vil være klart i starten av 2021. Inntil dette er ferdig kan Kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk brukes. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det. Kartleggingsverktøy til bruk av pedagoger i barnehagen Alle med Alder: 1-6 år Observasjonsskjema som ser på sammenhengen mellom språk og sosial kompetanse. Utviklingsområder som observeres er lek, trivsel, språk, hverdagsaktiviteter, sansemotorisk utvikling og sosioemosjonell utvikling Hvorfor? Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Den pedagogiske aktiviteten skal være planlagt og den er pålagt. I Opplæringslovens §§ 2-8. og 3-12. står det at kommunen eller fylkeskommunen «skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter tilbys både digitalt og i papirversjon En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn Kartleggingsverktøy Kartlegging av skolefaglige ferdigheter Hensikten med kartleggingsverktøyet er å kartlegge skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter til nyankomne minoritetsspråklige elever, ikke deres norskferdigheter

Video:

Kartleggingsverktøy for regning. Kartleggingsverktøyet avdekker deltakerens kunnskaper og læringsbehov. Det hjelper veilederen med å tilrettelegge opplæringen for voksne deltakere. Deltakeren jobber med oppgavene på egen hånd, men veilederen kan svare på uklarheter,. Kartleggingsverktøy. Et utvalg verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk. Alcohol-E. Alcohol-E er et fordypningsskjema for personer som har et identifisert problem med alkohol. Skjemaet inneholder 52 spørsmål. AUDIT Kartleggingsverktøy er ofte en viktig basis for å ta beslutninger som kan får store konsekvenser for et barns liv: Skal barnet viderehenvises til PPT for grundigere utredning eller er problemene av mindre alvorlig art? Trenger barnet særskilt norskopplæring? Har barnet rett til spesialundervisning? Skal vi igangsette spesielle tiltak for barnet på skolen eller skal det [

Kartleggingsprøver - Udir

Kartleggingsverktøy Mål-gruppe Faglig område Tilgjengelighet 20 spørsmål 5-16 år Måler språkferdigheter, tilegnelse av symbolsystem og barns relasjon til andre. Udir Lær meg norsk før skolestart Flerspråklige og enspråklige førskolebar Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle. Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013 Kartlegging av leseferdighet . En ønsker å øke bevisstheten rundt bruk og vurdering av kvalitet på kartleggingsverktøy. Det gjøres ved å gjennomgå de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, samt gi forslag til hvordan kartleggingsresultater kan vurderes og følges opp Ståstedsanalysen. Barnehage. Ståstedsanalysen hjelper barnehagen å gjennomføre en kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske arbeidet.. Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering

Kartleggingsverktøy - NAF

Barnehage. Nettsiden inneholder gratis ressurser for barnehagepersonale på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene og er forskningsforankret Det er vanlig å bruke ulike former for kartleggingsverktøy innenfor helse -og omsorgssektoren for å få oversikt over hvilke tjenester som trengs, og hvordan disse tjenestene skal ytes. En kartlegging vil kunne avdekke på hvilke områder tjenestemottaker har behov for hjelp og støtte Her finner du kartleggingsverktøy og tester for helsepersonell som kan være nyttige vedr. barn og unge med revmatiske sykdommer. Vi gjør oppmerksom på at flere av verktøyene/testene ikke er spesielt tilpasset barn. For mer informasjon, se a..

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

 1. Kartleggingsverktøy for mat og måltid i barnehagen. Matlaging og måltider er daglige aktiviteter i barnehagen som også er viktige pedagogiske arenaer. Dette verktøyet vil gi dere faglig påfyll og inspirasjon til hvordan dere sammen med barna kan gjennomføre mat- og måltidsaktiviteter i deres barnehage
 2. oritetsspråklige elever. Kartleggingsprøvene ble sist revidert i februar 2014. De reviderte utgavene er lagt ut i sin helhet. Kartleggingsprøvene som er utarbeidet er
 3. Velkommen skal dere være 3.trinn - M2* kartleggingsprøve i matematikk - Kartleggingsverktøy i engelsk - Engelsk lesing og lytting (Udir) januar/februar - Rettskrivingsprøve fra Aston Inde Elevhefte for 3. trinn - fire delprøver; Lærerveiledning og elevhefter for noe mer viderekomne på albansk, somali og tyrkisk
 4. et kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter for voksne kan utformes og brukes, foreslå videre drift av verktøyet, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vox har orientert direktoratene både om de tre delrapportene som tidligere er utarbeidet om kartleggingsverktøyet, og de
 5. Hos Kompetanse Norge finner du tester og kartleggingsverktøy som kan brukes til å vurdere grunnleggende ferdigheter. Noen deltakere kan ha rett på vurdering av realkompetanse, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte
 6. kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene. i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i. samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggjande norsk består av tre. delar

Språkkompetanse i grunnleggende norsk - NAF

Kartleggingsverktøy SNO (GRN) kartleggingsverktou_sno.pdf. Kartleggingsprøve i matte Udir. kartleggingsprove_i_matematikk_fra_udir.pdf. Daglig norsk. Daglig norsk er et metodisk treningsopplegg for språktilegnelse for elever med norsk som andre språk Kartleggingsverktøy Mål-gruppe Faglig område Tilgjengelighet 20 spørsmål 5-16 år Måler språkferdigheter, tilegnelse av symbolsystem og barns relasjon til andre. Semantisk evne, vansker med å motta Udir Lær meg norsk før skolestart Flerspråklige og enspråklige førskolebar

kartleggingsverktøy (Engel, Barnett, Anders & Taguma, 2015). Man hadde heller ingen undersøkelser der man fulgte barn og barnehager over tid, det som kan betegnes som longitudinelle undersøkelser. GoBaN er nettopp en slik longitudinell studie av i utgangspunktet 1200 barn i 93 norske barnehager. Vi følger barnehagene og barna gjenno - Kartleggingsverktøy i matematikk, naturfag og engelsk på tre språk - Skriftlig nasjonal veileder for tospråklig fagopplæring i grunnopplæringen med mål om at Udir kan gå i dialog med FM om identifisering av aktuelle pilotkommuner og oppstart høsten 2020 nettressurser, filmer, språkstimuleringsmateriell og kartleggingsverktøy. I hele heftet er vi opptatt av de tospråklige barnas situasjon, og det har også vært viktig for oss at barnehagen i dag har svært mange små barn. Temaheftet er blitt til i et samarbeid mellom to fagmiljøer ve

Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Sosiogram udir. utt ; sosiogram: 1)Observer barn som har lite samhandling med andre. Følg med på kommunikasjonane mellom desse og andre elevar. 2)Observer barn med utagerande/ innagerande åtferd. Sjå på kommunikasjonen mellom desse og dei andre barna. 3)Studer kommunikasjonen i dei vennegruppene som har etablert seg. Ta for deg ei og e Kartleggingsverktøy. Oversikt over kartleggingsverktøyene som er beskrevet i nivå 0 av handlingsveilederen. Barn og unge - tegn på mistrivsel (DOCX, 0 B) Observasjonsskjema 0-18 år (DOC, 0 B) Bekymringsskala - barn og unge (DOC, 0 B) Bekymringsskala - foreldre/foresatte (DOC, 0 B

Kartleggingsverktøy og metoder Observasjon er: Om observasjonens sentrale plass i pedagogikken understreker Bisgaard (1994) også at: Den gode pedagog kendes på at han/hun iagttager og handler ut fra sine iakttagelser (s. 11). For lærere og pedagoger bør det at iagttage være en erhvervspligt (s.12) Normering skoleåret 20/21. Normen i Kartleggeren for skoleåret 20/21 er klar, og det er nå 312102 gjennomførte tester i normgrunnlaget. Dette fordeler seg fra 5. trinn til 1. vgs. og fagene norsk (bm/nn), engelsk og matematikk Et observasjonsskjema er et kartleggingsverktøy som samler barnehagens observasjoner over tid. Barnet skal ikke testes, men barnehagen må av og til sørge for at barnet får erfare hverdagssituasjoner og aktiviteter i ulike miljø for å kunne observere om barnet har en ferdighet eller ikke Nasjonale prøver (udir) trinn; Vår. Eksamen. kartleggingsverktøy som vurderes er kartleggeren og overgangsprøven fra Osloskolen. Andre kartleggingsprøver: Setningsleseprøven. Ordkjedetesten. Staveprøve (lesesenteret) Læringsstøttende skriveprøve (skrivesenteret) God leseutvikling (Lundberg og Herrkin Samtale- og kartleggingsverktøy - barn. Guide til samtale med barn. Guide til samtale med barn . I Samtale- og kartleggingsverktøy - barn • Denne samtaleguiden bygger på Barnesamtalen. 1. Introduksjon Fortell barnet om formålet med samtalen. Hvordan du velger å starte vil.

Main subject areas. Listening and speaking. Level 1. Level 2. Level 3. Reading and writing. Level 1. Level 2. Level 3. Language learning. Level 1. Level 2. Level 3. Language and cultur Sensoriske kartlegginger, rapporter fra andre tjenester eller andre relevante kartleggingsverktøy skolen besitter. I tillegg kan UDIR prøver legges ved. Dette kan drøftes med PP tjenesten/skolekontakt Alle henvisninger skal ha vedlagt Henvisningsskjema og pedagogisk rapport. Henvisning skal ogs Udir-5-2016- forklaringer til kapittel 3 om Individuell vurdering Det skal også utvikles kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartlegging og e-læring i lesing ferdigstilles i 2018

Mange ulike prøver og tester. Norsk skole har mange ulike prøveformer for å få informasjon om elevene og prestasjoner i ulike skoler. Det er læringsstøttende prøver, karakterstøttende prøver, kartleggingsprøver, digitale prøver, lokalgitte prøver i fag og obligatoriske nasjonale prøver, Mange av prøvene gir god og nyttig informasjon om det enkelte barn, om klasser og om hele. Barnehagen må benytte kartleggingsverktøy som er tilpasset minoritetsspråklige barn. Se ny veileder og ny kartleggingsmodell fra UDIR ved Pia Paulsrud. I forkant av kartleggingsverktøy bør barnehagen kjenne godt til eget språkmiljø i egen barnehage. Stovner modellen er et verktøy som kan være aktuelt

Kartlegging i skolen - NAF

 1. Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best
 2. Oversikt over ulikt kartleggingsverktøy Beskrivelse av ulikt kartleggingsverktøy . Standard for språkarbeid i lierbarnehagen 2 1. Innledning Rammeplan for barnehagen sier at: Alle barn skal få god språkstimulering gjennom Udir PPT Språkkontakt
 3. Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter for voksne. Registrert Dato: Mandag 29. Juni 2015. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk ser på muligheten for å utvikle et eller flere kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter for voksne
 4. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter
 5. ering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Tilpasning og bruk i grunnskolen. prosjektleder prosjektleder Kirsten Palm. ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet prosjekteier. Leseopplæring udir. God leseopplæring - for lærere på ungdomstrinnet - Read more about elevene, lesing, lese, tekster, ulike and teksten 2.1 Plikt for skolen til å tilby intensiv opplæring for elever fra 1.til 4. årstrinn, men ingen rettighet for eleven.Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når problemet oppstår, slik at problemet.

Barnehage - Udir

 1. eres foreløpig av de aktørene som argumenterer for det utdanningspolitiske begrepet Lærertetthet
 2. Veileder En deltagelsesfokusert IOP - mal, spesielt tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevanske
 3. oritetsspråklige ungdommer -Leseferdigheter: norsk, somali, engelsk og karén - Engelsk - Naturfag - Samfunnsfag - Matematikk Kartleggingsverktøy -ofte språk og kultur-avhengige, må ta
 4. objektive kartleggingsverktøy og ett system/rutiner i barnehagen som sikrer at man har oversikt over barn og at man fanger opp, analyserer utfordringene og har gode rutiner i forhold til å sette inn, evaluere og dokumentere tiltak. Kartlegging i systemperspektiv handler om hvordan den enkelte barnehage og kommun
 5. Definisjonen tiltaket hviler seg på er bred, og ser ikke på kartleggingsverktøy utover skoleprestasjoner og eventuelt motivasjon for at elevene skal inngå i tilbudet. Noe som er stadfestet i §1-15 og lyder at eleven skal ha tilstrekkelig kompetanse (udir.no)
 6. Resultatene fra obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver fra Udir, Carlsten screeningsprøver, M-prøvene og SOL registreres i VOKAL. Nasjonale prøve i lesing registreres i PAS I utvelgelsen av kartleggingsverktøy er det lagt vekt på det enkelte kartleggingsverktøyets kvaliteter for forbedrin
 7. Ved observasjon og bruk av kartleggingsverktøy vil en få et godt bilde av elevens behov og fungering. 3. Tilrettelegging med tanke på struktur og forutsigbarhet, i form av tilpassede ukeplaner, lekseplaner, dagsplaner, arbeidsplaner og oprifter, er nødvendige for alle elever med AS

Spekter - kartleggingsverktøy - Filmer, bøker og verktøy

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk www

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter - NAF

Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) er et regionalt videreutdanningstilbud til lærere i Fredrikstad-, Moss-, Hvaler-, Rakkestad- og/eller Sarpsborg kommune som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i norsk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk: Bendiksen, Berg og Kvalø; Vox (2009) Individuell, skriftlig, deretter muntlig Voksne Intervjuguide. Kartlegging av tallforståelse og tallbehandling, kartlegging av matematikkferdigheter i dagliglivet. Alle oppgavene har to mulige hint. Observasjon: MIO - Matematikken - Individet - Omgivelsene Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon bruke ikke-anonyme undersøkelser, kartleggingsverktøy eller sosiogram; snakke med foreldrene for å få hjelp og gi informasjon; Lærerne må skape en så trygg ramme som mulig rundt samtalene med elevene. Elevene har rett til ikke å uttale seg, og de har rett til å få snakke med en person de stoler på

Kartleggingsverktøy for regning - Kompetanse Norg

kartleggingsprove_i_lesing_fra_udir.pdf. Aski Raski. Aski Raski.pdf. Kartleggingsverktøy SNO ( GRN) Språkkompetanse i grunnleggende norsk. kartleggingsverktou_sno.pdf. Daglig norsk. Daglignorsk er etmetodisk treningsopplegg for språktilegnelse for elever med norsk som andres språk Den ligger tilgjengelig på nettsidene til Udir. Hun viser også til enkle kartleggingsverktøy som brukes i Trygg i Fjell-modellen. - Det handler om å følge med og undersøke hvordan barna egentlig har det. De har blant annet laget en sjekkliste for å følge med og undersøke hvor gode relasjoner barna har seg imellom Steg for steg-gjennomgang av risikovurderingen og maler for risikovurdering Tidlig kartlegging og de gode tiltakene, med den gode læreren, er avgjørende faktorer for å fremme og høyne kompetansen i matematikk hos elevene

ROP - Kartleggingsverktøy

Udir kartleggingsprøver foreldre. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Kartleggingsprøver.Prøver i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp Spesielle utfordringer for ungdommer med norsk som andrespråk Ny Giv 2013 Else Ryen ILN, UiO / NAF Kompetanse Norge . Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger Lesesenteret Kartleggingsprøver i lesing - og lesing som grunnleggende ferdighet Margunn Mossige LY Her kan du laste ned to maler for individuell plan som IMDi har utarbeidet sammen med Kompetanse Norge. Den ene malen er laget for personer som deltar i introduksjonsprogram, og den andre for personer som deltar kun i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Hva er et godt kartleggingsverktøy? 5 tommelfingerregler

Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende

UDIR (2014). Veilederen, Spesialundervisning (i skolen) Gode besvarelser forklarer hva en standardisert test eller kartleggingsverktøy er og peker både på primære og sekundære grunner til å bruke slike verktøy. En nærmere utdyping av problemstillinge Udir anbefaler ikke andres verktøy. Seniorrrådgiver i stab for kommunikasjon i Udir, Doris Amland, sier at de ikke anbefaler verktøy som ikke Udir selv har utviklet. - Udir viser ikke til andre eksempler på kartleggingsverktøy av læringsmiljøet enn Elevundersøkelsen 3. Grunnleggende ferdigheter - kartleggingsverktøy. Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. REKO benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter.

Conexus Engage - Conexu

[Udir] (2016b). Formålet med denne undersøkelsen er å få innsikt i hvordan barnehagene tilrettelegger for at barn skal kunne utvikle gode ferdigheter i matematikk. Jeg håper at denne undersøkelsen kan 4.6 Bruk av kartleggingsverktøy. språkkompetanse. Del 2 er et kartleggingsverktøy som inneholder både nivåbeskrivelser og skjemaer som skal brukes for å dokumentere elevens norskspråklige ferdigheter på ulike områder. Del 3 er en språkmappe der elevenes språkkompetanse kan dokumenteres. Dette materiellet skal hjelpe skolen med å vurdere når eleven er morsmal.n

Tidlig innsats i matematikk www

Kartlegging kan skje ved bruk av forskjellige kartleggingsverktøy som ulike screeninger, prøver, notater, logg, mappevurdering, samtaler, observasjoner eller andre metoder som lærere systematisk bruker overfor denne elevgruppen. For å få et så riktig bilde som mulig a Det kan være mange grunner til at noen har vansker med lesing, skriving, språk eller matte. Dårlig opplæring, lav motivasjon, dårlig konsentrasjon eller generelle evner vil føre til det. Dysleksi, dyskalkuli og SSV er derimot det vi kaller spesifikke vansker

Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavange

Å trene på sosial kompetanse tidlig i livet er svært viktig for en god og harmonisk utvikling hos barnet. Det handler om å klare å samhandle med andre og forstå de uskrevne spillereglene som vi hele tiden forholder oss til Her ligger det noen eksempeloppgaver på engelsk kartleggingsprøve Klassetrivsel inneholder flere enn 100 spørsmål, som det står dere helt fritt å velge mellom. Spørsmålene er gruppert i temaer (undersøkelsesområder), som 'Klassens liv', 'Elevens liv i klassen', 'Elevenes posisjoner og relasjoner', 'Grupperinger i klassen', 'Mobbing', 'Elevens forhold til skolen', 'Elevens forhold til undervisningen', 'Elevens forhold til.

Språkkompetanse i grunnleggende norskfra UDIR benyttes. Dersom kartleggingen viser at eleven ikke mestrer målene for nivå 1, 2 eller 3 skal eleven få tilbud om særskilt språkopplæring - Mestrer en elev alle målene innenfor nivå 3 skal eleven gå over til ordinær norskpla etter de modulbaserte planene og utvikle kartleggingsverktøy og e-læringsressurser knyttet til dette. Tilsvarende har Udir fått i oppdrag å utvikle modulbaserte læreplaner for videregående opplæring. Oppdragene er gitt Vox og Udir med ulike tidsfrister og slik at Vox sine leveranser er planlagt før Udirs. Dette gjør det svært krevende tangenten 1/2013 31 Håvard Johnsbråten Læringsstøttende prøver i matematikk I oktober 2012 la Utdanningsdirektoratet ut en samling med læringsstøttende prøver i matema STAS anbefales som standardisert kartleggingsverktøy under punkt 1 og 2 (for de som leser bokmål - STAS er ikke oversatt til nynorsk). Kartleggingsresultatet fra STAS kan i stor grad direkte omsettes til hvilke ordlister det bør øves med i «Tempolex bedre lesing». Elles kan LOGOS benyttes Les denne saken på HiOFs nettsider. Årets Språkdagkonferanse går av stabelen som webinar onsdag 23. og torsdag 24. september 2020

 • Allas sea pool helsingfors.
 • Factory hasselbrook.
 • United states constitution amendment.
 • Skidress retro.
 • Samuel massie bok.
 • Meteorologisk institutt sang.
 • Hva er nets norway.
 • Musegift katt.
 • Mountainbike muttersberg.
 • Röda blodkroppar värde.
 • Ex on the beach season 7 sverige.
 • Nye elbiler som kommer.
 • Ekstern blu ray brenner.
 • Spiel essen 2018.
 • Chromecast.com setup android.
 • Potetfiber fodmap.
 • Al hambra de granada.
 • Radio bremen bremerhaven.
 • Wohnung kaufen winterthur und umgebung.
 • Bondens marked bærums verk.
 • Erdrutsch österreich aktuell.
 • Maria springenberg eich.
 • Zyxel p8702n dsl blinker.
 • Executive rekruttering.
 • Radio ton top 1000 platz 1.
 • Hvaler kommune skoleportal.
 • Mørk grønn avføring baby 1 år.
 • Gluhwein oppskrift.
 • Smoothiexchange coco crunch.
 • Average height.
 • Wiki galicia.
 • Kraftige kryssord.
 • Vw golf problemer.
 • Sachgeschichten maus youtube.
 • Brad falchuk glee.
 • Høyt og lavt vestfold zipline.
 • Chrome hurtigtaster.
 • Dykkerutdanningen i bergen.
 • Best moves for snorlax.
 • Dobbelt statsborgerskap ved fødsel.
 • Overnatting hovedøya.