Home

Varer i arbeid regnskap

Varer i arbeid - Finansleksikone

 1. Varer i arbeid Uttrykk for verdien av beholdningen av varer som befinner seg i et eller annet mellomstadium mellom ubehandlet råstoff og ferdige produkter, f.eks. halvferdig båt i båtbyggeriet eller halvfabrikert øl i form av vørter i vørterpanner i bryggeriet
 2. Ukurante varer skal medtas på varetellingslisten, men det må foretas vurdering av arten og omfanget av ukurans. Skattemessig verdi på varebeholdningen skal være anskaffelseskost slik at det ikke gis skattemessig fradrag for ukurante varer før varene er solgt, kastet eller lignende (dvs. fysisk ute av varelageret)
 3. Regnskap og revisjon; Varetelling; Varetelling. Driver du med salg av varer har du kanskje en del varer på lager når du skal avslutte regnskapsåret. Det er viktig at du har kontroll på verdien av varelageret slik at regnskapet ditt blir korrekt for perioden

En enhet varer i arbeid har fått tilsatt alle materialene og er 75% ferdig bearbeidet i tilvirkningsavdeling 1, men ikke påbegynt i tilvirkningsavdeling 2. Når driftsregnskapet settes opp etter bidragsmetoden, verdsettes beholdningene av tilvirkede varer til standard variable tilvirkningskostnader NRS 1 Varer (september 2009) NRS 1 Varer - alle historiske versjoner samlet i en zip-fi Når du fører regnskap registrerer du alle transaksjonene for bedriften på ulike kontoer. Hver transaksjon blir bokført på en plusskonto (debet) og minuskonto (kredit) for å få balanse i regnskapet. Hvis du for eksempel har en telefonregning på 399 kroner, bokfører du den sånn: +399 kroner på konto 6900 Telefonregnin Vi kan alt om prosjektregnskap, varer i arbeid og periodiseringer. Vi brenner for faget vårt og jobber for at våre kunder skal bruke tid på sin kjernevirksomhet og ikke på administrative oppgaver som regnskap, rapportering og lønn De aller fleste som driver bedrift må føre et regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy

Varetelling og varebeholdning Regnskap og revisjon

Gjennomgang: beregne varer i arbeid for et prosjekt. 09/06/2017; 6 minutter å lese; I denne artikkelen. Med jobber kan du planlegge forbruket av selskapets ressurser og holde rede på de ulike kostnadene som er knyttet til ressursene i et bestemt prosjekt For at et arbeid skal kunne sies å være et fysisk arbeid på et bygg, må det gjelde arbeid på bygget eller elementer som er 2evisjon og Regnskap 7-2011, Prosjektregnskap i bygge- R og anleggsvirksomhet, Rune Tystad og Inger Helene Iversen. fastmontert bygget. Reparasjon av løst inventar vil da falle utenfor, ifølge artikke-len

Regnskap for arbeid pågår og dens typer Ufullstendig produksjon (NP) inkludererresultatene av produksjonsprosessen, som ikke ble fullført ved tidspunktet for rapporteringsperiode, og sluttproduktet er i form av varer som ikke er mottatt Regnskap. Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).. Ifølge NRS 1.3.1 er anskaffelseskost for varer under tilvirkning kostnadene ved tilvirkning av varene. Disse kostnadene vil dels være variable, og dels direkte og indirekte faste. Anskaffelseskost for varer under. Merverdiavgift i regnskap. Merverdiavgift, ofte kalt MVA eller moms, er en avgift staten krever inn på de fleste kjøp og salg. Som bedrift (og som forbruker) må du betale MVA når du kjøper noe, ofte 25 prosent av prisen. Ulike varer har ulike satser, og noen varer er unntatt eller fritatt MVA. Kjøper du varer eller tjenester fra utlandet Definisjonen av ukurans i varelager kan utledes fra rskl. § 5-2 og NRS 1 Varer. Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, (laveste verdis prinsipp). I NRS 1.3.2 defineres virkelig verdi. Virkelig verdi operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for.

KS Regnskap AS

Regnskap kostnader over 15.000 kroner. Investering over 15.000 kroner skal kostnadsføres over den tiden driftsmidlet varer. Dette betyr at man må finne ut hvor lenge man vil benytte og ha glede av investeringen, og deretter registrere en del av totalinvesteringen hver mnd., inntil alt er kostnadsført. Avskrivninge Når du kjøper varer fra utlandet, skal du i de fleste tilfeller betale avgifter. Dette gjelder for eksempel innførsel av kunstverk, tanntekniske arbeider eller gjeninnførsel etter reparasjon eller bearbeiding. Les mer om unntakene i MVA-håndboken. Regnskap. Har du et regnskapssystem, må det være oppdatert med nye mva-koder og konti varer i arbeid [Eng. work in progress/process (VIA)][Synonymer: varer under tilvirkning] Varer hvor produksjonen er påstartet, men som ikke er ferdigprodusert. Omfatter varer som befinner seg i produksjon eller på mellomlager i påvente av neste operasjon. Tips I Prosjektstyring og regnskap kan du registrere vareforbruk på flere ulike måter. Du kan selge eller kjøpe varer fra et prosjekt, eller reservere varer for et prosjekt. Du kan bestille varer fra firmaets lager for forbruk på et prosjekt. Du kan også kjøpe varer fra en ekstern leverandør

Altinn - Varetellin

 1. dre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene
 2. istrative oppgaver som regnskap, rapportering og lønn
 3. Tysvær Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med medlemskap i Regnskap Norge. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester i tillegg til hjelp ved oppstart av selskaper. Tysvær Regnskap utfører økonomisk rådgivning og regnskapsførsel for lokale kunder i regionen og fra andre steder i landet
Oversikt over prosjektstyring og regnskap - Finance

Hobbyokonomen - Finans og økonomistyring 2: arbeidskrav

La oss ta ansvar for alt arbeid rundt lønn Vi har kompetanse innen import og eksport av varer, med alt det omhandler, fra toll til moms, transaksjoner og fakturering, osv. FAKTURERING . Vi bistår med alle former for faktureringstjenester. KURS OG OPPLÆRING . Opplæring i bruk av regnskapssystemet, enkelte områder innen regnskap eller. Regnskapsførere som påtar seg å føre regnskap for andre skal være autoriserte av Finanstilsynet. Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig Disse sidene tar sikte på å gi deg tips og råd om hvordan du kan innrette kontorarbeid, regnskapsføring og administrasjon av virksomheten din

Ferdige varer refererer til det endelige produksjonsstadiet, hvor produktet har nådd et ferdigstillingsnivå hvor den etterfølgende scenen er salg til en kunde. Begrepet «arbeid pågår» og «ferdige varer» er relative forhold gjort i forhold til det spesifikke selskapet som regnskapsfører beholdningen I Arbeid. No AS Org nr 987 790 245. Strandgaten 7, 5013 Bergen Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut Regnskap. directleft; 2018; directright; Beløp i hele 1000. REGNSKAPSPERIODE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige. Lukk

En personlig næringsdrivende snekker, elektriker, rørlegger, murer el.l. skal beregne utgående merverdiavgift når han utfører arbeid på egen privat bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Det skal alltid beregnes merverdiavgift når registreringspliktig næringsdrivende tar ut varer og/eller tjenester fra den registrerte virksomheten til bruk privat. Teksten er skrevet av Morten Olsen, Dag Henning Kleven, Richard Tandberg Olsen og Nils Kvangraven. Næringsdrivende i Norge har en lovfestet plikt til å føre regnskap.Mange tenker kanskje på regnskapsføring og selve regnskapet nettopp som en plikt. Vi mener tvert imot at regnskapet er et av de aller viktigste styringsverktøyene du har i virksomheten din Varer . 14 Varelager og forskudd til leverandører . 1410 Fri . 1460 Varer på lager . 1470 Fri . 1480 Forskuddsbetaling til leverandør . Fordringer . 15 Kortsiktige fordringer . 1500 Kundefordringer . 1510 Fri . 1520 Fr Anskaffelser av varer som inngår i lagerkapital minus varer som er fjernet fra lagerkapitalen inklusive normalt tap mens varene ennå ligger på lager. Produkter under arbeid inngår i lagerendringen, også produkter under arbeid ved avlingsvekst (slaktedyr, fôrbeholdning, fiskeyngel) regnskap i bygge- og anleggsvirksomhet, men innholdet i kravet har endret seg noe over tid. Reglene er gitt hovedsakelig av hensyn til skatte- og avgiftskontroll. Revi-sorforeningen og Skattedirektoratet får flere spørsmål vedrørende forskriften. Artikkelen er en oppfølging av artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 3.2002

Hvordan fører man Uttak av varer til eget bruk» i regnskap. Eller viss man tar ut varer som bedriften selv benytter seg av til f.eks tilvirke noe eget, eller bruker materiell til kurs? Spørsmål fra Jan-Eirik. Spørsmålet ble stilt den 09-05-2010. Ligger under emnet: Firmadrift FN har imidlertid anbefalt landene å gjennomføre beregninger av verdien av ulønnet arbeid i husholdningene som et tilleggsregnskap eller såkalt satellitt-regnskap til det ordinære nasjonalregnskapet. Slike beregninger er beskrevet i Brathaug (1990) og Dahle (1993) Regnskap kan være mye arbeid enten du er ny næringsdrivende eller har drevet bedrift lenge. Heldigvis hjelper vi deg med nettbasert regnskapsføring som er tilgjengelig der du er. Har du da gode regnskapsrutiner kan du spare mye tid og penger Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir studenter som har tatt både Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i økonomi og administrasjon, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører

Velkommen til Bakkan Regnskap AS Regnskap - Inkasso - Økonomisk konsulent Vi sørger for orden og kontroll på regnskapet, så kan du konsentrere deg om driften. Det stilles stadig høyere krav til regnskap i bedrifter. Aksjeloven, regnskapsloven og skatteloven inneholder alle bestemmelser man må forholde seg til i det daglige og de er i stadig forandring. Det blir stadig [ Studiet gir en innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for ikke-økonomer. Studiet gir deg blant annet en innføring i kostnadsbegreper, ulike måter å kalkulere priser på, budsjettering og hvordan et regnskap er bygd opp, samt grunnleggende forståelse for regnskapstall og hvordan regnskap kan analyseres

NRS 1 Varer Norsk Regnskapsstiftels

Det er kun de varer som er solgt eller brukt som skal tas med i utregningen av varekostnad. Det er ikke de innkjøpte varene som står for varekostnaden alene. Det vil si at hvis man i en periode kjøper varer for 100 kr og selger halvparten, så er varekostnaden 50 kr, mens de siste 50 kr stadig ansees som eiendeler i form av omløpsmidler Vi er ditt lokale regnskapsbyrå. I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder

Video: Slik finner du kontoene i regnskapet Conta Hjel

Ukurante varer. Ukurante varer vil si varer som du ikke får solgt fordi de har blitt skadet, gått ut på dato eller av annen årsak. Dette er varer du har på lager og som du må kaste/kassere, dermed skal du føre disse ut av varelageret og som en kostnad. Kontoene du skal bruke er disse: 4390 - Beholdningsendrin Å tilby deg verdiøkende tjenester, enten det er å frigjøre tiden din til å gjøre verdiskapende arbeid eller om det er å rapportere til ledelsen slik at du kan ha god kontroll over økonomi og likviditet. Overlater du regnskapet til oss kan vi håndtere alt som har med bedriftens regnskap å gjøre, eller med utvalgte deler Merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet - snudd avregning #. Utgangspunktet i merverdiavgiftsretten er at selger av en vare eller tjeneste beregner utgående merverdiavgift av salget og oppkrever denne av kjøper

Varer-i-arbeid. Varier-i-arbeid (work-in-progress - WIP - på engelsk) er et måltall på mengden produkt som befinner seg inne i en gitt arbeidssekvens. Det enkleste eksempelet her er nok samlebåndet på en bilfabrikk. Dette består av en serie arbeidsstasjoner som hver gjør et stykke arbeid med å montere i hop bilen Denne artikkelen tar for seg generelle regler knyttet til permittering. Vi har laget egne artikeler som er basert på regelendringer vedrørende koronaviruset. Mer om dette finner du her 1. Når starter egentlig permitteringsperioden? Det er en varselsperiode på 14 dager, deretter 15 arbeidsdager med lønnsplikt hvor den ansatte ikke skal jobbe, og så tre karensdager før arbeidstaker får.

Prøv Conta sitt regnskapsprogram gratis i 30 dager! Å føre regnskap for aksjeselskap og enkeltpersonforetak har aldri vært enklere Multicase integrert med 24SevenOffice Multicase forretningssystem og nettbutikkløsning tilbyr integrasjon med 24SevenOffice økonomi og regnskapsprogram.. Vi vet at handelsvirksomheter ofte har behov utover hva et standard ERP-system tilbyr. Standard ERP-systemer henvender seg bredt til både offentlig forvaltning, tjenesteyting, regnskap, handels- og produksjonsbedrifter mm

En motkonto til en VIA-konto (varer i arbeid) som brukes innenfor produksjonstransaksjoner, og som brukes til å endre verdien for en VIA-konto under produksjonsprosessen. Du bruker denne kontoen bare når du velger alternativet Regnskap med balansekontoer og resultatkontoer i produksjonsordredokumentet, på fanearket Per dokument i vinduet Dokumentinnstillinger Et dokument som utstedes i forbindelse med en økonomisk forpliktelse. Dette skjer enten ved at utstederen selv forplikter seg til å betale et bestemt beløp (egenveksel) på en bestemt dato eller ved å oppfordre en annen til slik betaling (trukken veksel eller tratte). Veksler brukes bl.a. ved salg av varer på kreditt Import av varer: Ved kjøp av varer fra utlandet skal mva beregnes og bokføres via Tolldeklarasjon. Det er foreløpig ikke noen funksjon for dette i DNB Regnskap, og dette må derfor føres via Manuelt bilag. 1. Bokføring av faktura fra utenlandsk leverandør. Dette håndteres på vanlig måte via Ny Utgift, og faktura - les mer her. NB

Utenrikshandel med varer - månedlig, foreløpige tall - SSB

Regnskap - Saga Regnskap

Varer med restriksjonar ved eksport Før du skal eksportere ei vare, må du sjekke om ho har restriksjonar eller forbod knytt til seg. Les hos andre. Eksporthandboka frå Innovasjon Noreg. Kurs for næringslivet . Kurs i utførsel. Varer. Avfall. Avfall - deklarasjonsplikt ved eksport « Tilbake (Debet Regnskap Ordbok) Moms - hva er moms? Moms, eller merverdiavgift, er en avgift som tillegges merverdiavgiftspliktige varer eller tjenester en virksomhet selv kjøper eller selger til en kunde. Denne avgiften kreves inn på vegne av staten, og gjelder for de aller fleste varer og tjenester som selges Hva betyr varer i arbeid Mean? April 2 by Eliza Arbeid i prosessen, også kjent som WIP, er et begrep som vanligvis brukes i supply chain management. Det refererer til et produkt som har blitt opprettet fra råvare, men det er ikke klar for salg for en av mange grunner. Eksempler på arbeid i. Varer i arbeid består av materialer pluss 340 timer pr. 31.12.2010 og materialer pluss 250 timer pr. 31.12.2009. Tilsvarende for ferdigvarer er materialer pluss 360 timer pr. 31.12.2010 og materialer pluss 350 timer pr. 31.12.2009. Trespesialisten har alltid vurdert varebeholdningene til variabel tilvirkningskost, men nå ber daglig leder deg. Slike utgifter fremgår av virksomhetens regnskap. Transport av eieren selv eller av egne arbeidere fra bosted til arbeid, eller i forbindelse med virksomhetens drift, faller utenfor avgiftsfritaket. Begrepet mot vederlag Varer til fartøy

Altinn - Krav til regnskape

For salg av varer med verdi over kr 3000, næringsmidler og særavgiftspliktige varer skal mva, toll og særavgifter innkreves ved grensen på vanlig måte. For denne type forsendelser vil fraktselskapet gjerne ta et gebyr av kunden som i dag. VOEC-registrerte næringsdrivende tildeles et eget VOEC nummer Bulldog | Regnskap | Norsk Standard kontoplan | Ordbok innen økonomisk styring . Ordbok i Økonomisk Styring . AKKORDLØNN: Avtalt lønn pr produsert enhet.. AKSEPT: Godtakelse av et tilbud som gjør at det blir inngått en avtale.. AKSJE: En aksje er en eierandel i et aksjeselskap.Hver aksje lyder på like store beløp. Summen av alle aksjene er selskapets aksjekapital Arkfanen Regnskap gir deg oversikt over m.a. bokføringen av varesalg. • I Mva-behandling angir du standard avgiftsbehandling av varen. Du kan overstyre dette ved registrering av varen på den enkelte faktura Gjelder for kantiner som selger avgiftspliktige varer som tobakk Regnskap 2019. Dok 3 2020. Forslag 2021. 315. Velferdsetaten (AIS) 10. Lønn og sosiale utgifter. 794 918. 762 082. 768 627. 11. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon. 196 535. 179 997. 160 996. 13. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. 536 415. 505 355. 513 254. 14. Overføringsutgifter. 394 244. 434 172. Regnskap Norge er allerede invitert til å komme med innspill. Etter skatteloven § 5-1 er økonomiske fordeler vunnet ved arbeid skattepliktig inntekt, eksempelvis når arbeidstakeren mottar varer eller tjenester gratis eller til underpris

Huskeliste årsskifte regnskap Regnskapsfører Bergen

For bedrifter finnes det en rekke unntak der man kan kreve fradrag for MVA. Vi regnskapsførere ser ofte at kundene misforstår disse fradragsreglene, samt hvordan denne avgiften skal bokføres. Vi skjønner godt at dette er vanskelig, og her skal vi oppklare de vanligste mytene forbundet med MVA Kube Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som startet opp i 2017. Kube Regnskap AS er lokalisert i Tenk-senteret i Tvedestrand. Vi legger vekt på kvalitet i vårt arbeid, slik at kunden kan være trygg på at jobben som gjøres utføres iht gjeldende lover og regler og samtidig er i forkant av selskapets utvikling

Regnskap 2018. Dok 3 2019. Forslag 2020. 308. Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA) 01. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 25 771. 75 750. 58 000 Sum utgifter. 25 771. 75 750. 58 000. 07. Refusjoner. 0-11 150-7 600. 09. Finansinntekter og finanstransaksjoner-7 000. 0. 0 Sum inntekter-7 000-11 150-7 600 Netto utgifter. • Uttak av varer fra lager • Avansemetoden • Mva på reparasjoner av brukte varer • Lavere mva på utleie av varer enn salg • Differensiert mva ut fra miljøbelastning På vegne av regnskapsbransjen ser Regnskap Norge frem til resultatene av regjeringens arbeid, og ikke minst til å delta i det videre arbeidet Finn relevante kurs innen Regnskap i Oslo. Her finner du Regnskap kurs i Oslo som passer dine mål, Målgruppe Kurset passer både for deg som arbeider med regnskap og ønsker å gjøre mer av eller hele inklusive periode-/årsavslutning.Kurset varer i 5 dager fra kl. 09:00-15:00. Kurset forutsetter at du kan grunnleggende. Vil du jobbe med regnskap og rådgivning i fremtidens løsninger er dette studiet for deg. Vi tilbyr en regnskapsførerutdanning som er relevant for morgendagens arbeidsmarked med skybasert teknologi. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning og fyller det faglige kravet for å bli autorisert regnskapsfører

24SevenOffice er det første selskapet i Norden som tilbyr regnskap med kunstig intelligens (AI). Teknologien gir spesielt stor gevinst og tidsbesparelse for større selskaper med et stort fakturavolum, ved å automatisere den tradisjonelle prosessen knyttet til bilagshåndtering, godkjenning og bokføring Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. Reiser som varer mer enn 6 timer inn i nytt døgn gir rett til full døgndiettsats etter samme sats som siste døgn. Reiser som varer under 6 timer inn i nytt døgn gis det ingen godtgjørelse for. Skatte-ABC om merkostnader ved kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet (Skatteetaten Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.. Du kan lese mere om den ny MVA-melding i Mamut her. Dette medfører også at import av varer og.

Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften - Wiki

Regnskap og bokføring - ansvarsforsikring revisor. Få tilbud på ansvarsforsikring revisor. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg Departementet kan videre gi forskrift om at fritaket i tredje ledd omfatter andre varer enn selve kjøretøyet og arbeid som utføres på kjøretøyet. 0 Endret ved lover 20 juni 2014 nr. 36, 13 des 2013 nr. 128 (ikr. 1 juli 2015 iflg Kurset gir praktisk innføring i - regnskap og bokføring regnskapsregler vanlige regnskapsprinsipper fakturering lagervurdering resultat og balanse behandling av merverdi og lønn Nivå: Yrkesrettet utdanning Antall studiepoeng: 6 Opptakskrav: Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner Regnskap/Økonomi. Det er viktig og nyttig å ivareta regnskaps- og økonomifunksjonen på en god måte for å sikre en god og enklere drift av velforeningen. I tillegg til at det gir bedre oversikt til å styre og ta avgjørelser øker det tilliten blant medlemmene å kunne se hva pengene er blitt brukt til Viser side 1. Fant 6382 setninger matching frasen varer i arbeid.Funnet i 33 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart

Ulf HVolum- og prisindekser for utenrikshandel med varer(Ex-) Siviløkonom (-student): DriftsregnskapSkatteplikt på rabatter? | Visma Blogg

• Foreleser og sensor ved master i regnskap og revisjon BI • Sekretær for Regnskapslovutvalget som avgav NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11 • PhD i regnskapsteori • Cand. merc. med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse • Master i regnskap og revisjon Kort om meg Utvalgte temaer innen regnskap | Side 3 • Oversikt over norsk. I Arbeid sitt regnskap for 2014 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 677 med et registrert årsresultat på NOK -82 og et resultat før skatt på NOK -112. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -52 og en gjeld summert til 174 Regnskap • Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: • Resultatregnskap - Inntekter/utgifter et gitt år • Balanse -Varer - Fordringer - Kortsiktige investeringer - Kontanter og bankinnskudd. Elementer i balansen (2) • Egenkapital - Aksjekapital - Overkursfon Jeg har endel varer som er ukurante. Til nå er de bokført til kostpris. Etterhvert er de blitt verdiløse. Hvordan fører jeg slike varer ut av regnskapet? Spørsmål fra Bjørn. Spørsmålet ble stilt den 26-05-2011. Ligger under emnet: Regnskap Innføring i regnskap. Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg de grunnleggende prinsipper for regnskapsføring.Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap

 • Tamerlan tsarnaev dzhokhar a tsarnaev.
 • Tørket tranebær.
 • 0800 nummern liste österreich.
 • Silvester theater mainz.
 • Horisonter 9 buddhismen oppgaver.
 • Zyxel p8702n dsl blinker.
 • Drops garn air.
 • Schulsystem nrw gymnasium.
 • Kontinuitets beregning.
 • Hafslund spot bedrift.
 • Kurzurlaub holland günstig.
 • Bilder zum ausmalen pferde.
 • Normann copenhagen form barstol.
 • Snøscooter hjelm fxr.
 • Pearl berlin.
 • Aprilia rs 125 deler.
 • 4 stjerners middag sofa.
 • Bmi normal.
 • Ballettschule köln porz köln.
 • Spam text generator.
 • Danny trejo the flash.
 • Disneyland paris restaurant reservieren.
 • Ulike typer krigføring.
 • Ihf world player of the year 2017.
 • Essure sterilisation deutschland.
 • Bichon havanais aggressiv.
 • Ti på topp levanger 2017.
 • When will operation white noise start.
 • Schwangerschaftscholestase kaiserschnitt.
 • How to add custom thumbnail youtube.
 • Rødalger arter.
 • Bewerbungsfoto ohz.
 • U21 laser worlds 2017.
 • Underdog film disney.
 • Pizza ettlingen.
 • Xp krankheit.
 • Ferienwohnung scharbeutz günstig.
 • Stellenangebote teilzeit saarbrücken.
 • Youtube fallenjagd.
 • Monatshoroskop stier dezember 2017.
 • Virgin mojito oppskrift.