Home

Rett til redusert stilling etter permisjon

Permisjon - Dette må du vite om permisjon

Når den avtalte perioden med redusert arbeidstid er over, har arbeidstakeren rett og plikt til å gå tilbake til opprinnelig stillingsandel. Hvis forholdene som lå til grunn for retten til redusert arbeidstid faller bort, har arbeidstakeren normalt plikt til å gå tilbake til opprinnelig stilling, selv om den avtalte perioden ikke er over Arbeidstakere kan ha rett til redusert arbeidstid av følgende grunner: • Arbeidstaker har fylt 62 år • Egne helseproblemer • Sosiale grunner som sykdom i familien • Vektige velferdsgrunner Dersom en arbeidstaker har barn under 10 år, er det ifølge arbeidsmiljølovens forarbeider en vektig velferdsgrunn Merk at rett til redusert arbeidstid etter denne bestemmelsen ikke innebærer at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres. Bestemmelsen gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Lønnen vil bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen

For det andre kan foreldrene ha rett til redusert arbeidstid. Imidlertid står retten til hel permisjon sterkere enn retten til å jobbe redusert, og vilkårene er forskjellige. Når du sier du har hørt om foreldrerettigheter etter endt permisjon og til barnet er tre år er det nok retten til utvidet permisjon du har hørt om Rett til samme stilling etter permisjon Rett til samme stilling etter permisjon. 24. mar. 2017 NFFs forhandlingsseksjon blir ofte kontaktet av medlemmer som kommer tilbake til jobb etter endt permisjon og opplever å bli satt til helt andre arbeidsoppgaver enn de hadde før permisjonen Mange opplever når de kommer tilbake fra en permisjon at de har fått et annet kontor. Ofte kan også arbeidsoppgavene ha endret seg. Arbeidsgiver har i kraft av sin styringsrett rett til å bestemme hvem som skal jobbe med hva og hvordan ting skal gjøres i selskapet/virksomheten

- Må vi si ja til at ansatt jobber én dag mindre i uken?

Rett til heltid. Titusener av arbeidstakere jobber deltid, men ønsker seg større stilling. Flertallet av dem er kvinner. Noen velger en lavere stillingsprosent - fordi det passer dem best, eller fordi de ikke orker å jobbe en full stilling Rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke får for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si i denne vurderingen. Regelver Du har fortsatt rett til full feriefritid (de fleste tariff- og arbeidsavtaler gir femte ferieuke også til de som arbeider deltid), men ferieavvikling skjer i samsvar med deltidsbestemmelsen, som vil si at hvis du avvikler ferie de tre dagene du er på jobb trekkes du for en ukes ferie (det vil si også for de to dagene du hadde redusert arbeidstid/permisjon) Mister retten til sykepenger etter permisjon. Berit Stokstad sier det er viktig å være klar over at man allerede ved permisjon over 14 dager får redusert rett til sykepenger. - Hvis man har et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, har ikke arbeidsgiver lenger plikt til å betale sykepenger § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-4 b.Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-5.Krav om skriftlig arbeidsavtale § 14-6.Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen § 14-7.Utenlandsstasjonert arbeidstaker § 14-8.Endringer i.

Redusert arbeidsti

Permisjon er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker er fremdeles ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen opphører. Tariffavtaler. Permisjon kan ha sitt grunnlag i ulike forhold. Enkelte permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følger av tariffavtaler Redusert arbeidstid betyr redusert lønn, men også en rett til å gå tilbake til opprinnelig stillingsprosent etter en periode. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til redusert arbeidstid i en periode dersom det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver (paragraf 10-2-4). Det kan være mange grunner til en slik reduksjon av arbeidstida: alder (fra 62 år), dårlig helse, og sosiale. Du har rett på redusert stilling (eller ulønnet permisjon helt eller delvis) frem til barnet blir 3 år. Dette må søkes om i god tid før permisjonen går ut

I henhold til Arbeidsmiljøloven har arbeidstakere som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsmessige grunner har behov for det, rett til redusert arbeidstid. Retten forutsetter likevel at dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Foruten eldre og arbeidstakere med nedsatt helse, er bestemmelsen aktuell for småbarnsforeldre og. Rett til redusert arbeidstid Fosterforeldre har rett til redusert arbeidstid i en begrenset periode etter arbeidsmiljøloven § 10-2 (4). Retten til redusert arbeidstid tar særlig sikte på småbarnsforeldre og personer med andre omsorgsforpliktelser, herunder fosterforeldre. Redusert arbeidstid kan kreves dersom en arbeidstaker med sm permisjonen eller ved overgang til ny redusert stilling. Blant annet er det viktig å gjøre oppmerksom på at det er spesielle regler knyttet til ny rett til lønn under sykdom fra arbeidsgiver. Der uførheten ser ut til å bli varig, er det aktuelt å avslutte deler av arbeidsforholdet og la arbeidstakeren gå over i en ny, redusert stilling Arbeidsgiver avslo kravet om redusert arbeidstid med 10 prosent og tilbød i stedet en redusert stilling på 50 prosent. Arbeidsgivers begrunnelse var at det vil være for ustabilt å dekke opp 10 prosent med ekstravakter, og det vil være utfordringer knyttet til å ansette vikar i en mindre stilling enn 50 prosent

Hvem har rett til redusert arbeidstid? - Infotjeneste

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Dersom en ansatt søker om permisjon, er det ulikt regelverk som kommer til anvendelse, alt etter hva begrunnelsen for søknaden er. Redusert stilling Rett til redusert stilling av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner er regulert i aml § 10-2 (4) Arbeidstaker har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv.» Når det er behov for permisjon ut over det kommuneloven § 40 gir rett til, er det opp til den enkelte administrasjon å avgjøre dette, ut fra om det av hensyn til tjenesten lar seg gjøre å gi slik permisjon

Arbeidstakere som har ulønnet permisjon over fire uker mister retten til sykepenger fra både arbeidsgiver og NAV, jf. ftrl. § 8-47. Arbeidstakeren må i så fall opptjene nye sykepengerettigheter ved arbeid i fire uker, for igjen å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn Dersom arbeidstaker ikke består eksamen, har arbeidstakeren normalt ikke krav på permisjon med lønn til ny eksamen. Det gis normalt ikke permisjon med lønn for å forbedre en bestått eksamen. Arbeidstaker med redusert arbeidstid har rett til et tilsvarende uttak av antall eksamens/lesedager som arbeidstaker i 100% stilling Blir du arbeidsledig fra 1. november eller senere, må du ha tapt minst 50 % av arbeidstiden din. Får du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november er det nok at du har tapt minst 40 % av arbeidstiden din og kravet om 50 % tap får ikke betydning for deg. Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert

Permisjon er viktig for mange arbeidstagere i ulike livsfaser. Når har arbeidstaker rett på permisjon?Hvilke regler gjelder for ytelser i permisjonstiden? Arbeidstakers rett til permisjon. Arbeids miljøloven kapittel 12 regulerer arbeidstakers rett til å ta seg fri fra arbeidet. Dette kalles vanligvis permisjon, og er en midlertidig avbrytelse av partenes rettigheter og plikter i et. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger fra folketrygden. (2) Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første ledd

Rett til redusert arbeidstid - arbeidsmiljølove

Rett til fast stilling etter ulønnet permisjon. Publisert: 14.04.2020. Emneord: Jobb, Permisjon. dvs. at du da ikke er ansatt fra og med dette tidspunktet. At du vil ha rett til å få tilbake din stilling ved utløpet av permisjonstiden medfører at du blir reansatt, altså ansatt på nytt Arbeidstakeres rett til permisjon fra jobben er noe som naturlig nok opptar både ansatte tannleger og tannleger som er arbeidsgivere. I denne artikkelen vil det bli gitt en oversikt over hvilke permisjonsrettigheter som finnes, og i hvilke tilfeller arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver eller stønad fra NAV i permisjonstiden Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon. 07.06.2011 av Kari-Sofie Jenssen Sist oppdatert: 23.06.2011. Dommen omfatter for eksempel svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, utdanningspermisjon eller permisjon i forhold til adopsjon Permisjon må ikke forveksles med permittering, som innebærer en rett for arbeidsgiver til å sette arbeidsforholdet til side i en periode, herunder plikten til å yte lønn og til å tilby arbeid. Arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter til permisjon fra arbeidet, mens folketrygdloven gir rett til pengeytelser mens du er i permisjon Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i paragrafen her og i §§ 12-2 og 12-4 i til sammen tolv måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel

Permisjon kan være lønnet - helt eller delvis - eller ulønnet.Det er viktig å være oppmerksom på at mange av permisjonsreglene gjelder ulønnet permisjon.Man får altså rett til fri fra arbeidet, men enten må dette finansieres gjennom tygeytelser, eller man må «bekoste» permisjonen selv.Mange av de sosiale permisjonsordningene gir grunnlag for ihvertfall en delvis kompensasjon. I tillegg til de nevnte grunner, er alder nå et selvstendig kriterium. Alle arbeidstakere som har fylt 62 år, får nå rett til redusert arbeidstid, uten at man trenger å påvise helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner. Loven legger opp til at arbeidstaker og arbeidsgiver lager en avtale om redusert arbeidstid Jeg ville invitert medarbeideren til en samtale om bedriftens bemanningsbehov det neste året, og spørre hva hun tenker om dette ut fra sin situasjon nå, men også etter endt permisjon. Dersom hun ønsker å jobbe i en 100 prosent-stilling, må du gjerne trekke frem korte fakta fra forrige permisjon, og spørre positivt om hvorfor og hvordan dette er gjennomførbart nå Rett på fast stilling etter 4 år samt skattetrekk. 09.11.2012 2012 Arbeid / jobb; Permisjon til å reise utenlands for å lære språk. 17.02.2014 2014 Skolehverdag; Gjelder permisjon som fravær? 24.05.2019 2019 Fravær; Nå, 2,5år etter at jeg fikk en del ekstra har jeg fortsatt ikke noe fast stilling. Kan j... 28.05.2015 2015 Arbeid / job

Har jeg rett til redusert stilling etter lønnet foreldrepermisjon? Emneord: oppsigelse, permisjon. Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 . 23 10 31 30. post@psykologforeningen.no . Tidsskrift for Norsk. § 14-4 a.Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger Rett til å vende tilbake til samme stilling Du har som hovedregel rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon Likestillingsloven § 20 regulerer hvilke rettigheter en arbeidstaker har mens han/hun er i foreldrepermisjon og etter endt permisjon

Jobbekspertene svarer: Kan jeg jobbe redusert etter endt

For å ta stilling til om arbeidets grunnpreg er endret, må det foretas en sammenlikning av stillingsinnholdet før og etter endringen. Man må se hen til hvordan arbeidsforholdet var før endringen. Man må da både se hen til arbeidsavtalen og hvordan arbeidsforholdet har utviklet seg i praksis Rett til redusert arbeidstid etter denne bestemmelsen innebærer ikke at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres. Bestemmelsen gir ikke rett til økonomisk kompensasjon, og lønnen vil bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen Rett til samme stilling etter permisjon. Fysioterapeuten. 10.03.2017. Susanne Gallala, juridisk rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon. NFFs forhandlingsseksjon blir ofte kontaktet av medlemmer som kommer tilbake til jobb etter endt permisjon og opplever å bli satt til helt andre arbeidsoppgaver enn de hadde før permisjonen

Svar: Etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har foreldrene rett til permisjon etter fødsel i til sammen ett år, eller så lenge det ytes stønad etter folketrygden. Bestemmelsen er ikke til hinder for at foreldrene tar permisjon samtidig. Hver av foreldrene har i tillegg rett til permisjon i ytterligere ett år Redusert stilling etter permisjon. En Om du derimot som meg jobber et sted hvor det er så mange at stort sett er alltid noen i permisjon og noen i redusert stilling og noen sykemeldt så er det lettere for da fordeler man bare oppgaver fra 10% her og 20% der og den 50% sykemeldingen der og en ny kunde her ja, fint, se en 80% stilling til.

Har jeg rett til å komme tilbake til samme stilling etter permisjon? En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling. Med samme stilling menes at arbeidstakeren får tilbake de samme arbeidsoppgavene, samme stillingsbetegnelse, samme lønn, osv. som før permisjonen tok til Rett til redusert arbeidstid. Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføre uten vesentlig ulempe for virksomheten Du ha rett til dagpenger for den delen du er arbeidssøker, dersom arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent. I tillegg må du kunne jobbe i minst halv stilling. Gi beskjed hvis situasjonen din endrer se Du har rett til redusert stilling fram til barnet er 3 år dersom det ikke er til ulempe for arbeidsgiver. Hva som er til ulempe foa arbeidsgiver kan være så mangt, det avhenger av type jobb, hvor mange dom jobber i bedriften, mulighet til å sette inn noen i den resterende prosenten, om du besitter en nødvendig kjernefunksjon osv Permisjon ved pleie av nærstående i livets sluttfase, nødvendig omsorg for pårørende, nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år, utdanning, militærtjeneste, offentlig verv og religiøse høytider for de som ikke hører til den norske kirke, er alle områder der man kan ha en lovfestet rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens kapittel 12

Rett til samme stilling etter permisjon - Norsk

I et arbeidsliv som stadig er i forandring, kan det av og til være behov for endringer av innholdet i en stilling. Denne artikkelen drøfter arbeidsgivers muligheter til å gjennomføre slike endringer i kraft av arbeidsgivers styringsrett og gjennom bruk av endringsoppsigelser. 1. Innledning Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av [ Rett til fast stilling etter ulønnet permisjon. Publisert: 14.04.2020. Emneord: Jobb, Permisjon. Jeg er ansatt i vikariat og har rett på fast jobb etter 3 år. Vil jeg fortsatt ha rett på fast jobb etter 3 år om jeg søker om ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon? Les mer. Sykt barn dager når mor er i permisjon Permisjon i arbeidsforhold gir den ansatte mulighet til å være fraværende for kortere eller lengre tid, med eller uten lønn, samtidig som arbeidsforholdet fortsatt består. Permisjon må ikke forveksles med permittering. Rett til permisjon følger dels av lovregler og tariffavtaler, men kan også følge av praksis i den enkelte bedrift eller bransje, kutyme eller særskilt avtale Ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstid til andre ansatte i sammenlignbar stilling Du kan ikke søke tilskudd for ansatte som er tatt tilbake fra permittering hvis du samtidig har permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte som fyller samme funksjon/arbeidsoppgaver som de du søker tilskudd for i perioden 31. august til og med 1. januar

Lov og rett ved permisjoner - ledernett

 1. Permisjon er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid. Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom en ansatt søker om permisjon, er det ulikt regelverk som kommer til anvendelse, alt etter hva begrunnelsen for søknaden er
 2. Rett til å jobbe redusert. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10 - 2 (4) at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten
 3. Hold dere så tett som dere klarer opp til det som er definert som «lovlige» vilkår for rett til redusert arbeidstid - 62 år, helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Innenfor disse vilkårene bør dere strekke dere langt. Still som krav at det dokumenteres et kvalifisert behov for redusert arbeidstid
 4. st 12 måneder. Dette inkluderer svangerskapspermisjon etter § 12-2 og førdselspermisjon etter § 12-4. Arbeidsmiljøloven § 12-6 åpner for at denne permisjonen kan tas ut som delvis permisjon innenfor en tidsramme på tre år
 5. Til sammen gir ferieloven rett til 4 uker og en dag ferie. Tariffestet. I forbindelse med tariffoppgjøret 2000 fikk mange grupper rett til en femte ferieuke, som skulle gjennomføres gradvis med to dager i 2001 og to dager i 2002. Til sammen har disse gruppene rett til 5 ukers ferie. Feriepengene beregnes da med 12%. Avtalefestet rett til.

Rett til heltid - Deltid Fagforbunde

 1. Regjeringen har foreslått å senke kravet til redusert arbeidstid til 40 %, noe som sannsynligvis vedtas av stortinget i løpet av kort tid. Dersom eksempelvis en ansatt i 100 % stilling permitteres helt, og deretter får arbeid hos en annen bedrift i en 70 % stilling, mister vedkommende retten til dagpenger
 2. 4.2.2 Permisjon ved barns sykdom eller ved barnepassers sykdom/fravær. Retten til permisjon ved barns sykdom er i fellesbestemmelsenes § 20 fastsatt til 10 arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. De som har omsorg for tre eller flere barn har rett til 15 dager
 3. er i gang. Det er en grunn til at medisin er et fulltidsstudie, og eksamensperioden føles som +150%; den e..
 4. Svaret her er egentlig enkelt: Du har rett til full ferie, men du kan kreve å få ferien redusert tilsvarende det du taper på å ta ut ferie dersom opptjente feriepenger helt eller delvis ikke dekker bortfallet av lønn. Feriepenger opptjent hos annen arbeidsgiver teller også med. Det betyr at hvis du nå har en månedslønn på 30 000 og du får utbetalt (eller har fått utbetalt når du.
 5. Nærmere forklaring om muligheten til å pålegge eller kreve ferie for de ulike permisjonstypene: Hel permisjon med foreldrepenger: Ferieloven § 9 nr. 2 første ledd, slår fast at arbeidsgiver ikke ved ensidig beslutning kan legge ferie til tid hvor arbeidstaker har rett til foreldrepenger etter folketrygdloven § 14.Bestemmelsen innebærer ikke noe forbud mot ferieavvikling i permisjonstid.
 6. Les alle blogginnlegg om redusert stilling på Pensjonsbloggen. Beklager, men vi finner ikke det du leter etter. Kanskje det hjelper med et søk
 7. Foreldrene har rett til permisjon i til sammen tolv måneder (medregnet permisjon før og i forbindelse med fødselen). Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Ved fødsel er stønadsperioden 220 stønadsdager (44 uker) med full sats eller 270 stønadsdager (54 uker) med redusert sats

Rett til permisjon, jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 redusert omfang av natt­arbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, av stillingens arbeidsområde skal det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger mellom de berørte parter Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming

[April 2019] Da vi fikk vårt andre barn, valgte vi at jeg gikk ned til en 60 prosent stilling. De to første årene var jeg så heldig at jeg fikk permisjon fra jobben. Det tredje året måtte jeg si opp de 40 prosentene som jeg har redusert Arbeidstaker har rett til permisjon i 10 dager per kalenderår ved ett eller to barn, eller inntil 15 dager for tre barn eller mer. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Dette registreres i TID. Navn og alder på barna må være registrert i Aditro Suiten for å få denne rettigheten. Har barnet en kronisk sykdom har. Utgangspunktet er at far og mor har rett til å ta 100 % ulønnet permisjon i inntil et år hver. Dersom arbeidsgiver aksepterer det, kan det likevel avtales delvis permisjonsuttak. Et alternativ til å avtale delvis permisjonsuttak er at arbeidstaker søker om redusert arbeidstid i en periode

Permisjoner - Arbeidstilsyne

Graviditet og permisjon Vaktfritak, amming, sykmelding, osv. - når du er gravid eller i foreldrepermisjon. Når du er gravid . Lover. Avtaleverk Fritak fra vakt og konsekvenser for lønn . Sykmeldt fra vakter . Særlige forhold knyttet til lege i spesialiserin I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel. Slik utvidet foreldrepermisjon må tas ut umiddelbart etter den opprinnelige permisjonen den første året. Arbeidstakere som har delvis permisjon, har likevel ikke rett til utvidet permisjon Arbeidstaker som har delvis permisjon etter § 12-6 har likevel ikke rett til permisjon etter leddet her. Tidskonto kan du ikke nektes, med mindre det medfører vesentlige ulemper for bedriften (2) Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Ser nå at du spør om *redusert* arbeidstid - ikke om forlenget, ulønnet permisjon etter fødselspermisjon... (Alt nedenfor er om forlenget, ulønnet permisjon...) Dette er regulert i Arbeidsmiljøloven: § 31. Svangerskap og fødsel. 4. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter nr. 3, rett til inntil 1 års permisjon for hvert barn Jeg har 100% fast stilling og har vært ansatt der i 5 år. Mitt 2015 bestod av: januar, februar (fra ifjor og fra i år)etter hverandre etter endt permisjon, så skulle jeg begynne å jobbe fra midten av februar. Jeg er gravid med nr to med termin i juli i år Når det gjelder årets ferie har du rett til å ta ut 21 dager,.

Arbeidsmiljøloven gir videre rett til permisjon for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer, registrert partner, barn over 18 år med funksjonsnedsettelse eller som er kronisk syke, dersom det er ytt slik omsorg før det fylte 18 år, se over. I disse tilfellene gis det rett til inntil 10 dager permisjon hvert kalenderår Du kan søke om ulønnet permisjon i inntil ett år for å gå over i en annen stilling. Ved overgang til en åremålsstilling kan søknaden være over en lengere varighet. Ved vurdering av din permisjonssøknad vil vi legge vekt på om det er mulig å skaffe vikar eller å ordne tjenesten på annen forsvarlig måte Arbeidstakers rett til permisjon da regelen i statlig sektor er at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter i inntil to timer pr. dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel Arbeidstakere som er i permisjon har adgang til å si opp sin stilling i henhold til.

Arbeidsmiljølova gir arbeidstakarar generelt rett til fri til dømes ved svangerskap, fødsel og adopsjon (Arbeidsmiljølova §§ 12-1 til 12-9). For å ha rett til permisjon med løn må den tilsette ha vore i arbeid seks av dei ti siste månadene (folketrygdloven). Foreldrepermisjon med 100 prosent lønn er 49 veker Arbeidstaker har ikke rett til å ensidig si opp deler av sin stilling. Dette må bero på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En arbeidstaker som av sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har imidlertid rett til å få redusert sin arbeidstid Fra 100 til 80 prosent stilling. men grunnet barnehageplass er det tidligst oppstart etter permisjon fra høsten av. Hun ønsker også å gå ned i stillingsprosent til en 70/80 prosent stilling. har hun ifølge rettskildene likevel ingen ubetinget rett til redusert arbeidstid Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, ble endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Endringene i dagpenge-regimet, inkludert mer sjenerøse satser, ble først forlenget til 31. oktober, men ser ut til å forlenges til ut året Etter arbeidsmiljøloven § 12-13 har arbeidstaker rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Bestemmelsen omfatter alle arbeidstakere uavhengig av tilsettingsform, og er begrunnet med at det kan bedre rekrutteringen til folkevalgte verv samt tilrettelegge for et godt fungerende folkestyre

Redusert arbeidstid Retten til redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljølovens § 10-2. Permisjon ved militærtjeneste Arbeidsmiljøloven § 12-12 regulerer retten til permisjon uten lønn ved pliktig eller frivillig militær- eller vernetjeneste av til sammen 24 måneders varighet Rett til permisjon. Kanskje er bilen for liten eller boligen for trang. Økonomien er også viktig når en skal ta stilling til utvidet permisjon eller eventuelt redusert arbeidstid. og søknadsfristen er senest 12 måneder etter fødselen. Du kan også ha rett til forsørgerstipend etter fødselen Etter aml. § 12-11, har en arbeidstaker rett til utdanningspermisjon dersom arbeidstaker har vært i arbeidslivet i minst tre år og har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år. Man har da rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud

Ulønnet permisjon eller redusert stilling? - TIFO

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte Timer per uke for full stilling Arbeidstidsordning Dato for endring av lønn Lønnsansiennitet Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssyste - Krav om å vende tilbake til samme stilling: Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling. - Redusert stilling: kan være forlokkende å gå ned til redusert stilling, men i praksis ser vi at kvinner som går ned i stillingsprosent fremdeles gjør 100% arbeid

Mister retten til sykepenger etter permisjon

- Du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Forhør deg med arbeidstaker ca. midtveis i permisjonen om hun eller han har ønsker for arbeidsforholdet etter avsluttet permisjon. Det er ikke nødvendig å tilby redusert stilling dersom arbeidstakeren ønsker mer fleksibilitet Etter arbeidstidsavtalen i KS har lærere rett til å få redusert undervisningen sin med inntil 6 % det første året i arbeid etter fullførte faglige og pedagogiske studier. Denne retten endrer ikke på lønn, stillingsprosent eller arbeidstid, men skal gi nyutdannede lærere en lette i arbeidsmengden deres første arbeidsår ved at man har færre undervisningstimer Permisjon Arbeidstid Rett til fast ansettelse etter tre eller fire år. Rett til fast ansettelse etter tre eller fire år. Foto: Colourbox. bedre pensjonsrettigheter, rett til utvidet stilling, og sterkere oppsigelsesvern. Hva kan du gjøre? Finn frem timelister og lønnsslipper tillegg til behandling av saker om rett til redusert arbeidstid behandler tvisteløsningsnemnda saker om rett til fleksibel arbeidstidsordning9. Saker om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid må fremmes skriftlig10for tvisteløsningsnemnda senest innen fire uker etter at arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker11 Etter at Rune har vært arbeidsfør i 26 uker uten å motta ytelser fra NAV, vil han igjen ha rett på sykepenger fra folketrygden. Arbeidsgiver må være oppmerksom på at så lenge Rune ikke har opparbeidet seg nye rettigheter til sykepenger overfor NAV, vil heller ikke arbeidsgiver få refusjon fra trygden hvis man betaler sykelønn ut over arbeidsgiverperioden

Arbeidsmiljøloven § 14-2

Etter at permitteringen er trådt i kraft og du har mottatt lønn for 10 dager fra arbeidsgiver, har du rett til å si opp din stilling med 14 dagers varsel, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 9. Dersom det foreligger behov for arbeidskraft i bedriften plikter du å arbeide de 14 dagene, om bedriften ikke har behov for arbeidskraft vil arbeidsplikt og lønnsplikt bortfalle Tvist om hvorvidt det foreligger rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens regler må bringes inn for Tvisteløsningsnemnda før saken eventuelt bringes inn for domstolene. Vi bistår i regeljungelen vedrørende uttak av permisjoner og arbeidstakers ulike rettigheter til lønn og stilling ved tilbakekomst fra permisjon Oppfyller du disse kravene har du i utgangspunktet rett til permisjon fra det tidspunktet du selv ønsker og i inntil tre år. Avslag må begrunnes. Dorans påpeker at det finnes enkelte unntak fra regelen. Du kan for eksempel ikke kreve permisjon dersom det vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer Permisjon gir arbeidstakeren rett til være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom. Når permisjonsperioden er over har arbeidstakeren rett til å komme tilbake til sin stilling hos arbeidsgiver. Fritiden kan for eksempel tas ut i en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag Spørsmål: En ansatt i vår virksomhet som for tiden er i foreldrepermisjon har bedt om at hun under fars foreldrepermisjon får jobbe i redusert stilling, 60 %. Hun har i tillegg bedt om utvidet permisjon i 10 måneder etter fars foreldrepermisjon

Utvidet foreldrepermisjon eller redusert arbeidstid

91. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 2-11 har eleven imidlertid ikke noen rett til å få erstattet senere, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 158. Når kommunen tar stilling til permisjonssøknad etter § 2-11, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 I denne tiden hadde derfor kvinnen rett til å være fraværende fra arbeidet uten at dette kunne anses som et brudd på arbeidsavtalen. Kvinnen hadde derfor krav på å få jobben tilbake når permisjonen tok slutt. Det neste spørsmålet var om kvinnen kunne kreve redusert stilling etter endt permisjon

Deltidsansatte - rett til utvidet stilling Diskusjonen om flere heltidsstillinger, bl.a i helsesektoren hvor mange jobber i små stillingsbrøker, har vært et valgkamptema. I stor grad er små deltidsstillinger et strukturelt problem som skyldes at arbeidsgiver i tilstrekkelig grad ikke organiserer og tilrettelegger for flere heltidsstillinger Har du rett til offentlig tjeneste­pensjon får du den utbetalt fra når du velger å fratre stillingen, tidligst når du er 67 år. Selv om tjeneste­pensjonen er redusert, lønner det seg å jobbe ved at lønnen er høyere enn den totale alders­pensjonen du alternativt ville hatt og totalen blir høyere om du jobber til 70 år 7.5 Rett til redusert arbeidstid Det vises til arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) for arbeidstakers rett til redusert arbeidstid. Dette er ikke en permisjon, men en avtalt reduksjon i arbeidstiden for en definert periode. Lønnen reduseres forholdsmessig. 7.6 Utdanningspermisjo Hva gir ikke rett til permisjon? Forutsigbart fravær, som flyttedag, planleggingsdager i skole og barnehage, konfirmasjon og giftemål gir vanligvis ikke rett til permisjon. Her bruker vi feriedager og avspasering Rett til redusert arbeidstid. I tillegg til permisjonsbestemmelsene, har du rett til redusert arbeidstid dersom du av velferdsmessige grunner har behov for det. Har du barn under 10 år kan du ha rett til å få arbeidstiden redusert dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften Fra 20. mars 2020 ble kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger ved permittering midlertidig satt ned fra 50 til 40 % av arbeidstakers stilling. Fra 1. november 2020 stilles det igjen krav til minst 50 % permittering av avtalt arbeidstid ved nye permitteringer for å få innvilget dagpenger

 • Hvor lenge holder stekt kylling seg i romtemperatur.
 • Fra hvilke spenningskilder får du likespenning.
 • Gammel hund mister pels.
 • Bilder zum schmunzeln.
 • Turn drakt.
 • Indisk påfugl.
 • Riksvei 3 høyeste punkt.
 • Vognpose lammeskinn.
 • Ultra sun legendary list.
 • Client espagnol.
 • Postkasseskilt gratis.
 • Adrenal fatigue norsk.
 • For søt saus.
 • Deichmann gazetka.
 • Fuldaer zeitung online.
 • Folie bil sverige.
 • Kontantstøtte 2018 satser.
 • Klima zanzibar.
 • Erzähl mir einen schmutzigen witz.
 • Folie bil sverige.
 • Like a prayer lyrics.
 • Vilken högsta tillåtna hastighet gäller för motorcykel med tillkopplad släpvagn.
 • Ratiopharm gmbh ulm.
 • Slutte å følge på facebook.
 • Www kamerun.
 • Teknisk hjelpemiddelservice ålesund.
 • Deprivasjon fattigdom.
 • Gnager kryssord.
 • Gatwick airport tax free.
 • Temporallapp.
 • Insektbitt to hull.
 • Triathlon leipzig bilder.
 • 32 inch to cm.
 • Satudarah maribo.
 • Lilyhammer.
 • Resa nyår.
 • Speilet fredrikstad.
 • Typisk norrøne verdier.
 • Ferdigmalte glatte veggplater.
 • Tecknad hund.
 • Dolly dimples papercraft.