Home

Hvorfor jobber kvinner deltid

Spekter-direktørens deltids-utspill skaper reaksjoner

Derfor jobber så mange kvinner ufrivillig deltid - NR

 1. Hvorfor må Marte (25) Men aller helst skulle hun vært på jobb som sykepleier. Her kan du se andelen deltid ved norske sykehus: Publisert 07.05.2018,.
 2. Kvinner vet hva de gjør når de velger dårligere pensjon ved å jobbe deltid, mener en arbeidslivsforsker. Over 400.000 kvinner jobber i helse- og sosialtjenesten. 45 prosent av dem arbeider i.
 3. stepensjonister er kvinner. Kvinners frie valg av deltid kan dermed begrense valgmulighetene i alderdommen
 4. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat.
 5. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de jobber færre timer per uke enn det som er vanlig. Se lønnsstatistikken til lege på utdanning.no

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid - NRK Norge

Det har gitt oss mulighet til å belyse hvorfor så mange jobber deltid og hvorfor de oftere enn andre kvinner faller ut av arbeidslivet igjen, sier Kavli. Særlig blant kvinner med kort botid i Norge ser forskerne at veldig mange faller ut av arbeidslivet etter relativt kort tid Småbarnsmødre jobber mindre deltid. Kvinner med omsorg for små barn jobber mindre deltid enn kvinner med store barn eller uten omsorg for barn. Andelen deltidssysselsatte kvinner med barn under 16 år var i 2012 på 36 prosent. I 2002 var den på 45 prosent

Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skrev forskerne Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær i en kronikk som Sykepleien publiserte søndag På en skala fra 0-4, der 4 er svært viktig, scorer sykepleierstudentene 2,3 på skalaen, mens politistudentene scorer 1,5. Politistudentene venter også i mindre grad enn sykepleierstudentene at de jobber deltid om ti år. - Hvorfor tror du det er det så store forskjeller mellom kvinner som velger å bli politi og sykepleier • - Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid «Jeg gikk ned til 60 prosent for å drifte eget firma.» Knut Erik Evensen, 38 år. Kinomaskinist i 60 prosent stilling. Jobber deltid for å ha tid til å drifte eget firma Én av tre kvinner jobber deltid - de fleste har ikke barn. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn.

- Når vi spør deltidsansatte i kommunene om hvorfor de jobber deltid, pleier 35-40 prosent å oppgi at de jobber deltid fordi de ikke har fått tilbud av arbeidsgiver om mer. Det er også mange som oppgir at de jobber deltid, fordi arbeidet oppleves som for krevende til å jobbe heltid Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne. Kyrre Wathne. Gründer med master i evolusjonspsykologi . Espen Friberg. Illustratør . Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning Hun mener de som jobber for å skape en heltidskultur heller bør prøve å forstå hvorfor mange kvinner velger som de gjør. - Man kan godt ha et annet syn på hva som gavner kvinner mest, men i våre intervjuer framhever disse kvinnene at deltid er et valg de har tatt selv for en bedre kvinne- og familiepolitikk. Bare 5 prosent av fedrene jobber deltid, mens 41 prosent av mødrene gjør det. Fedrene ønsker ikke å jobbe mindre, men mer. Dette er basert på funn fra sosiologisprofessorene Brandth og Eides nye bok Fleksible fedre.Det kommer frem i Aftenpostens oppslag 29. september Store forskjeller på hvorfor kvinner og menn velger deltid. Alle vet at kvinner jobber mer deltid. Men hvorfor? Ikke for å sitte på kafé og drikke kaffe latte i alle fall, sier Jorunn Berland, leder i YS

Kvinners plass i samfunnet

Dette sier forskningen om deltid - Forsiden - forskning

Nye tall viser hvorfor mange jobber frivillig deltid. Hver fjerde deltidsarbeider jobber redusert fordi de vil bruke mer tid på familie og fritid. - Jeg mener det er en deltidsukultur i norsk arbeidsliv som særlig rammer norske kvinner. Det gjøres for lite for å motivere flere til å jobbe mer, mener Grande Påtvunget deltid for kvinner Av de nærmere 3000 arbeidstagerne som svarte på Arbeidslivsbarometer-undersøkelsen er det ingen menn som oppgir at de jobber deltid på grunn av omsorgsoppgaver. Mens null komma null av mennene føler at trykket fra familieforpliktelsene gjør det nødvendig å jobbe litt mindre, er det 15 prosent av kvinnene som sier de velger redusert stilling av hensyn til. • Nesten halvparten av kvinnene jobber deltid • 1/5 ufrivillig deltid blant kvinner • 4/5 frivillig deltid blant kvinner - bidrar til høy yrkesdeltakelse blant kvinner - muligheten til å kombinere arbeid og familieliv viktig Jeg ønsker å fremheve deltid i et kjønnsperspektiv. Hvorfor er det slik at det er så mang

For kvinner uten barn eller barn over 16 år var det tilsvarende tallet 42 prosent. I 2018 har andelen kvinner med barn som jobber deltid sunket til 31 prosent, mens andelen som jobber deltid blant kvinner uten barn eller barn over 16 år er tilnærmet uendret til 40 prosent. Valget av deltid har dermed ikke nødvendigvis med barn å gjøre Noen kvinner jobber mye, det vil si mer enn 45 timer per uke, de har gjerne partnere som jobber minst like mye. Når menn jobber mye, noe som er langt mer vanlig, har de gjerne bakkemannskap i form av partnere som jobber deltid. Den vanlige fordelingen av arbeidstid for par, er dermed at menn har lengre betalt arbeidstid enn kvinner Kvinner jobber også mer deltid enn menn. Deltidsstillinger er i snitt dårligere betalt også når man justerer for arbeidstid, hvilket de nevnte median- og gjennomsnittstallene er. Rundt halvparten av lønnsforskjellene lar seg imidlertid ikke forklare med tradisjonelle økonomiske variabler, ifølge forskning fra ISF

Hvorfor kan ikke kvinner trene menn (når de kan alt mulig

Kvinner som får barn, har lengre fraværsperiode i forbindelse med foreldrepermisjon, de velger ofte å jobbe i familievennlige stillinger med lavt lønnsnivå, og de jobber ofte deltid. Studier av kvinners og menns lønn i Norge viser at når kvinner og menn jobber i samme stilling i samme virksomhet, har de samme lønn Andelen kvinner og menn som har helse som årsak er omtrent like stor. 35 prosent av mennene som jobber deltid oppgir at helsa er årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer. Tilsvarende er tallet 30. Likevel er det ingen som helst tvil om at menn i snitt tjener mer enn kvinner, også om man justerer for forskjeller som oppstår som følge av at langt flere kvinner enn menn jobber deltid. De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå , offentliggjort 4. mars, viser at kvinner i snitt tjente 87,6 prosent av menns lønn i 2019, når deltidsarbeid er omregnet til heltid

Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skriver Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær En heltidskultur vil gi mer kompetente medarbeidere og mer kvalitet - det vil gjøre noe med tryggheten i jobben, bedre faglige miljøer og mer likeverd, sier Sissel M. Skoghaug. • Mange fattige arbeidsfolk er kvinner og jobber deltid. Frykter større kjønnsbaserte forskjeller etter årets oppgjør. Nå står lønnsoppgjørene for tur Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest. Tre norske kvinner: Derfor jobber vi deltid. Astrid (26) har en fullført mastergrad, men får bare jobbe 50 prosent. - Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe Før Anne Kari Bratten begynte å skjelle ut kvinner som velger deltid, burde hun feie for sin egen dør. Som leder for Spekter kan hun sørge for at det er faglig og økonomisk attraktivt å jobbe fulltid. Derfor blir det for enkelt av Spekter-direktøren å raljere over spa-opphold, shopping og venninneklubber

Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne. Betalingsmur. Close. 11. Posted by. u/HPederAas. 7 months ago. Archived. Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne. morgenbladet.no/ideer/... Betalingsmur. 9 comments. share. save hide report Jobber kvinnen i familien deltid, bør mannen kompensere for tapet Å velge å jobbe deltid for å gjøre hverdagen enklere for familien, koster mange hundre tusen i tapt inntekt og pensjon. Det bør den andre ta regningen for, mener pensjonsøkonom Akkurat nå jobber jeg fullt, men 07-15, slik at jeg kan hente lillemann tidlig. Slitsomt for meg, men synes det må til i en periode. Mannen jobber nå 80% for å kutte en bhg-dag i uka for ungene, og han leverer kl 9, for han kan ikke flexe arbeidstid like mye som meg + inntektsbortfallet er minst for ham •Ufrivillig deltid er i første rekke forbeholdt kvinner og omfanget er økende. •Det norske arbeidsmarkedet har to særtrekk: -Et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i hele OECD-området. -Nesten halvparten av alle kvinner jobber deltid. Likestillings-og diskrimineringsombudet

Dette handler om den andre typen deltidsarbeid, nemlig frivillig deltid. Når man av ulike grunner ønsker å jobbe redusert. Press om å jobbe heltid. Mange argumenter brukes for å få oss å sette av 37,5 timer i uka til arbeid. Det er en overvekt av kvinner som jobber deltid, uansett om de har småbarn eller ikke. Og det er ikke populært Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner? I motsetning til mange andre yrker, jobber kvinner i politiet i liten grad deltid. Vår forskning tyder på at kvinnene som søker seg til politiyrket allerede i utgangspunktet er mindre innstilt på å jobbe deltid, og sterkere dedikerte til yrket enn sykepleierne Titusener av arbeidstakere jobber deltid, men ønsker seg større stilling. Flertallet av dem er kvinner. Noen velger en lavere stillingsprosent - fordi det passer dem best, eller fordi de ikke orker å jobbe en full stilling. Hvilke konsekvenser får deltidsarbeid for deg Menn jobber ikke deltid i småbarnsperioden. Rapporten bekrefter også at det er mangeflere kvinner enn menn som jobber deltid i 2012. 30 % av kvinnene oppgir at detskyldes familieliv og personlige aktiviteter, mens menn oppga i større gradandre årsaker som hovedgrunn til deltidsarbeid. De fleste menn jobber ogsåfrivillig deltid når de blir. LES OGSÅ: Stadig flere jobber alene og leier seg kontorplass . Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg.

Om lag 50 prosent av alle jobber for kvinner er på deltid, mens det tilsvarende tallet for menn er 19 prosent. Det er særlig mange som jobber deltid innen salgs- og serviceyrker og høyskoleyrker Yrkesaktiviteten blant menn er redusert siden 1970-tallet. De jobber fortsatt oftere hel-tid enn kvinner, men kvinnene tar sakte innpå. Dette gjelder imidlertid ikke i de bransje-ne som representeres av Posten, Vestre Viken og Vinmonopolet. Kvinner jobber mest deltid. Ser man hele arbeidslivet under ett jobber ca.40 prosent av kvinnene deltid Mange er påvirket både av hva foreldrene jobber med, og hva andre kvinner og menn jobber med. En annen årsak er at rundt 40 prosent av alle kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent av alle menn. Når man ikke arbeider fulltid, er det åpenbart at man tjener mindre. Mange kvinner går over til deltid når de har små barn Tor Grennes mener det er snakk om et veldig sammensatt bilde som gjør at menn og kvinner har ulik lønn. - Den vanlige forklaringen er jo at mange kvinner jobber deltid og kommer senere inn i arbeidslivet enn menn. De venter med å gjøre karriere til etter de har fått barn, eller de tar ut permisjon og blir hengende etter, sier Grennes Hvorfor skal du bry deg om det? Til tross for at norske kvinner jobber mer enn tidligere generasjoner, ligger kvinnelige pensjonister likevel ikke an til å bli likestilte med mannlige pensjonister i fremtiden. Hele 47,6 % av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid, og kvinner i heltidsstillinger tjener fremdeles bare 89 % av det menn gjør

Likestilling - SS

Antallet kvinner som jobber deltid i Norge er stor, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. I 2014 var andelen kvinner mellom 20 og 66 år som jobber deltid, hele 34, 7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. I noen tilfeller vil det å jobbe deltid være ufrivillig, mens enkelte velger å jobbe redusert, kanskje for å følge opp barna eller få unna husarbeid Ikke nå. Hvorfor jobber så mange unge kvinner ufrivillig deltid

Klokkeslettet representerer forskjellen i lønn mellom kvinner og menn dersom man har arbeidstid kl 9-17. Sett på årsbasis betyr dette at kvinner jobber gratis ut året fra midten av november. Datoen 24. oktober som en aksjonsdag kommer av at islandske kvinner første gang markerte likelønnsaksjon på FN-dagen i FNs kvinneår 1975 Ifølge VG/Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år! Ifølge SSB var det 146.434 minstepensjonister i Norge ved utgangen av september 2018 Altså med tanke på hvorfor det som oftest er kvinner som velger å jobbe deltid. Det er likevel også rart at vi skal legge til rette for at folk skal jobbe deltid kun fordi de ønsker det på bekostning av de som da må jobbe deltid uten å ville det. Tror det er helt greit å legge til rette for at man skal kunne velge

Kjønnsdelt arbeidsmarked utdanning

Kraftig økning i antallet mødre som jobber heltid Flere mødre jobber heltid, færre jobber deltid. Økningen er sterkest blant dem med tre eller flere barn Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe Sysselsetningen blant kvinner er høy, men vi kan bli enda bedre. Alt for mange kvinner jobber deltid. De ønsker høyere stilling, men får ikke. De ønsker lik lønn for likt arbeid, men får ikke. Kvinner bli oppfordret til å søke på stillinger selv med tilnærma lik utdannelse, men får ikke

Sykepleieryrket tiltrekker seg «deltidskvinner»

Kvinner nektes full jobb Norge greier ikke å gi full jobb til dem som ønsker det, og kjønnsforskjellene er store, viser ny rapport. Sykepleier Kristin Blenning Klaussen (26) kjemper for å. På sykehjemmet jobber flere ulike yrkesgrupper. I denne filmen møter du lege, sykepleier og helsefagarbeider. Her forteller de hvorfor de valgte å utdanne seg til et yrke innenfor helse, og demonstrerer flere vanlige arbeidsoppgaver

- Hun tegner et bilde av at vi er produksjonsenheter

Derfor sliter innvandrerkvinner med å få fast job

De fleste av kvinnene som jobber deltid, er dessuten ferdig med småbarnsfasen. Kvinner som har råd til dette, bor sammen med en manns om tjener godt. For hans del er det karrierefremmende med en kvinne som tar seg av alt i hjemmet. Kvinnen muliggjør mannens formuesoppbygging i tilfeller der de er samboere, uten avtale Vi vet også at det stor overvekt av kvinner som jobber deltid hvis kabalen blir umulig. Deltidsjobbing er allerede et problem for likestillingen, kvinner taper både økonomisk og karrieremessig på å jobbe deltid. Å tvinge enda flere kvinner til å jobbe deltid er en dårlig løsning både for likestillingen og familieøkonomien På nasjonalt nivå ser vi at politikken virker. I 2011 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid, i 2018 var tallet 37 prosent. Når det gjelder heltid, har andelen økt fra 60 til 63 prosent i samme periode. Dette tilsvarer 61.000 flere kvinner på heltid. Vi vet selvfølgelig at ikke alle som jobber i helse- og omsorgssektoren er ansatt ute i. Hele 84 prosent av de kvinnelig ansatte i Vegårshei kommune jobber deltid. Sykepleier Anne Lise Kroken ville gjerne jobbet mer enn hun får sjansen til Kvinner tjente i gjennomsnitt i fjor 87 % av det menn tjente. Det betyr at fra i dag, 14. november, jobber kvinner i realiteten ulønna

Video: Hva vet vi om heltid og deltid? - Arbeidslivet

LESERINNLEGG: Kvinner tjente i gjennomsnitt i fjor 87 prosent av det menn tjente. Det betyr at fra i morgen 14. november, jobber kvinner i realiteten ulønna Ved Beitstad bosenter er samtlige ansatte kvinner, og samtlige jobber deltid. Kun enhetslederen har fast heltidsjobb. Også ved bofellesskapet ved Ringvegen i Verdal og Stokkan omsorgssenter i Levanger er det kun deltidsansatte Les hvorfor så mange unge kvinner må jobbe ufrivillig deltid E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Hvorfor jobber så mange unge kvinner ufrivillig deltid? NRK Nyheter. 7. mai 2018 · Tenker samfunnet for mye på system, og for lite på menneskene? Les hvorfor så mange unge kvinner må jobbe ufrivillig. Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Det er en politisk oppgave å gjøre noe med det Jublet når jeg leste dagbladet i dag. åtte timer mindre på kontoret i uka utgjør 8 timer mer med små folk som digger deg. 8 timer mer med klatring i trær, sparking av ball, lesing av bok, kos, gråt, turer på biblioteket eller bare en handlerunde i butikken. Sammen. Du har fortsatt 32 timer igjen.

Ja, jeg vil jobbe deltid når jeg er ferdi

Kvinner har gradvis økt sin arbeidstid i løpet av de siste ti årene. Likevel er det lite framgang på likestillingsfronten. Mange av kvinnene har såkalt lang deltid, det vil si mer enn halv stilling. Det er mest kvinner i yrker som hjelpepleiere, butikkmedarbeidere og servitører som jobber deltid. (©NTB Ni av ti barnehageansatte er kvinner. Men barn som har hatt flere Han tok barnehagelærerutdanningen på deltid mens han fortsatte å jobbe i barnehage. De siste syv årene før han ble enhetsleder i Det er viktig at kommunene og barnehagene i sitt rekrutteringsarbeid synliggjør hvorfor jobb i barnehager bør være. Jobben med å motvirke deltid går da altså sakte for Sykehuset Østfold sin del. Det bidrar aktivt til å vedlikeholde deltidskulturen som vi vet er skadelig for likestillingsarbeidet. Det å motstride rettigheter som kvinner har i arbeidslivet - som for eksempel å dra dem for retten når de får medhold i Tvisteløsningsnemnda - er indirekte også et forsøk på å svekke kvinners. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn. Det er sammenlignet med kvinner med barn under 16 år. - Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig. Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil gjøre det. De taper pensjonspoeng

Deltidsarbeid blant kvinner. 4 av 10 kvinner jobber deltid. Det er et sammenfall mellom næringer med høy grad av deltidsarbeid og næringer med stor andel kvinner. Det er vanlig å skille mellom lang deltid og kort deltid. Omtrent halvparten av deltidsarbeidende kvinner arbeider kort deltid, det vil si mindre enn 20 timer i uken Kvinner som jobber deltid kan være en gullgruve for Norge. Vi kan snakke om at vi ønsker en heltidskultur, men da må vi også tørre å gjøre grepene som fremmer dette. Vi må faktisk snakke om arbeidstidsordninger. Utviklingen går i riktig retning og det jobber nå over 60 000 flere kvinner i heltidsstillinger, sammenlignet med i 2013 Det er mange unnskyldninger for hvorfor kvinner jobber mer deltid enn menn. Ja, de jobber faktisk. Når sant skal sies har mange av de jeg har snakket med opp gjennom tiden ment at det passet så bra når ungene var små. Dog, jeg må få si at når 9 av ti fedre jobber heltid mens barna er små, og 8 av ti mødre jobber, så er det ganske så.

11 norske kvinner og menn: Derfor jobber vi deltid

Kvinner må jobbe mer, er oppfordringen både fra statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Men hvorfor jobber langt flere kvinner enn menn deltid? Ifølge Statistisk sentralbyrå er 70 prosent av den norske befolkningen i arbeidssstyrken. Andelen menn er 72,6 prosent og kvinner 67,5 prosent. Les hele sake 60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner. 2 av 3 kvinner er sysselsatte. 1 av 3 sysselsatte kvinner jobber deltid. 7 av 10 ledere er menn. 92 prosent av barn i alderen 1-5 år gikk i barnehage i 2018. 7 av 10 menn tar ut full fedrekvote eller mer og mekanismer som kan knyttes til spørsmålet om hvorfor kvinner slutter. Analysen tar utgangspunkt i åtte intervjuer, Kvinner dominerer innen omsorgsyrker, de jobber mer deltid og færre timer per uke, mens menn motsvarende dominerer innen tekniske yrker, jobber mindre deltid og flere timer per uke Hun er en av de få som har undersøkt hvorfor menn og kvinner jobber deltid. Menn gjør det når de er helt unge eller i tidlig alderdom. I begge tilfeller handler det om å spe på enten studielån eller alderspensjon. For kvinner, derimot, har omsorgsrelasjoner stor betydning. Å ha barn mer enn fordobler sannsynligheten for deltid

Leila hafzi: KK feiret Årets kvinnerLønn - SSBEtterlattepensjon - Torbjørn, ikke fjern enkepensjonen!Noen personer i TV 2 burde ha vært stoppet

Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin fordi det ofte er de som gjør ulønnet arbeid i hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i arbeidslivet. Kvinners tilgang til lønnet arbeid har økt, men de jobber ofte deltid og i yrker med lav status Det er også langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Nå ønsker statsråden å utfordre kvinner med voksne barn som velger å jobbe deltid. -Jeg tror mange kvinner gjerne oppfatter seg selv som likestilte med mannen sin, selv om de ikke hadde klart å leve uten hans inntekt Én av tre kvinner jobber deltid - de fleste har ikke barn Ingrid Berg Selfjord, Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim Kommune Et så opplagt idiotisk «tilbud» at det etter en ironisk kommentar på Facebook, nærmest eksploderte i nyhetsbildet og på sosiale medie Tenker samfunnet for mye på system, og for lite på menneskene? Les hvorfor så mange unge kvinner må jobbe ufrivillig deltid: https://nrk.no/1.1400980

 • Mauser m18 pris.
 • Skiføre sognsvann.
 • Hirse aus deutschland kaufen.
 • Dakar 2018.
 • Svenska mässan göteborg 2017.
 • Trofors hest.
 • Griser intelligens.
 • Blekkpatroner canon mg7150.
 • Pub quiz frågor och svar.
 • Ogłoszenia monachium.
 • Marmor arbeitsplatte küche reinigen.
 • Krav til sprinkelseng.
 • Snøscooter hjelm fxr.
 • Stadtwerke jena ausbildung.
 • Stempel erstellen word.
 • Desert flower netflix.
 • Sør bolig facebook.
 • Lease bil firma.
 • Cem habib.
 • Hiroshima heute bewohnbar.
 • Mac bergen sentrum.
 • Se hva vi fant på internett 2017.
 • Depressiv psykose symptomer.
 • Akustisk gitar med nylonstrenger.
 • Kladdkaka arla.
 • Meny oslo sentrum.
 • Cornelsen englisch übungen kostenlos.
 • Gustav v homosexualität.
 • Tog type 93.
 • Lichtkeimer dunkelkeimer tabelle.
 • Danny trejo the flash.
 • Snøscooter hjelm fxr.
 • Tidligere liv test.
 • Hvor mange norske emigrerte til usa.
 • The punisher william.
 • Utepeis skeidar.
 • Bryllup islam wikipedia.
 • Wie schneide ich eine cantaloupe melone.
 • Finland nasjonalsang.
 • Niacinamide norsk.
 • Plassering avløp toalett.