Home

Søknad om sanitærabonnement asker

Vann og avløp Asker kommun

 1. Sanitærabonnement For rørleggerforetak, entreprenører og andre proffbrukere. Søknad om tilknytning til vann og avløp. Vannmåler Forskrift, avlesing, bestilling og Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenumme
 2. Søknad om sanitærabonnement . Hvis du har et sanitærabonnement, betyr det at boligen eller bygningen din er koblet til et offentlig vann- og avløpsanlegg. Her kan du sende inn søknad om abonnement eller melding om reparasjon/endring. Gå til tjeneste
 3. Han ville gjerne skrive søknad om sanitærabonnement på flekken, men så spurte jeg om hva det koster, og om jeg binder meg til ham. Ingen tvil i hans hode om binding, nei! Vi starter elegant på 7-8000 for å skrive søknaden, det samme for å trekke den senere om jeg skulle finne på å bytte rørlegger

Søknad om sanitærabonnement Norge

For å unngå skader på kabler og rør, må du finne ut av hvor de ligger før du setter spaden i jorden. I Ledningsportalen kan du bestille kart og påvisning fra mer enn 170 netteiere omkring i Norg Sanitærabonnement - søknad/melding om endringer. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad. Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkel anleding (når søker allerede har bevilling Søknad om sanitærabonnement må oversendes til behandling med følgende vedlegg: Vann og avløp: VA-plan - skisse/tegning som viser plassering av alle tilkoblingspunkt, forgreininger, stoppekran og stakepunkt på ledningsnettet mellom de kommunale ledningene og nytt/eksisterende bygg Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. Du kan søke elektronisk her eller: Du kan fylle ut og sende inn skjemaet sammen med vedlegg til post@as.kommune.no ; Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt

Sanitærabonnement i Asker - ByggeBoli

Søknader om tilkobling vil komme til kommunalteknikk for uttalelse og godkjenning. Godkjenning av sanitærmelding for vann og avløp er grunnlag for søknad om tiltak i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven, Det kan ved vesentlige endringer kreves at ny melding om sanitærabonnement sendes inn Søknad om sanitærabonnement. Eiendom. Bygningens art. Type installasjon/ledning. Søknaden/meldingen gjelder. Kommune. SØKNAD om abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg MELDING om tiltak. Reparasjon. Endring Supplerende tiltak Abonnement til offentlig vannforsyning. Abonnement til offentlig avløpsanlegg. Adresse Gnr. Bnr. Festenr.

Søknad om sanitærabonnement - digital utfylling. Søknad om sanitærabonnement - digital utfylling pdf 12.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema - Sanitærabonnement - pdf til utfylling-revidert 08.10.2020.pd Sandnes Kommune SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT FOR KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNAD/MELDING - IKKE SKRIV HER! Er godkjent på følgende betingelser: Er ikke godkjent på følgende betingelser: side 1 av 3 Bolig Fritidsbolig Forretning/kontorbygg Industribygg Landbrukseiendom Boligblok Søknad om sanitærabonnement sendes elektronisk til kommunalteknikk. Søknad om sanitærabonnement skal være behandlet av kommunalteknikk før bygningsmyndigheten gir tillatelse til tiltak. Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller større (1:500), som viser hovedledninger og stikkledning inntegnet vedlegges søknaden

Søke om sanitærabonnement Asker - Hvalstad Mittanbud

Tilkobling søkes på skjemaet søknad om sanitærabonnement. Det må i tillegg legges ved: tegning som viser tilkoblingspunkter; v annmålerrekvisisjon og; tilleggsskjema for brakkerigg (vannmåler) Vær oppmerksom på at dersom tilkoblingen gjøres på kommunale ledninger skal dette utføres av kommunens entreprenør Søknad og veileder om kapasitetsberegning, tappetester for sprinkelanlegg. Lekkasje på stikkledning Ditt ansvar som huseier, mistanke om lekkasje, felles stikkedninger, vedlikehold dokumenter på eierforhold. Finn kommunale vann- og avløpsledninger Oversikt over. Under finner du alle våre skjema. Mange av skjemaene kan fylles ut og sendes inn elektronisk. Sikkerhet ved elektronisk innlogging Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt

Søknad om motorferdsel i utmark - Ringebu og Sør-Fron (pdf, 0.1Mb) Søknad om nydyrking (pdf, 0.4Mb) Søknad om rydding av nytt innmarksbeite (pdf, 0.4Mb) Søknad om støtte til setring (pdf, 0.4Mb) Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote (pdf, 0.4Mb Sanitærabonnement - søknad/melding om endring. Utslippstillatelse - søknad. Vannmåler-registrering (for rørleggere) Vei. Gravetillatelse - søknad. Ferdigmelding etter graving. Instruks for graving. Sist endret: 12.08.2020 . Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding Sanitærabonnement, abonnementsvilkår. NB! Ved søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann brukes eget skjema, se egen side om oljeholdig avløpsvann. Ved søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann brukes eget skjema, se egen side om fettholdig avløpsvann. Godkjent foretak skal også utføre arbeidet Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2017 med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 11 fjerde ledd, § 13 tredje ledd og § 17 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38 Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune. Graving i Asker kommune Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente Søknad om Sanitærabonnement

Søknad om sanitærabonnement. Steg 1 av 7. Både endring og tilknytning av vatn og avlaup mot kommunalt anlegg er søknadspliktig. Søknaden skal sendast av autorisert røyrleggjar. Endring og nytilknytning av vatn og avlaup er søknadspliktig, og skal utførast av autorisert røyrleggjar Søknad / melding om sanitærabonnement for en enkelt eiendom Drammen kommune Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen. Svaret på henvendelsen får du i Altinn. Les mer om å motta svar digitalt. Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt. Før du avgir. Ta kontakt med et firma med kompetanse innenfor området (for eksempel et rørleggerfirma) som kan veilede og sende søknad til kommunen om tilkobling. Søknadsskjema som benyttes til søknad om sanitærabonnement, frakobling av vann- eller avløpsledning, registrering av vannmåler eller ferdigmelding av arbeid på vann- eller avløpsanlegg 2. SØKNAD OM IGANGSETTING Skjemaer Søknad om igangsettingstillatelse (Byggblankett 5151) utførlig utfylt overalt hvor det er aktuelt og relevant i forhold til tiltaket, datert og signert Erklæring om ansvarsrett fra hvert foretak (Byggblankett 5181) Ajourført gjennomføringsplan med oppgave over samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterend Søknad om sanitærabonnement. Søknaden skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett. Separering Ved separering, både gjennom pålegg eller ved eget initiativ, må dette søkes om til kommunen. Der privat stikkledning går over annens eiendom, skal tinglyst erklæring vedlegges søknaden

Tilknytning til kommunalt avløp avklares gjennom søknad om sanitærabonnement. Se tjenesteområdet Skjema vann og avløp . I Strand kommune er det et ønske om at avløpsanlegg i områder avsatt til fritidsbebyggelse / bebyggelse i reguleringsplan eller kommuneplan etableres som felles avløpsanlegg organisert som et avløpslag Søknad om bruksendring. Når du skal gjøre om en tilleggsdel (f eks en bod) til en hoveddel (f eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig. Husk å fylle ut alle felter og å legge ved all relevant dokumentasjon, slik som tegninger, nabovarsel og kvitteringer for nabovarsel. Søknad om ferdigattes Sanitærabonnement. Steg 1 av 6. Skjemaet fylles ut på nett, Søknad om nytt abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg Som vedlegg. Egen søknad/melding. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen Søknad om sanitærabonnement/melding om endring Skjemaet benyttes ved søknad om tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsnett. Installasjonsarbeidene må bli utført i henhold til gjeldene lover, forskrifter og reglementer. Søknaden sendes til Gol kommune, Gamlevegen 4, 355 Gol. E-post: postmottak@gol.kommune.no NB

Nr. 705401en Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 9-2013 PDF. Side 1 av 4. Søknad om sanitærabonnement. Beskriv ev. meldingstiltaket nærare på side Sanitærabonnement. Steg 1 av 9. NB! Søknad om nytt abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg. Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling. Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema. * Betyr obligatorisk for utfyllin Søknad om salsløyve for alkohol (elektronisk) Rettleiing for søknad om salsløyve Søknad om skjenkeløyve ved eit særskilt høve (blankett) (Gjeld større arrangement og stader der dei ikkje har skjenkeløyve frå før. Melding om antatt ulovleg tiltak. Søknad om sanitærabonnement. Ferdigmelding av arbeid på privat VA-anlegg. Søknadsskjema for utslepp av oljeholdig avløpsvatn. Søknad om leikeplassutstyr. Oppmålingsforretningar: Krav om seksjonering. Krav om samanslåing av eigedommar. Klarlegging av grense/Grensepåvising. Grensejustering. Deling av.

Søknad om askespredning sendes til fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredd. I rundskriv P-8/2012 Veiledning vedrørende saker om spredning av aske er det gitt nærmere retningslinjer om hvor asken kan tillates spredt: For det første behøver man ved spredning i sjøen ikke stille krav om at det skal skje «utaskjærs» Søknad om startlån (.PDF, 87 kB) Kommunal bolig-leie: Søknad om oppretting eller endring av matrikkeleining (.PDF, 61 kB) Søknad om sanitærabonnement-avløp: Rettleiing til søknad om sanitært avløpsvatn (.PDF, 161 kB) Sanitæranlegg - avløp/utslipp spredt bebyggels

Søknad om sanitærabonnement eller Melding om VA-anlegg.pdf (for rørleggere og entreprenører) Ferdigmelding av utvendig VA-anlegg.pdf (for entreprenører) Skjemaet for Søknad om sanitærabonnement / melding om VA anlegg skal leveres før, eller senest samtidig med søknad om tiltak, når bygget skal tilkobles offentlig vann- og/eller avløpsnett Felles søknadsskjema for sanitærabonnement i Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei Til: (kommune og adresse) Søknad om sanitærabonnement Sanitærabonnement - søknad og melding om endring. Steg 1 av 12. Søknad om nytt abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg. Søknaden / meldingen om gjelder * Abonnement til offentlig vannforsyning. Abonnement til offentlig avløpsanlegg. Søknaden er en del av en pågående byggesak Søknad fylles ut av entreprenøren (ansvarlig søker), som skal legge ledningene for deg. Når søknaden er innvilget vil du motta en faktura på tilkoblingsgebyr for vann, avløp eller begge deler. Det er viktig å merke seg at ved søknad om montering av vannmåler, må sanitærabonnement være godkjent og tilkoblingsgebyr betalt Sanitærabonnement Side 1 av 2 Sanitærabonnement SØKNAD om nytt abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg Som vedlegg til byggesøknad Egen søknad/meldin

Sanitærabonnement -søknad/melding om endring. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. Sanitærabonnement . Steg 1 av 8. Du kan levere skjemaet som søknad eller som melding. Les nedenfor og velg det som passer. Søknad om nytt abonnement. Melding om reparasjon/endring. Innsendingen er * Vedlegg til byggesøknad. Selvstendig søknad/egen melding. Søknaden/meldingen gjelder

Søk om askespredning - Fylkesmannen

Postadresse. Frogn kommune Postboks 10 1441 Drøbak . Besøksadresse. Rådhusveien 6 1443 Drøbak. Klikk her for kart. Org.nr. Org.nr: 963 999 08 Asker vgs har i samråd med kommuneoverlegen i Asker bestemt at skoledriften skal settes på rødt nivå. Skolen åpner for fysisk oppmøte for elever slik: For uke 46 skal kun elever som har fått direkte melding om dette fra trinnleder, møte på skolen Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) Salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2 Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier Org.nr. 922 847 75 Søknad om sanitærabonnement sendes til Kommunalområde teknisk - VA og skal leveres før, eller senest samtidig med søknad om tiltak, når bygget skal tilkobles offentlig avløpsnett. Søknad om sanitærabonnement er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver (abonnent)

Byggesaksblanketter - Direktoratet for byggkvalite

Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg (sanitærabonnement) Søknad om tillatelse til tiltak ; Kommunen vil fatte et vedtak med påsliprav som virksomheten plikter å følge. Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslipravene overholdes Søknad om sanitærabonnement med vedlegg skal leveres til teknisk enhet før arbeidet igangsettes. Last ned søknadskjema (PDF, 2 MB) Søknaden vil regnes som komplett når følgende vedlegg følger med søknaden: Situasjonsplan i målestokk tilpasset eiendommen/anlegget (1:200 eller 1:1000) med skisse av ønsket ledningstrase,. Søknad om sanitærabonnement. Ferdigmelding. Når eiendommen din er tilknyttet det offentlige vannforsyningsnettet skal det leveres en ferdigmelding til kommunen. Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett. Forskrift. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune Søknad om sanitærabonnement. Beskriv meldingstiltaket på skjemaets side 4. Nr. 705401 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1998/5-2008 RF. side 1 av 4 Bygningens art. Tiltakets art Adresse. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed. Koordinater (fylles ut av kommunen) SØKNAD om tilkopling og abonnement til offentlig vann.

Ledningsportalen.no - Ledningsportale

Søknad om avkjørselstillatelse; Byggesøknad for tilbygg over 50 m 2 - krav til ansvarsretter. Er tilbygget over 50 m 2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av kvalifiserte foretak. Om foretakene er sentral godkjent, eller ikke, er ikke relevant Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 705401, Sem & Stenersen Prokom AS Side 3 av 5. Type vedlegg o Situasjonsplan o Tinglyste erklæringer o Ledningskart o Oljeutskiller spesifikasjon o Fettutskiller spesifikasjon o Andre vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes per post o pr. pos

Sanitærabonnement - søknad - Stange kommun

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - utvidet bevilling for enkeltanledning (når søker allerede har bevilling) Skolestart - framskutt eller utsatt; Skorstein som ikke er i bruk - meldin For søknader om rammetillatelse var fristen 12 uker fra fullstendig søknad, jf. pbl.85 § 95. I dag er lovens tidsfrister samlet i to bestemmelser. Pbl. § 21-7 regulerer tidsfrister med rettsvirkning og § 21-8 regulerer tidsfrister uten rettsvirkning Søknaden er mangelfull dersom søknaden ikke inneholder opplysninger om VA (søknad om sanitærabonnement) § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest • Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om Søknad om hjelpemidler må bekreftes av deg ved at du signerer på selve søknadsskjemaet eller på et fullmaktsskjema om at en hjelpemiddelformidler søker på dine vegne. Ved å signere på et fullmaktsskjema bekrefter du at det er du som søker om hjelpemidler, og at en kommunal formidler fyller ut og sender søknad på dine vegne Velg skjemaet som passer for deg. Du får beskjed om hva du må legge ved søknaden, og tips til tilleggsskjemaer som kan være aktuelle

Søknad om sanitærabonnement og ferdigmelding VA

Søknad om sanitærabonnement. Beskriv meldingstiltaket på skjemaets side 4. Er godkjent på følgende betingelser: Er. ikke . godkjent av følgende grunner: Søknaden/meldingen gjelder. Abonnement til offentlig vannforsyning. Abonnement til offentlig avløpsanlegg. Stempel. Eiendom/ byggested. I henhold til følgende spesifikasjoner: Gnr. Bnr. Arbeidet med å få de siste brikker på plass for å få realisert en velodrom i Asker pågår for fullt. Målsetning er at prosjektet legges fram for sykkeltinget i mars 2020, Vi har fått beskjed fra Akershus fylkeskommune om at vår søknad om tippemidler vil bli godkjent i neste runde forutsatt låneopptaket er formelt i orden Søknaden sendes på epost til post@kvinesdal.kommune.no Husk å sende ferdigmelding etter anlegget er tilkoblet! Kommunen kontaktes min. 2 dager før arbeidet starter. Søknad om sanitærabonnement/ melding om VA-anlegg -det skal vedlegges ansvarsrett, gjennomføringsplan samt situasjonsplan til søknaden 1. Søknaden/ meldingen omfatter

Rørleggermelding/ Søknad om sanitærabonnement - Ås kommun

Søknad om jaktkort 2020. POS. Publisert 07.03.2020 17:25. Oppdatert 07.03.2020 18:12. Asker JFF tilbyr sine medlemmer jakt i Asker. Foreningen disponerer rådyr og småviltjakt på ca 26000da i ditt nærområde. Alle medlemmer i Asker JFF med betalt medlemskap, innmeldt fangstrapport fra året før og søknad levert før fristen kan få. 5701 Voss. Søknad om sanitærabonnement . E-post: postmottak@voss.herad.no . Dato: Søknad om tilknyting og abonnement til offentleg vass- og avløpsanleg Søknad om sanitærabonnement . Hvis du har et sanitærabonnement, betyr det at boligen eller bygningen din er koblet til et offentlig vann- og avløpsanlegg. Her kan du sende inn søknad om abonnement eller melding om reparasjon/endring. Gå til tenest

Skjema og selvbetjening Drammen kommun

Sanitærabonnement - søknad og melding om endring; Svarslipp tilbud om montering av vannmåler; Søknad om fritak kommunale avgifter; Søknad om grave- og arbeidstillatelse i kommunal vei eller grunn; Søknad om gravetillatelse - godkjenning av nytt anlegg; Søknad om utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann; Søknad om utslippstillatels Søknad om tilkobling til kommunalt vatn og avløp (Sanitærabonnement) Vedlegg til byggjesøknad Eigen søknad. Søknaden gjeld: Abonnement til offentleg vatn Abonnement til offentleg avløp. Ansvarleg føretak: Namn Org.nr. Eigedom/byggjestad: Gnr. Bnr Title: 5200 Søknad om sanitærabonnement Author: AM Created Date: 11/5/2014 10:20:59 A Søknad om sanitærabonnement Beskriv meldingstiltaket på skjemaets bakside Til teknisk etat (kommunens navn og adresse) Søknaden/meldingen gjelder Stempel Abonnement til offentlig vannforsyning Abonnement til offentlig avløpsanlegg I henhold til følgende spesifikasjoner Gnr Bnr Festenr Seksj.nr. Koordinater(fylles ut av kommunen

Søknad om sanitærabonnement. Beskriv ev. tiltaket nærmere på side 3. Bygningens art. Tiltakets art Adresse. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed. Koordinater (fylles ut av kommunen) SØKNAD om tilkopling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg Sanitærabonnement - søknad. Seksjonering. Serveringsbevilling - søknad. SFO - søknad om redusert foreldrebetaling. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning Søknad om installasjon. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Hurum, Røyken og Asker kommuner har slått seg sammen i Asker kommune fra 1.1.2020. For innbyggere i tidligere Hurum eller Røyken kommuner skjer saksbehandling i 2020 i Asker kommune etter Buskeruds TT-reglement. Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen, ta kontakt med Asker kommune på tlf. 66 70 00 00

 • Biologi 1.
 • Unterschied gneis schiefer.
 • Ferienwohnung scharbeutz günstig.
 • Eel stardew valley.
 • Gmat vorbereitungskurs köln.
 • Hjälpa barn med separationsångest.
 • Executive rekruttering.
 • Wiki galicia.
 • Burger joint beer palace.
 • Hakkebakkeskogen youtube.
 • Slobodne zene austrija.
 • Hvad spiser man til sushi.
 • Medmenneske olav duun analyse.
 • Hålandsdalen leirskole 2017.
 • Best one liners reddit.
 • Bilauksjoner.
 • Scandic lillehammer hotel.
 • Lego marvel super heroes 2 cheats xbox one.
 • Rothaus black forest pinot noir.
 • Drage tegning.
 • Ukeblad konsern kryssord.
 • Grillz norge.
 • Lease bil firma.
 • Kreft i duodenum.
 • Lotus ovn.
 • Salær definisjon.
 • Jbl reflect mini bt.
 • Disney laterne basteln.
 • Cena brutto samochodu.
 • Audacity free download windows 10.
 • Grounded theory kvalitativ metode.
 • Konservatisme partier i norge.
 • Bilder av gamle båter.
 • Sevan norge.
 • Oppslagstavle biltema.
 • Face2face erfahrungsberichte.
 • Ammonium ion.
 • Brasiliansk vandre edderkopp.
 • Parallelogramm flächeninhalt.
 • Bewerbungsfoto ohz.
 • Henge opp medaljer.